ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang Mormons walay binayran nga clergy?

Opisyal nga Tubag

Ang mga miyembro giorganisar ngadto sa lokal nga mga kongregasyon nga gitawag og mga ward o mga branch. Kini nga mga kongregasyon hiyograpiyang giorganisar, ug ang mga miyembro motambong sa ward o branch duol sa ilang balay. Ang mga kongregasyon magtigom sa Dominggo aron sa pagsimba. Ang lider sa kongregasyon usa ka bishop o presidente sa branch. Wala siya bayri sa iyang serbisyo, apan siya modonar sa iyang panahon sa pagserbisyo sa kongregasyon.

Ang mga miyembro gitawag sa ilang mga lider sa pagserbisyo sa lain-laing mga posisyon sa ilang kongregasyon. Ang mga lider magtinguha og balaan nga giya kon maghimo sa mao nga calling. Ang mga posisyon nga ang usa ka tawo mahimong tawagon naglakip sa mga magtutudlo, mga lider sa youth, mga klerk, ug uban pa. Ang serbisyo sa usa ka miyembro mopanalangin sa uban ug maghatag og oportunidad sa mga miyembro nga makat-on ug motubo.

Ang ward o branch usa ka komunidad diin ang mga miyembro makapalambo og panaghigalaay ug magtinabangay sa usag usa. Ang mga miyembro naningkamot sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa karaang propeta kinsa nagtudlo nga kon kita mabunyagan, kita “andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan” ug “andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan og kahupayan” (Basahon ni Mormon, Mosiah 18:8-9).

Pinaagi sa serbisyo, ang mga miyembro mopagaan sa alantuson sa usag usa ug mopadayag sa ilang gugma.