ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang usa ka ward/stake/branch?

Opisyal nga Tubag

Ang atong lokal nga mga kongregasyon gitawag og mga ward (o mga branch alang sa gagmay nga mga kongregasyon). Kini hiyograpiyang giorganisar, ug ang mga miyembro motambong sa ward o branch duol sa ilang balay. Tungod kay sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang tanang mga materyal sa pagtudlo mao ra sa tanang mga ward ug branch, ang usa magtuon sa samang leksyon bisan asa pa sila mosimba sa kalibutan. Ang espirituhanong lider sa kada ward gitawag og bishop (o branch president alang sa mga branch). Miyembro siya sa kongregasyon kinsa gihangyo sa pagserbisyo isip bolunter niini nga posisyon. Grupo sa mga ward moporma og usa ka stake, ug ang lider sa stake mao ang presidente sa stake. Ang “stake” dili termino nga makita sa Bag-ong Tugon, apan gikuha kini gikan sa Daang Tugon nga naghulagway og tolda diin ang “tolda,” o simbahan, gipatindog pinaagi sa mga stake (tan-awa sa Isaias 54:2).

Ang ward o branch usa ka komunidad diin ang mga miyembro makapalambo og panaghigalaay ug magtinabangay sa usag usa. Ang mga miyembro naningkamot sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa karaang propeta kinsa nagtudlo nga kon kita mabunyagan, kita “andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan” ug “andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan og kahupayan” (Basahon ni Mormon, Mosiah 18:8-9). Pinaagi sa serbisyo, ang mga miyembro mopagaan sa alantuson sa usag usa ug mopadayag sa ilang gugma.