ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Among Gituohan

Kitang tanan espiritu nga mga anak sa usa ka mapinanggaong Langitnong Amahan kinsa mipadala kanato dinhi sa yuta aron magkat-on ug molambo sa mortal nga kahimtang. Isip Mormons, mga sumusunod kami ni Jesukristo. Nagpakabuhi kami sa pagserbisyo Kaniya ug sa pagtudlo sa Iyang mahangturon nga plano alang sa matag usa kanato.

Unsa ang gituohan sa Mormons
Jesukristo