ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Humanitarian nga Tabang

Nganong Motabang Kami

Ang mga tawo ganahan nga mosulti kon unsaon nila sa “pagkaplag” ang ilang mga kaugalingon. Sa kasagaran kini nagpasabut nga dili sila malipayon, kulang sa direksyon ug naka-focus ra sa ilang mga kaugalingon. Makapatingala, si Kristo miingon nga ang paagi sa pagpatunhay sa atong kaugalingon mao ang pagwagtang sa atong kaugalingon: “Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa maayong balita magapatunhay niini”.(Marcos 8:35) Ang pagwagtang sa atong kaugalingon pinaagi sa pag-alagad mao ang dakong paagi sa pagpatunhay sa atong kaugalingon. Makapahimo kini nato sa pagbuhat unsay gibuhat ni Jesus. Siya mitudlo nga ang paghigugma sa Dios mao ang unang sugo ug ang paghigugma sa atong silingan mao ang ikaduha. Atong gipakita ang atong gugma alang sa Dios pinaagi sa pag-alagad sa uban. Ug kita mahigugma niadtong atong gialagaran. Ang pag-alagad makahatag nato og kalipay nga dili ikahatag sa paghunahuna lang sa kaugalingon. Mahitabo kini sa dagkong mga paagi ug gagmay, sa publiko ug sa pribado, alang sa mga higala ug alang sa mga dumuduong.

Bisan ang gamay nga butang nga atong gihimo, sama sa pagtabang sa usa ka tawo sa ilang tanaman o pag-abli og pultahan, makapasayon og gamay sa kinabuhi alang nila—ug gamay nga kalipay alang nato. Dili na kinahanglan nga ikaw moadto sa layo sa pagpangita og mga oportunidad sa pagdonar sa imong panahon ug kusog. Ang nakanindot sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo mao nga dili ta kinahanglan motimbang-timbang kinsa, kanus-a o unsaon nato pag-alagad, molihok lang ta. Mahimong planohon o himoon dayon, alang sa tawo nga atong nailhan o sa usa ka dumuduong. Ang Kristohanong pag-alagad dili magtinguha og pahalipay, dili modawat og ganti ug naaghat pinaagi sa gugma.

Unsaon Namo sa Pagtabang

Agig dugang ngadto sa gagmay, personal nga mga buhat sa pag-alagad, ang Mormons mohatag og dinagko, organisado nga tabang ngadto sa mga dapit nga nanginahanglan. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakadonar og labaw sa $1 bilyon nga cash ug materyal ngadto sa 167 ka lain-laing mga nasud nga nagkinahanglan og humanitarian nga tabang sukad kini nagsugod niadtong 1985. Mipadala kini og mga tolda, mga tarp, mga diaper ug ubang mga suplay ngadto sa mga dapit sa Chile nga naigo sa Pebrero 2010 nga linog, ug duha ka eroplano nga labaw sa 80,000 ka libra sa pagkaon ug emerhensya nga mga kapanguhaan ngadto sa Haiti niadtong Enero 2010 tungod sa katalagman sa linog. Ang lokal, nasyonal ug internasyonal nga organisasyon sa simbahan nakapahimo sa dali nga pagpahigayon sa tabang aron nga ang pagkaon, mga suplay ug mga trabahante moabut kon sila labing gikinahanglan.

Ang Simbahan dili mopili base sa giapilan nga relihiyon, katilingban o nasyonalidad. Nagtanyag kami og paglaum ug sa potensyal alang sa kinabuhi nga molapas sa sakit, kakabus, ug kasubo. Kabahin kining tanan sa plano sa Dios nga kita magtinabangay sa luwan sa usag usa ug Iyang mga kamot dinhi sa kalibutan. Ang programa sa Simbahan sa welfare motabang usab sa mga tawo nga nanginahanglan sa inyong kaugalingong kasilinganan pinaagi sa paghatag og temporaryong tabang sama sa pagkaon, sinina ug sa pagpangita og katrabahoan. Ang nakadawat sa tabang hatagan og kahigayunan sa pagtrabaho, kon posible, agig bawos sa tabang.


Pagtubag Panahon sa Emerhensiya

Kada tuig, minilyon ka mga lalaki, mga babaye, ug mga bata ang naapektahun sa gubat, mga baha, mga linog, mga buhawi, mga bagyo, ug uban pang mga katalagman. Niining mapait nga mga kahimtang, paspas nga pagtubag sagad maoy maghatag og kalainan tali sa kinabuhi ug kamatayon.

Tungod niini nga pagkaandam, ang Simbahan paspas nga makatubag panahon sa emerhensya. Dugang pa sa paghatag og mga materyal, ang Simbahan nagtabang usab sa mga pundo ug mga boluntaryo.

Neonatal Resuscitation Care

Sama kadaghan sa 10 porsyento sa tanan bag-ong natawo nga mga bata adunay kalisud sa pagginhawa ug nagkinahanglan og tabang. Uban sa eksakto nga pagbansay ug gamay nga ekipo, daghan sa mga kamatayon sa bag-ong natawo tungod sa mga problema sa pagginhawa mahimong kalikayan Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakigtambayayong sa nasyonal nga mga organisasyon sa panglawas ug sa mga tinugyanan sa panglawas gikan sa mga nasud sa tibuok kalibutan sa pag-ila sa mga dapit diin ang pagbansay sa neonatal resuscitation gikinahanglan pag-ayo. Dayon ang Simbahan mopadala og mga bolunter nga mga doktor ug nurse aron sa pagtudlo sa mga tigpaanak niini nga mga dapit. Dayon kining lokal nga mga tigpaanak makabansay sa uban. Labaw sa 80,000 ka mga tigpaanak ang nabansay na.

Tipdas

Niadtong 2001, ang Measles Initiative, ang panag-uban lakip sa American Red Cross, sa United Nations World Health Organization, UNICEF, sa UN Foundation, ug sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention, natukod. Ang tumong niini mao ang pagpakunhod sa nangamatay tungod sa tipdas og 90% sa tuig 2010—gikan sa total nga 873,000 ka mga kamatayon sa tibuok kalibutan niadtong 1999. Niadtong 2003, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw miapil sa Measles initiative ug mipasalig og usa ka milyon nga dolyares kada tuig sa pagsuporta sa kampanya. Ang Simbahan miapil usab sa social mobilization nga paningkamot nga importante sa kalampusan sa kada kampanya. Usa ka makapadani nga kanta, nga gisulat sa batan-ong Mormon atol sa pag-apil sa Simbahan sa kampanya sa Madagascar sa tipdas, gihubad ug gipatukar sa 28 ka pinulongan sa dosena ka mga estasyon sa radyo sa misunod nga mga kampanya. Gikan sa 2004 ngadto sa 2008, 59,596 ka mga miyembro sa Simbahan sa 32 ka nasud ang miboluntaryo sa pagpahibalo sa kasilinganan ug pagtabang sa mga dapit bakunahanan. Pagka-Enero 2007 dihay 60% nga pagkunhod sa nangamatay sa tipdas sa kalibutan.

Limpyo nga Tubig

Ang gipasiugdahan nga limpyo nga tubig sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagsulay sa pagpalambo sa panglawas sa mga komunidad pinaagi sa paghatag og kakuhaan sa mga tinubdan sa limpyo nga tubig. Depende sa lokal nga mga panginahanglan ug mga sirkumstansya, kining mga tinubdan sa tubig maglakip sa mga atabay (o lungag sa yuta), tipiganan sa tubig ug mga sistema sa paghatud, ug mga sistema sa paglimpyo sa tubig. Sukad niadtong 2002, ang Simbahan nakatabang og lima ka milyon ka mga tawo sa labaw sa 4,500 ka mga komunidad nga makaangkon og mga tinubdan sa limpyo nga tubig. Kining mga proyekto sa limpyo nga tubig molungtad og dugay tungod kay ang mga komunidad miapil sa pagplano ug pag-implimentar, ug maoy nagtrabaho sa kadaghanan niini. Ang mga representante sa komunidad gibansay sa sistema sa pagmintenar sa wala pa mahuman ang proyekto.

Pag-ayo sa Panan-aw

Ang tumong sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa programa sa pag-atiman sa panan-aw mao ang pagpalig-on sa mga serbisyo sa pag-atiman sa mata ngadto sa mga kabus pinaagi sa paghatag og gikinahanglan nga teknikal nga pagbansay, ekipo, mga suplay, ug suporta nga organisasyon aron sa pagtabang sa lokal nga mga propesyonal ug mga programa sa pag-atiman sa mata. Ginamit ang mga ophthalmologist kinsa miboluntaryo sa ilang panahon, ang Simbahan mitabang sa lokal nga mga propesyonal ug mga programa nga nakapabenepisyo og labaw sa 180,000 ka mga indibidwal sukad 2003.

Mga Wheelchair

Ang gidaghanon nga 100 ka milyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan ang nagkinahanglan og wheelchair apan usa lang sa 100 ang makapalit. Aron makalakaw, ang mga tawo nga dunay mga kakulangan magsalig kanunay sa pamilya ug mga higala sa pagdala nila sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar. Lisud gyud kaayo ang pabiya sa panimalay. Ang pag-eskwela o pagtrabaho mahimong imposible nga mga damgo. Sa pagtabang, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakig-partner sa mga organisasyon sa komunidad nga nagserbisyo sa may kakulangan. Ang lokal nga partner mosusi sa mga kliyente, mosugyot og ekipo, ug mo-follow-up uban sa terapi ug suporta. Ang Simbahan modonar og mga wheelchair, mga crutches, mga walker, mga cushion, ug ubang makatabang nga mga ekipo – usahay mopalit gikan sa lokal nga mga himoanan. Kon hangyoon, mga team sa mga therapist mohatag og dugang teknikal nga pagbansay ngadto sa partner. Sukad niadtong 2001, ang Simbahan miapud-apod og labaw sa 300,000 ka mga wheelchair sa 101 ka nasud.

Unsaon Nimo sa Pagtabang

Ang among programa sa Humanitarian nga Tabang nagsalig sa tabang sa mga tawo kada adlaw kinsa gusto nga mohupay sa pila ka pag-antus sa kalibutan. Ingon nga kami walay pili kon mohatag og tabang base sa giapilan nga relihiyon, katilingban o nasyonalidad, ni kami mopili sa dawaton nga tabang. Welcome ang tanan nga gustong motabang. Welcome ka sa pagtawag sa LDS Humanitarian Center sa (801) 240-6060 o e-mail sa lds-charities@ldschurch.org alang sa dugang nga impormasyon.