ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Jesukristo

Si Jesukristo, Atong Manluluwas

Si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios. Siya ang atong Manunubos. Ang Balaang Biblia nagtudlo nato nga ang inahan ni Jesukristo mao si Maria, ang Iyang amahan dinhi sa kalibutan mao si Jose, nga Siya natawo didto sa Bethlehem ug nagdako didto sa Nazaret, ug nagtrabaho uban ni Jose isip panday. Sa dihang nag-edad na siya og 30, nagsugod Siya sa tulo ka tuig nga pagpangalagad sa pagtudlo, pagpanalangin, ug pag-ayo sa mga tawo sa Balaan nga Yuta. Giorganisar usab Niya ang Iyang Simbahan ug mihatag sa Iyang mga apostoles og “gahum ug pagbulot-an [awtoridad]” (Lucas 9:1) sa pagtabang sa Iyang buhat.

Apan unsay buot natong ipasabut kon kita moingon nga Siya mao ang Manluluwas sa kalibutan? Ang Manunubos? Ang kada usa niini nga mga titulo nagtudlo sa kamatuoran nga si Jesukristo mao ang bugtong dalan diin kita makabalik sa pagpuyo uban sa atong Langitnong Amahan. Si Jesus nag-antus ug nalansang alang sa mga sala sa kalibutan, naghatag sa matag anak sa Dios sa gasa sa paghinulsol ug pagpasaylo. Si bisan kinsa maluwas pinaagi lang sa Iyang kalooy ug grasya. Ang Iyang misunod nga pagkabanhaw nag-andam sa agianan alang sa kada tawo sa pagbuntog usab sa pisikal nga kamatayon. Kini nga mga hitabo gitawag og Pag-ula. Sa laktud, si Jesukristo miluwas nato gikan sa sala ug kamatayon. Tungod niana, literal gayud nga siya ang imong Manluluwas ug Manunubos. Sa umaabut si Jesukristo mobalik aron sa paghari sa kalibutan sa kalinaw sulod sa liboan ka tuig. Si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ug Siya mao ang Ginoo sa kahangturan.

Unsa Ka Makahuluganan si Jesukristo alang Kanamo

Ang Dios mao ang Langitnong Amahan, ug sama ni bisan kinsa nga ginikanan Siya gusto nga kita, Iyang mga anak, nga magmalipayon. Sa mga kasulatan, Siya mitudlo “mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya sa pagpahinabo [sa] pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” ( Moises 1:39). Ang kinabuhing dayon nagpasabut sa pagpuyo didto sa langit, sa Iyang presensya, uban sa atong mga pamilya, sa kahangturan. Ang Dios mihatag nato og mga sugo, nga nagtudlo nato unsa ang matarung ug sayop ug mihatag og paagi sa kinabuhi nga nagtanyag og labing dako nga kalipay. Si Jesukristo nagtudlo, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” (Juan 14:15). Apan ang kasulatan nagtudlo usab nga “walay mahugaw nga butang ang makapuyo uban sa Dios” (1 Nephi 10:21). Maningkamot gayud kita nga magpuyo og maayong kinabuhi, kitang tanan makasala, mao nga unsaon man nato nga makapuyo sa hingpit nga gingharian sa Dios kon kita dili hingpit?

Ang Dios mipadala ni Jesukristo nganhi sa kalibutan aron sa paghatag nato og paagi sa pagbuntog sa atong mga sala ug mga kasaypanan. “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kon dili may kinabuhing dayon.” (Juan 3:16).

Si Jesukristo Nag-antus alang Kanato

Bisan wala pa buhata sa Dios ang kalibutan, nag-andam Siya og plano nga nagtugot nato sa pagkat-on ug pagtubo panahon niining kinabuhia. Si Jesukristo mao ang sentro niini nga plano. Ang misyon ni Kristo dili lamang ang pagtudlo nato mahitungod sa Dios ang Amahan ug unsaon nga kita magpakabuhi, apan usab naghimo og paagi alang nato nga mapasaylo human kita makasala. Ang sala mas labaw pa kay sa paghimo lang og sayop. Kon kita makasala atong gisupak ang mga sugo sa Dios o napakyas sa pagbuhat sa saktong paagi bisan sa atong kahibalo sa kamatuoran (Santiago 4:17).

Sa wala pa Siya ilansang, si Jesus nag-ampo ngadto sa Dios sa Tanaman sa Getsemani alang kanato. Ang pag-antus ni Kristo alang sa atong mga sala didto sa Getsemani ug sa krus sa Kalbaryo gitawag og Pag-ula. Nag-antus Siya alang nato aron nga kita malimpyo ug makabalik sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan. Ang Ebanghelyo ni Jesukristo mao ang “maayong balita” sa sakripisyo ni Kristo alang nato, naghatag nato og dalan balik ngadto sa Amahan. “Busa, unsa ka dako ang pagkamahinungdanon sa paghimo niini nga mga butang nga masayran ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, aron sila masayud nga walay tawo nga makapuyo nga buhi atubangan sa Dios, gawas pinaagi sa mga maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas” (2 Nephi 2:8).

Hugot nga Pagtuo diha kang Jesukristo

Ang hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo mogiya nato sa pagbuhat og maayong mga buhat. Ang Balaan nga Biblia nagtudlo, “Walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? (Santiago 2:20). Wala kini magpasabut nga kita maluwas pinaagi sa maayong mga buhat, kay walay bisan unsa nga maayong mga buhat ang makalimpyo sa atong mga kalag bisan sa gamay nga sala nga wala ang gahum sa sakripisyo ni Kristo. Apan kadtong adunay tinud-anay nga hugot nga pagtuo kang Kristo gustong mosunod Kaniya ug mobuhat sa matang sa mga buhat nga Iyang gibuhat, sama sa pagtabang sa kabus ug timawa, pag-atiman sa masakiton, pagduaw sa masulub-on, ug pagpakita og maayong kabubut-on ug paghigugma sa tanang mga tawo.

Samtang kita mosunod sa Iyang ehemplo ug magpuyo sumala sa Iyang mga pulong, mabati nato nga nagtubo ang atong pagtuo hangtud mahimong aktibo nga gahum sa atong mga kinabuhi, magtabang nato sa paghinulsol sa atong mga sala ug moatubang sa atong mga hagit. Hugot nga pagtuo kang Jesukristo dili yanong deklarasyon sa pagtuo—usa kini ka tinubdan sa gahum nga atong mabag-o kada adlaw pinaagi sa pagtuon sa Iyang mga pulong, pag-ampo, ug pinaagi sa pagpaningkamot pag-ayo sa pagsunod sa Iyang ehemplo.

Paghinulsol

Ang pagbaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo makapahimo nato nga magpuyo og maayong mga kinabuhi. Kon kita makasala ug magtinguha sa paghinulsol, makahibalo kita ug mobati og lawom ug sinsero nga kasubo sa unsay nahimo nato nga sayop. Nakasabut ang Dios sa dihang gibuhat Niya ang kalibutan nga kita dili hingpit, mao nga miandam Siya og paagi alang nato sa pagbuntog sa atong mga sala. Ang kahigayunan sa paghinulsol usa gayud sa atong labing dako nga mga panalangin.

Sa paghinulsol kinahanglan kitang moila ug mobati og kasubo sa unsay atong sayop nga nabuhat, mobuhat kutob sa mahimo sa pag-ayo sa kadaot sa hinungdan niini, ug sa pagbiya sa atong makasasala nga kinaiya. Ang paghinulsol mahimong malisud ug magkinahanglan gyud og kamatinuoron, apan ang kalipay ug kagawasan nga atong bation kon kita mobiya sa atong mga sala angay gayud sa atong paningkamot. Tungod kay si Kristo nag-antus sa atong mga sala, kita mapasaylo kon kita maghinulsol. Mao kana ngano nga ang Pag-ula importante kaayo kanatong tanan.

Nagtuo kami nga ang Pag-ula ni Kristo makahatag nato og kahigayunan sa paghinulsol ug malimpyo gikan sa sala. Sa pag-ingon nga kita kinahanglang maghinulsol sa atong mga sala ingon og sama sa silot, apan ang tinuod nga silot mao ang kahasol sa konsensya, kasubo, ug kahigawad nga atong bation kon kita makasala. Ang paghinulsol mao ang kaatbang sa silot, dayon, tungod kay nagtugot kini nato nga malimpyo sa mga mata sa Dios ug mopawala sa mga pagbati sa kahasol sa konsensya nga mosunod sa atong dili maayo nga mga pagpili.

Bunyag

Ang bunyag usa ka saad o pakigsaad nga among gihimo sa pagsunod ni Jesukristo sa tibuok namong mga kinabuhi. Kon makapalambo kami og hugot nga pagtuo Kaniya ug maghinulsol sa among mga sala, ang tawo nga dunay awtoridad sa Dios mopaunlod namo sa ilawom sa tubig ug mopahaw-as namo gikan niini. Kini nga ordinansa, o seremonya, nagsugyot og paglubong ug pagkatawo pag-usab, nagsimbolo sa katapusan sa among karaan nga kinabuhi ug ang sinugdanan sa bag-ong kinabuhi isip sumusunod ni Jesukristo.

Sa dihang kami gibunyagan, among gidala ang pangalan ni Kristo ngari namo. Isip mga Kristiyano, maningkamot kami sa pagsunod Kaniya sa tanang aspeto sa among mga kinabuhi. Si Jesus nabunyagan sa dihang Siya dinhi pa sa kalibutan. Mihangyo Siya nato sa pagsunod sa Iyang ehemplo ug magpabunyag (tan-awa sa 2 Nephi 31:12). Misaad Siya nga kon kami mosunod sa Iyang ehemplo ug motuman sa mga saad nga among gihimo sa dihang gibunyagan kami, makabaton kami sa Iyang Espiritu sa paggiya namo sa tibuok niini nga kinabuhi. Tungod kay ang Langitnong Amahan usa ka makiangayon ug mahigugmaon nga Dios, ang tanan makabaton og oportunidad sa pagdawat ni Jesukristo pinaagi sa bunyag, kon dili niini nga kinabuhi nan sa sunod.

Human bunyagi si Jesus, usa ka tingog gikan sa langit miingon, “Ikaw akong Anak nga pinalangga; kanimo may kalipay ako” (Marcos 1:11). Kami nagtuo nga ang Dios mahimuot usab kon ang matag usa nato mopili sa pagsunod sa Iyang Anak ug magpabunyag. Nakakita Siya sa tanan natong gibuhat, nakaila sa atong pangalan, ug gusto nga kita malimpyo aron kita makabalik ngadto sa Iyang presensya.

Ang Gasa sa Espiritu Santo

Sa dihang si Jesus dinhi pa sa kalibutan, Iyang giingnan ang tawo nga ginganlan og Nicodemo, “Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios” (Juan 3:5). Human kita “igaanak sa tubig,” o nabunyagi, kita mahimong “igaanak [ … ] sa Espiritu” pinaagi sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Ang usa ka tawo nga dunay awtoridad sa Dios mopandong sa iyang mga kamot sa atong mga ulo ug mohatag nato sa gasa sa Espiritu Santo (Mga Buhat 8:17). Kini nga seremonya gitawag og kumpirmasyon. Ang Espiritu Santo usa ka Espiritu. Siya ang ikatulo nga miyembro sa Dios nga Kapangulohan, uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Sa higayon nga kita modawat sa gasa sa Espiritu Santo ug maglakaw nga mapainubsanon sa atubangan sa Dios Siya magauban nato kanunay. Gitawag kini nato og gasa tungod kay ang Espiritu Santo gihatag ngari nato gikan sa Dios sa paggiya nato kon mag-atubang kita og lisud nga mga desisyon, paghupay nato kon kita nagsubo, pag-impluwensya sa atong mga hunahuna ug mga pagbati, ug motabang nato sa pag-ila sa butang nga tinuod. Kini nga matang sa balaan nga tabang nagpahinumdom nato nga ang Dios nahigugma sa matag usa nato ug gusto nga motabang nato sa mga kalisud sa atong mga kinabuhi.

Nagpadayon nga Kristohanong Pagpuyo

Ang relasyon uban ni Jesukristo sama ni bisan kinsa—magsugod kini sa paglubad kon kita magpalayo. Nagkinahanglan og paningkamot sa pagpakita og igong hugot nga pagtuo diha kang Kristo sa paghinulsol, pagpabunyag, ug pagdawat sa Espiritu Santo, apan kita kinahanglang maningkamot sa pagsunod ni Kristo aron makadawat sa tanang mga panalangin nga gusto sa Dios nga ihatag nato.

Ang sekreto mao ang paghunahuna sa ebanghelyo ni Jesukristo isip usa ka sumbanan alang sa pagpuyo, kay sa pagsunod sa usa ka tsiklist. Makapadayon kita sa pagpalambo sa atong hugot nga pagtuo kang Kristo kada adlaw pinaagi sa pagbasa sa Iyang mga pulong diha sa mga kasulatan ug pag-ampo sa atong Langitnong Amahan. Kon kita makasala, kita makahinulsol kada higayon uban sa mapainubsanon nga kasingkasing tungod kay ang Pag-ula ni Jesukristo walay katapusan. Makahinumdom kita sa mga saad ug mga panalangin sa bunyag pinaagi sa pag-ambit sa sakrament kada Dominggo didto sa simbahan. Makapadayon kita sa pagsalig sa paghupay ug paggiya sa Espiritu Santo samtang giyahan kita niya balik ngadto sa Dios.

Usahay, bisan og naghimo kita sa atong labing maayo sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo, makaagi gihapon kita og mga babag nga makadisturbo, kahigawad, ug gani kasubo. Daghan sa mga butang nga nagpabug-at nato sa atong mga kinabuhi dili resulta sa sala. Pananglit, ang kamatayon o sakit sa minahal, kakapoy sa trabaho, o ang kalisud sa pagbuhi og pamilya makahatag og mga hagit ug kasakit. Si Jesukristo miingon, “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28). Kon andam na gayud kita nga moduol Kaniya, kita mobati sa Iyang gugma. Laing kini nga benepisyo sa padayon nga Kristiyanismo— mas duol kita ngadto ni Jesukristo, mas makaamgo kita nga ang Dios nakahibalo nato sa atong kalipay ug sa atong kasubo. Makaangkon kita og kahupayan sa kamatuoran nga ang Dios adunay plano sa kalipay alang nato. Uban sa tabang ni Kristo malipayon kitang makatuman niana nga plano ug makabalik sa pagpuyo uban sa atong Amahan sa Langit. Naghatag kini nato og mas lapad nga panglantaw ug makatabang nato sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi.