ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Joseph Smith

Joseph Smith: Usa ka Propeta sa Dios

Ang kasadpang bahin sa Estado sa New York sa sayong bahin sa mga 1800 nailhan nga “Burned Over District.” Ang pagbati sa relihiyon grabe kaayo. Daghang mga relihiyon mipadala og mga ministro nangita og mga makabig sa ilang grupo. Grabe kaayo nga walay usa, nga gilauman, nga dili makabig. Panahon kadto ug dapit sa teyolohikanhong kagubot.

Mao kini ang kahimtang diin si Joseph Smith, Jr., anak ni Joseph ug Lucy Mack Smith, natawo. Ang iyang dako nga pamilya nakabantay sa ilang mga kaugalingon nga diha sa sentro niining kadasig sa relihiyon, gustong magpuyo og maayong mga kinabuhi apan wala makasiguro hain niining nagkompetensyahan nga mga simbahan ang saktong apilan. Ang mga sakop sa pamilya ni Joseph miapil og lain-laing mga relihiyon, apan walay usa nga mibati nga ang ilang giapilan mao gayud ang tinuod nga Simbahan ni Kristo.

Ang mga miyembro sa Mormon nga Simbahan mopakigbahin sa ilang mga pagbati ug mga pagpamatuod mahitungod ni Joseph Smith, ang Propeta.

Nagpangita sa Kamatuoran

Isip batan-ong lalaki nga nag-edad og katorse, si Joseph aduna nay tinguha sa pagpangita sa kamatuoran. Sama sa iyang pamilya, siya relihiyoso kaayo, ug sa dihang miabut na ang panahon alang kaniya nga magpabunyag, si Joseph kinahanglang mohukom hain sa daghang Kristiyano nga mga denominasyon ang apilan. Human sa makuti nga pagtuon, naglibog gihapon siya. Dayon siya misulat, “Hilabihan ang kalibug ug kagubot taliwala sa nagkalain-lain nga mga tinuohan, nga kini dili mahimo alang sa usa ka batan-on nga tawo nga sama kanako [ … ] pagkab-ut sa usa ka piho nga paghukom kinsa ang tinuod ug kinsa ang sayop [ … ] Taliwala niini nga gubat sa mga pulong ug kagubot sa mga opinyon, ako sa kanunay miingon sa akong kaugalingon: Unsa kaha ang buhaton? Kinsa sa tanan niini nga mga pundok ang tinuod o sila bang tanan mga sayop? Kon adunay usa kanila nga tinuod, hain niini, ug sa unsa nga paagi ako masayud niini?” (Joseph Smith-Kasaysayan 1:8, 10).

Si Joseph midangop sa Biblia alang sa giya. Siya mibasa,

Nadani siya pag-ayo niini nga bersikulo. Nakahukom siya sa pag-ampo unsay iyang buhaton, uban sa yanong pagtuo nga ang Dios maminaw ug motubag kaniya.

Usa ka Propeta sa Dios

Sa tingpamulak niadtong 1820, si Joseph miadto sa kakahoyan duol sa iyang balay ug nag-ampo. Iyang gihulagway ang iyang kasinatian: “Ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat kanako [ … ] Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!” (Joseph Smith-Kasaysayan 1:16-17).

Tan-aw kon giunsa sa Dios pagpahiuli ang kahingpitan sa Iyang ebanghelyo nganhi sa kalibutan pinaagi ni Joseph Smith, ang propeta (19:15).

Kini nga panan-awon sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo mao ang sinugdanan sa tawag ni Joseph Smith isip usa ka propeta sa Dios. Giingnan siya nga walay usa sa mga simbahan sa kalibutan ang aduna sa kahingpitan sa kamatuoran. Paglabay sa panahon, si Joseph Smith napili nga moestablisar sa Simbahan ni Kristo ug sa pagpahiuli sa priesthood, o sa awtoridad sa pagbuhat pinaagi sa pangalan sa Dios. Gigiyahan siya sa Dios ngadto sa karaan nga rekord ug gihatagan og abilidad sa paghubad niini ngadto sa Iningles. Kini nga rekord gitawag og ang Basahon ni Mormon. Nagpadayon siya sa pag-ampo ug nakadawat og pagpadayag alang sa Simbahan sa iyang tibuok kinabuhi. Kini nga mga pagpadayag gipundok ngadto sa usa ka libro sa mga kasulatan nga gitawag nga Doktrina ug mga Pakigsaad ug nagpakita nga ang Dios naggiya pa gihapon sa Iyang mga anak karon. Pormal nga giorganisar ni Joseph Smith Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niadtong Abril 6, 1830.

Usa ka Lider sa Simbahan ni Jesukristo

Usahay, kon kita moabut sa posisyon sa responsibilidad, mobati kita nga wala na magkinahanglan og tabang, apan si Joseph Smith mas padayong misalig sa Ginoo human siya matawag nga usa ka propeta. Nasayud siya nga ang iyang responsibilidad dili ang pagsangyaw sa iyang mga pagtulun-an, apan sa pagsangyaw sa mga butang nga gipadayag sa Dios kaniya. Kadaghanan sa teksto nga anaa sa Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang tubag sa Dios ngadto sa mga pag-ampo ug mga pangutana ni Joseph Smith. Mihangyo siya sa Dios sa pagklaro sa mga bahin sa ebanghelyo ug nangayo og giya kon unsaon niya sa pagdumala ang Simbahan ug sa nagtubo nga gidaghanon sa Mormons. Ang Dios misulti kaniya sa pagtawag og mga apostoles, mga propeta, ug ubang mga lider sa pagdumala sa Simbahan.

Ang unang Mormons nag-antus og grabeng pagpanggukod tungod sa komersyal, politikal ug relihiyosong pagpanghulga sa ilang mga silingan, mao nga si Jospeh ug ang mga tawo nga iyang gitawag sa pagtabang niya kinahanglang mogiya og daghang mga pagbalhin sa Mormon ngadto sa mas mahigalaon nga mga dapit sa nasud. Bisan pa sa tanang pag-antus nga ilang giantus, ang unang mga miyembro sa Simbahan mitukod og mga templo, naghimo og misyonaryo nga buhat, nagtukod og mauswagong mga siyudad ug ang uban miserbisyo sa kasundalohan sa Estados Unidos sa ilang pagbalhin sa kasadpan. Mga tuig sa wala pa mamatay si Joseph, ang Ginoo migiya kaniya sa pag-organisar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug sa katapusan iyang gitugyan ngadto kanila ang tanang mga yawe, mga katungod, ug awtoridad nga gikinahanglan sa paggiya sa Simbahan. Human sa kamatayon ni Joseph Smith, si Brigham Young, ang senior nga Apostol niadto sa kalibutan misunod kaniya isip ang ikaduhang propeta ug presidente sa Simbahan. Ang propeta karon, si Russell M. Nelson, mao ang gitugutan nga sumusunod ni Joseph Smith. Siya ug ang ubang mga Apostoles sa Simbahan makasubay sa awtoridad sa priesthood balik ngadto ni Jesukristo sa usa ka dili maputol nga kutay sa ordinasyon pinaagi ni Joseph Smith.

Usa ka Mapahinungoron nga Bana ug Amahan

Usa sa mga Propeta kaniadto sa Simbahan misulti sa mga miyembro, “Walay laing kalampusan ang makapuli sa kapakyasan sa panimalay.” Kini nga pamahayag miabut labaw sa usa ka siglo human mamatay si Joseph Smith, apan si Joseph mipakita og ehemplo niini nga ideya sa iyang tibuok kinabuhi. Bisan og si Joseph sa kasagaran gigukod ug usahay mabilanggo sa sayop nga mga pasangil, ang iyang unang hunahunaon kanunay mao ang iyang pamilya. Misulat siya sa iyang asawa, nga si Emma, samtang nabilanggo didto sa Missouri,

Si Joseph nagpuyo sa doktrina nga iyang gisangyaw—nga ang pagpalig-on sa atong mga pamilya kinahanglan mao ang importante nga focus sa atong mga kinabuhi. Kon ang iyang kinabuhi mahimutang sa kakuyaw, si Joseph misalig sa iyang hugot nga pagtuo kang Jesukristo dili lamang sa pagpatunhay sa iyang kaugalingon, apan sa iyang asawa ug mga anak usab.

Usa ka Martir sa Gipahiuli nga Ebanghelyo

Usahay maghunahuna kita nga ang pagpakamatay alang sa usa ka kawsa mao ang labing putli nga pagpakita sa debosyon, apan ang pagpakabuhi alang sa usa ka butang sa kasagaran mas lisud. Gihimo ni Joseph ang duha. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa Dios, nag-antus og pagbiay-biay ug kapintas alang sa mga butang nga iyang gituohan. Wala siya mamatay diha sa publiko uban sa simpatiya sa kalibutan; gipusil siya sa manggugubot nga panon samtang siya gipriso sa usa ka bilanggoan sa sayop nga mga pasangil.

Iyang gipakita ang iyang debosyon ngadto sa Dios sa kinabuhi ug sa kamatayon. Gikasulti kini bahin kaniya, “siya nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay nga halangdon diha sa mga mata sa Dios ug sa iyang mga katawhan, ug …misilyo sa iyang misyon ug sa iyang mga buhat uban sa iyang kaugalingon nga dugo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 135:3).

Gihimo niya ang buhat sa Dios hangtud sa adlaw nga gikuha ang iyang kinabuhi ug kami mopasidungog niya sa iyang pagtuo, pagpaubos, ug debosyon. Mapasalamaton kami sa Simbahan nga iyang gi-establisar, sa kasulatan nga iyang gihubad, sa mga pagpadayag nga iyang nadawat ug sa mga butang nga iyang gitudlo nga nakatabang namo nga makasabut sa mga pamaagi sa Dios.

Ang matinud-anong paagi nga gihimo ni Joseph Smith ang iyang buhat panahon sa iyang mubo nga kinabuhi nakadapadasig namo sa pagtuman sa among kaugalingong mga responsibilidad, madako man ug magamay kini.