ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mahitungod Kanamo

Nagtuo kami nga pinaagi Kaniya, ang tanang tawo makatagamtam og kinabuhing dayon uban sa ilang mga pamilya sa gingharian sa Langitnong Amahan (Juan 3:16). Nagtuo usab kami nga mipuyo kita kauban sa Dios isip mga espiritu sa wala pa kita matawo (Mga Taga-Roma 8:16), ug nga sumala sa Iyang plano sa kalipay makaanhi kita sa yuta sa pagdawat og pisikal nga lawas aron mokat-on ug molambo. Pinaagi sa buhat nga gihimo sulod sa mga Templo sa Mormon, nagtuo kami nga ang mga relasyon sa atong pamilya mabugkos sa kahangturan. Tanan kini mag-agad sa atong matarung nga pagpakabuhi sigon sa balaang giya sa Dios, sumala sa gipadayag sa mga propeta, ug paghinulsol kon masayop kita. Ang misyon sa Simbahan mao ang pagtabang nga malatasan nato ang mga hagit niini nga kinabuhi aron mahimo kitang takus sa temporal ug espirituhanong mga panalangin nga gusto sa Dios alang kanato.

Ang Simbahan

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang opisyal nga ngalan sa relihiyon nga sagad gitawag og Simbahan sa Mormons. Naestablisar kini niadtong Abril 6, 1830 pinaagi ni Joseph Smith, ang unang presidente sa Simbahan. Nagtuo kami nga gitawag siya sa Dios nga mahimong propeta sa modernong kapanahunan, sama nila ni Moises ug Abraham sa kapanahunan sa Biblia. Nakita ni Joseph Smith ang Dios ug si Jesukristo sa usa ka panan-awon human sa pag-ampo aron masayud kon asa nga simbahan siya magpasakop. Sila mitawag kaniya aron mapahiuli ang simbahan nga giorganisar ni Kristo sa dinhi pa Siya sa yuta, uban sa tukma nga organisasyon ug awtoridad sa priesthood nga sa wala madugay nawala human sa pagkamatay sa Manluluwas.

Gikan sa orihinal nga unom ka miyembro niadtong 1830, ang Simbahan ni Jesukristo mitubo sa gidaghanon nga dul-an sa 14 ka milyon sa unom ka kontinente. Sa pagkamatay ni Joseph Smith, ang walay putol nga sunod-sunod nga puli sa mga propeta nangulo sa Simbahan, naningkamot kanunay sa paggiya sa mga miyembro ngadto sa mas maayong panabut ug dugang nga gugma sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Mormon.org

Kini nga site gituyo aron mapaila sa kalibutan ang among Simbahan. Pinaagi niini nga mga pahina nanghinaut kami nga matubag ang inyong mga pangutana, makahatag og tukma nga mga impormasyon, ug makahatag og mga paagi sa dugang nga pagkat-on. Ang pahina nga “ Ang Among Katawhan ” nagpaila-ila sa mga tigbasa niini sa Mormons kinsa nagsugilon sa kaugalingon nilang mga istorya kon sa unsang paagi mipanalangin sa ilang kinabuhi ang Ebanghelyo ni Jesukristo. Sa “ Ang Among mga Mithi ” naghatag kini og gibug-aton sa pipila sa kultural nga mga prayoridad sa Mormons, sama sa lig-ong mga pamilya, pagserbisyo ug pagkamaayong lungsuranon. Ug among gipresentar ang lintunganay nga mga doktrina nga maoy gibasihan sa among mga gituohan diha sa seksyon nga “ Ang Among Pagtuo ”. Nanghinaut kami nga kini nga site maoy maayong sinugdanan sa imong pagsusi sa among tinuohan, sundan sa pakighimamat sa mga misyonaryo ug mga pagbisita sa among mga miting sa Simbahan.

Ang Simbahan nanag-iya ug nagpadagan og daghang mga Web site, kini ang pipila sa pinaka-popular:

  • LDS.org – gituyo gayud alang sa mga miyembro sa Simbahan, nagpresentar sa mga mensahe gikan sa mga lider sa Simbahan, mga Web group alang sa lokal nga mga kongregasyon ug nagsangkap og mga kapanguhaan alang sa mga nagtuon sa ebanghelyo o nag-andam og mga leksyon.
  • Newsroom.LDS.org – nagsangkap og mga balita ug estatistikal nga impormasyon kabahin sa Simbahan.
  • Familysearch.org – ang kinadak-ang genealogy nga organisasyon sa kalibutan, nagsangkap og mga rekord ug mga serbisyo alang sa tanang interesado nga magsiksik sa family history.