ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

Duha ka tuig sa wala pa siya mamatay, si Propeta Joseph Smith misulat niini ngadto sa usa ka editor sa pamantalaan, nga si John Wentworth, kinsa nangayo og impormasyon mahitungod sa Simbahan.

Sukad mahisulat ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, kini nakadasig ug nakagiya kanamo sa sukaranang mga baruganan sa among ebanghelyo. Nakadugang kini sa among pagsabut sa piho nga mga doktrina ug pagtabang namo sa pagpasalig sa pagsunod niini. Nakadasig kini sa pagpamalandong. Ug usa kini ka maayo nga himan sa pagpasabut sa among mga pagtuo ngadto sa mga tawo nga dili sinati niini.

13 ka Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

 1. Kami nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo.

 2. Kami nagtuo nga ang mga tawo pagasilotan sa ilang kaugalingon nga mga sala, ug dili tungod sa mga kalapasan ni Adan.

 3. Kami nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo.

 4. Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan ug mga ordinansa sa Ebanghelyo mao ang: una, Hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo; ikaduha, Paghinulsol; ikatulo, Bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, ikaupat, Pagpandong sa mga kamot alang sa mga gasa sa Espiritu Santo.

 5. Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud nga pagatawgon sa Dios, pinaagi sa pagpanagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadto kinsa adunay pagtugot, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga ordinansa niini.

 6. Kami nagtuo sa sama nga kapunongan nga diha sa karaan nga Simbahan, sa ato pa, ang mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga magtutudlo, mga ebanghelista, ug uban pa.

 7. Kami nagtuo sa gasa sa mga pinulongan, pagpanagna, pagpadayag, mga panan-awon, pagpang-ayo, pagpanghubad sa mga pinulongan, ug uban pa.

 8. Kami nagtuo sa Biblia nga pulong sa Dios kon kini tukma nga pagkahubad; kami nagtuo usab sa Basahon ni Mormon nga pulong sa Dios.

 9. Kami nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, ug kami nagtuo nga siya mopadayag pa og daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios.

 10. Kami nagtuo sa tinuod nga panagtigum sa Israel ug sa pagpahiuli sa Napulo ka mga Tribo; nga ang Zion (ang Bag-ong Jerusalem) pagatukuron diha sa kayutaan sa America; nga si Kristo mohari dinhi sa yuta; ug, nga ang yuta pagabag-ohon ug makadawat sa iyang paraisohanon nga himaya.

 11. Kami nag-angkon sa kahigayunan sa pagsimba sa Dios nga Makagagahum sumala sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag, ug nagtugot sa tanan nga mga tawo sa sama nga kahigayunan, sa pagpasimba kanila sa bisan unsa nga paagi, asa, o unsa ang ilang buot simbahon.

 12. Kami nagtuo sa kamandoan ubos sa mga hari, presidente, mga magmamando, ug sa mga maghuhukom, sa pagsunod, pagtahud, ug sa paghupot sa balaod.

 13. Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloloy-on, mahiyason, ug sa pagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo; sa pagkatinuod, kami mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa tambag ni Pablo—Kami nagtuo sa tanan nga mga butang, kami naglaum sa tanan nga mga butang, kami nakalahutay sa daghan nga mga butang, ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kon adunay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.