ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Pakighimamat
sa mga Misyonaryo

Kinsa ang mga Misyonaryo?

Pakontaka ang mga Misyonaryo Nako:

Ako nagmatuod nga ako adunay pagtugot sa paghatag sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw og impormasyon sa pagkontak alang niini nga tawo. Ako usab nakasabut nga ang mga representante sa Simbahan motuman sa akong gihangyo pinaagi sa pagkontak nako ug sa tawo nga akong gi-refer.

Palihug butangi og tsik ang gikinahanglan sa ubos

Ngano nga kining batan-ong mga lalaki ug mga babaye mipili pagsul-ob sa ilang mga sinina ug maglatagaw sa lain-laing bahin sa kalibutan sulod sa duha ka tuig? Ang Simbahan sa Ginoo sa kanunay usa ka misyonaryo nga simbahan. Sama nga si Jesukristo ug ang Iyang mga disipulo misangyaw sa ebanghelyo, labaw sa 84,000 ka mga misyonaryo alang sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang nagsangyaw sa Iyang pulong karon. Gitawag sila sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo sa tanang bahin sa kalibutan. Kadaghanan sa mga misyonaryo mga 20 anyos, daghan sab nga tigulang nga mga magtiayon mipili usab sa pag-alagad. Ang mga misyonaryo boluntaryong mohunong sa pag-eskwela, pagtrabaho ug pagpakig-date sulod sa duha ka tuig aron sa pag-alagad sa Ginoo sa ilang kaugalingong gasto.

Gani, ang komunikasyon sa pamilya limitado sa mga sulat o email ug panagsa ra kaayo nga mga tawag sa telepono aron sila maka-focus sa tibuok nilang kasingkasing sa pag-alagad sa Ginoo ug sa mga tawo diin sila magserbisyo. Atol sa ilang duha ka tuig nga full time nga pag-alagad ilang gihalad ang ilang kaugalingon sa pagtuon, pakighimamat sa mga tawo ug sa pagtudlo mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan. Ang ilang trabaho usa ka kakugi sa gugma, ug kadaghanan sa mga misyonaryo mibati nga sila nakaangkon og mas daghan kay sa ilang gihatag pinaagi sa pag-alagad.

Unsa ang Mapaabut

mga
        misyonaryo-nagbisita

Kontakon ka sulod sa duha ngadtos tulo ka adlaw. Lalaki o babaye nga mga misyonaryo makigkita nimo sa imong balay diin ikaw mas komportable, o, kon gusto nimo, sa usa sa among mga chapel o sa laing publikong lugar. Ang kasagaran nga bisita molungtad og 45 ka minuto, mahimo usab kining pamub-an sumala sa imong iskedyul. Ang mga misyonaryo motudlo sa sukaranan namong mga pagtuo—sama sa hugot nga pagtuo, paghinulsol ug pagsunod sa mga sugo sa Dios - ug mohisgot sa bisan unsa pa nimong mga pangutana mahitungod sa Simbahan o mahitungod sa relihiyon o sa kinabuhi sa kinatibuk-an. Kini nga panagtagbo kaswal ra kaayo. Dili ka papaliton og bisan unsa o pahatagon og donasyon, sa pagkat-on lang og dugang mahitungod sa Simbahan kana importante kaayo kanamo.

Kon ang mga butang nga gipakigbahin sa mga misyonaryo nindot ug makahuluganon nimo, mahimo kang makigsabut og laing appointment aron hisgutan kini sa mas lawom ug magkat-on pa og dugang. Makahatag sila nimo og Basahon ni Mormon ug makakuyog nimo ngadto sa mga miting sa simbahan aron ikaw mismo makakita unsa ang among pagtuo.