ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang mga sugo
sa Dios

Balaan nga Giya

Kahinumdom pa ba sa unsang paagi atong mga ginikanan motudlo nato og mga lagda sa dihang gagmay pa kita? Mga lagda sama sa dili pagdula sa dalan o dili magdula sa posporo. Kahinumdom pa ba nga usahay ang mga lagda ingon og mga babag, ingon og ang atong mga ginikanan nag-imbento niini aron dili kita maghimo sa mga butang nga gusto natong buhaton—ang mga butang nga sa atong pagtuo makalipay nato? Sa atong pagdako atong nakat-unan kon unsa ka importante kini nga mga lagda, seryoso unta kitang nasakitan o gani mamatay kon wala pa kita mosunod.

Sama sa pagpadako sa atong mga ginikanan nato, ang Dios mihatag og mga sugo aron sa pagtabang nato nga mo-focus unsay labing importante ug unsaon nga magpabilin nga luwas. Ang Iyang tanang mga paggiya gitumong aron kita mahimong luwas, sa pagtabang nato nga mahiduol ngadto Kaniya ug, sa katapusan, sa paghatag nato og dugang nga kagawasan ug kalipay.

Ang pulong “sugo” tingali makapahunahuna sa Napulo ka mga Sugo—usa ka lista sa mga “Dili Ka”—ang Dios wala lamang mosulti nato unsay dili angay natong buhaton, apan Siya misulti usab nato unsay angay natong buhaton. Ang Iyang paglaum gayud mao ang atong mahangturong kalipay, aron kita makasiguro nga ang Iyang mga sugo dili mapig-uton nga mga lagda, apan sila mao ang balaan nga giya nga gitumong sa pagpanalipod nato gikan sa kadaot ug mogiya nato sa mas maayo nga mga paagi sa pagpuyo.

Ang Duha ka Dagkong mga Sugo

Ang atong pagsunod sa mga sugo sa Dios magagikan sa atong tinguha sa pagpakita sa atong gugma alang Kaniya, alang sa atong isig ka tawo, ug alang sa atong mga kaugalingon. Sa dihang si Jesukristo dinhi pa sa kalibutan, ang usa ka tawo nangutana kaniya, “Unsa man ang dakong sugo sa kasugoan?” Mitubag si Jesus,

Si Jesukristo nagtudlo nato niining pipila ka linya nga sentro niining tanan nga “buhata ug ayaw buhata” mao ang focus sa paghigugma sa Dios ug paghigugma sa mga tawo nga naglibut nato. Samtang kita maghunahuna sa mga kasugoan nga nalista sa ubos, makatabang kini sa pagkonsiderar sa unsa nga paagi kini may kalabutan niining duha ka sukaranang mga sugo.

Pag-ampo Kanunay

Si bisan kinsa makaampo, bisan asa ug bisan unsang orasa. Bisan kon kita nagluhod, naglingkod o nagbarug, nag-ampo og kusog o hilom, nag-ampo uban sa mga grupo o sa atong kaugalingon, ang Dios maminaw ug motubag nato. Ang pag-ampo sayon ug yano kaayo nga tingali dili kita makatamud nga kini usa ka pribelihiyo. Usa kini ka direkta nga linya sa komunikasyon uban sa atong Langitnong Amahan kinsa gusto nga motabang nato sa atong tanang mga problema ug mga pangutana. Bisan og Siya dili kanunay motubag dayon o sa paagi nga atong gipaabut, kita nagtuo sa mga kasulatan sa dihang kini miingon, “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita ug kamo makakaplag; pagtuktok ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7).

Gisugo kita nga mag-ampo kanunay tungod kay kon kita makigsulti sa Dios kanunay; mas magiyahan kita Niya sa mga hagit nga atong giatubang. Usa kini ka ehemplo kon sa unsa nga paagi nga ang mga panalangin sa sugo mas molabaw pa sa paningkamot nga gikinahanglan niini.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kadaghanan sa kasulatan gisulat labaw na sa liboan ka tuig, mao nga lisud ang paghunahuna nga ang pagbasa niini makatabang nato dinhi ug karon. Apan tungod kay ang kaalam sa Dios walay kinutuban, makabasa kita sa mga kasulatan ug makagamit sa ilang mga leksyon sa atong kaugalingong kinabuhi. Tingali makakuha ta og promosyon sa trabaho nga atong ganahan apan kulbaan usab nga dili ta makatuman niini. Tingali kini ingon og kalibutanon nga kakuyaw—nga dili ta makakaplag og tabang sa mga kasulatan— apan ang asoy sa pagtawag sa Dios ni Enoch sa pagpanagna makatabang nato sa pag-atubang sa atong kahadlok. Human siya gisugo sa Dios sa pagmando sa dautang mga tawo libut kaniya sa paghinulsol, si Enoch mapainubsanong nangutana, “Ngano nga ako nakakaplag og pag-uyon sa imong panan-aw, ug apan ako usa lamang ka batan-on [ … ]; kay ako dili maayo nga mosulti; busa ako ba mao ang imong sulugoon?” Ang Ginoo mihatag ni Enoch og kasiguroan, nag-ingon, Moises 6:31-32

Gibuhat ni Enoch unsa ang gisugo sa Ginoo ug nahimong larino nga propeta, nagtabang sa iyang mga katawhan sa pag-usab sa ilang mga kasingkasing. Ang iyang pagsulay nagtudlo nato nga ang Dios motabang nato sa pagpalambo sa abilidad sa pagbuhat sa mga butang nga wala nato masayri nga atong mahimo, basta mogamit lang kita sa atong pagtuo ngadto Kaniya.

Ang sugo sa pagtuon sa mga kasulatan sama ra sa sugo sa pag-ampo kanunay. Gusto sa Dios nga atong basahon ang Iyang mga pulong tungod kay makatabang kini nato nga makahibalo sa Iyang kabubut-on, ug ang pagsunod sa kabubut-on sa Dios sa kanunay alang sa atong kaayohan. Ang mga kasulatan naglakip sa mga gipadayag sa Dios ngadto sa Iyang mga anak pinaagi sa mga propeta.

Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay

Niining adlawa ug panahona, ang Dominggo nahimo nang sama sa laing adlaw. Kadaghanan nato kinahanglang motrabaho, ug human niana atong paningkamutan nga mahuman ang tanan kadtong wala nato mahuman sa Sabado. Ingon og ang katapusan sa semana mas nagkapuliki pa kay sa ubang mga adlaw sa semana. Apan ang Dominggo, o ang Igpapahulay, mao ang panahon sa pagsimba sa Dios ug paghatag nato og pagpahulay gikan sa atong inadlaw-adlaw nga mga obligasyon. Human buhata ang kalibutan sa unom ka adlaw, gilain sa Dios ang ikapito isip adlaw sa pagpahulay ug paghinumdom. Sa Dominggo makagahin kita og panahon uban sa mga higala ug pamilya, pagbisita sa masakiton ug nag-inusara, paggahin og dugang nga panahon sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa pag-adto sa Simbahan. Sa Simbahan, manganta, mag-ampo ug maghisgot ta sa ebanghelyo uban sa laing mga miyembro sa kongregasyon ug moambit usab kita sa sakrament agig paghinumdom sa Manluluwas. Sa Simbahan ang Mormons moapil sa sakrament pinaagi sa pagkaon sa pan ug pag-inom sa tubig nga giandam nga nagsimbolo sa lawas ug dugo ni Jesukristo. Makagahin kami og panahon sa pagpamalandong kon sa unsa nga paagi si Jesukristo makatabang namo ug paghunahuna sa unsa nga paagi kami mas makatuman sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban Kaniya.

Gawas sa atong pagpahulay gikan sa mga kabug-at nianang semanaha, ang pagbalaan sa igpapahulay nga adlaw makapakita og pagtahud alang sa Dios ug magpahinumdom nato sa paghinay-hinay sa atong nagkapuliki nga kinabuhi sa paghatag og pasalamat sa atong Tiglalang. Ang Dominggo mao ang adlaw nga atong gihandom, ang adlaw nga kita makatagamtam sa mga butang nga mas importante.

Bunyag ug Kumpirmasyon

Usa sa mga katuyoan sa bunyag mao ang simbolo sa paghugas sa atong mga sala, apan bisan gani si Jesukristo, kinsa nagpuyo og hingpit nga kinabuhi, gibunyagan. Si Jesus gibunyagan tungod kay kini usa ka sugo ug siya gusto nga mohatag og hingpit nga ehemplo sa pagkamasulundon sa balaang giya sa Langitnong Amahan.

Ang mga ordinansa sa bunyag ug kumpirmasyon mao ang paagi alang namo sa pagpakita nga andam mi nga modala sa pangalan ni Jesukristo , nga nagpasabut nga mahimong mga Kristiyano ug sa pagbuhat sa among pinakamaayo sa pagpuyo sumala niini. Una, kami gibunyagan pinaagi sa pagpaubog sa ilawom sa tubig ug paghaw-as pinaagi sa usa ka tawo kinsa adunay awtoridad gikan sa Dios sa pagbuhat niini. Kini nga aksyon nagsimbolo sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Jesukristo, ug nagrepresentar usab kini sa katapusan sa atong karaan nga mga kinabuhi ug sinugdanan sa bag-ong kinabuhi isip Iyang mga tinun-an. Human kami mabunyagi, usa ka tawo nga dunay awtoridad mopandong sa iyang mga kamot sa among ulo, mohatag namo sa katungod sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug mokumpirma namo isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Sunda ang Propeta

Nakadungog na ba ka og usa ka tawo nga naghisgot sa usa ka bahin sa istorya, dayon nakadungog og laing tawo nga naghisgot sa pikas nga bahin, ug ang duha ka bersyon ingon og tinuod? Uban sa daghang mga tawo ug mga opinyon nga nagkompetensya alang sa atong atensyon, unsaon nato sa paghukom unsa ang tuhoan? Aron sa pagtabang nato nga makahibalo sa Iyang kabubut-on—sa pagtabang nato sa paghukom unsa ang tinuod—ang Dios mitawag sa mga propeta ug mga apostoles sa paglihok isip Iyang tigpama-ba. Ang usa ka propeta usa ka matinud-anon, matarung nga tawo nga gipili sa Dios aron mosulti alang Kaniya dinhi sa kalibutan. Ang mga apostoles ug mga propeta nga gipili sa Dios nga mahimong linain nga mga saksi ni Jesukristo ug sa Iyang pagkabalaan. Aron makapamulong alang sa Dios, ang mga propeta ug mga apostoles kinahanglang adunay priesthood, o balaang awtoridad, nga gikinahanglan alang sa balaang responsibilidad.

Ang Dios mitawag og mga propeta sa tibuok kasaysayan. Sa Biblia atong mabasa ang mga propeta sama nila ni Adan, Abraham, Moises, Pablo ug daghan pa. Nagtuo kami nga ang Dios mitawag usab og mga propeta sa paggiya nato karon. Si Joseph Smith mao ang unang propeta nga gitawag sa dispensasyon karon, o henerasyon, sa Simbahan, ug dihay propeta na sa kalibutan sukad niana. Ang tawo nga gitawag aron mamulong alang sa Dios ug sa paggiya sa Iyang simbahan karon ginganlan og Russell M. Nelson.

Sa paghangyo nato sa pagsunod sa mga propeta, ang Dios nagsugo nato sa pagpaduol ngadto Kaniya, sama sa dihang siya misugo nato sa pag-ampo kanunay ug sa pagbasa sa mga kasulatan. Ang pagpaminaw sa mga propeta makatabang nato nga makat-on o makat-on pag-usab unsay atong kinahanglang buhaton sa pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo ug mahimong takus sa tanang mga panalangin nga gusto sa Dios nga ihatag nato. Ang Dios misaad nga kadtong mosunod sa mga propeta “mga manununod sa gingharian sa Dios” (Mosiah 15:11).

Pagsunod sa Napulo ka mga Sugo

Human luwasa ni Moises ang mga anak ni Israel gikan sa pagkabihag, miadto siya sa ibabaw sa Bukid Sinai ug nakigsulti sa Dios. Sa dihang milugsong si Moises sa bukid, dala niya ang Napulo ka mga Sugo nga gipadayag sa Ginoo ngadto kaniya nga gikulit diha sa tableta nga mga bato. Atong gisunod kadtong mga sugo karon, paglabay sa liboan ka tuig.

Sunda ang Balaod sa Kaputli

Ang gahum sa pagpanganak usa ka sagrado nga bahin sa plano sa Dios. Ekspresyon kini sa gugma ug makapatugot sa bana ug asawa sa paglalang og kinabuhi. Ang Dios mimando nga kini nga gahum ug pribelihiyo sa sekswal nga mga relasyon gamiton lamang tali sa usa ka lalaki ug babaye kinsa legal nga naminyo. Kini nga sugo gitawag og balaod sa kaputli. Kini higpit nga pagdili sa pakighilawas sa dili pa ang kaminyoon ug hingpit nga pagkamatinuoron ug pagkamaunungon sa atong mga kapikas human sa kaminyoon. Ang Dios nagpaabut nato sa paglimpyo sa atong mga hunahuna ug magtarung sa atong sininaan, sinultihan, ug mga aksyon (Mateo 5:27–28). Kinahanglang likayan nato ang pagtan-aw og pornograpiya ug pagsalmot sa homosexual nga mga relasyon.

Nakasabut kami nga ang mga baruganan sa balaod sa kaputli nakapalahi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug tingali ingon og estrikto ra ngadto sa mga tawo sa kalibutan, apan daghang mga panalangin sa kalinaw, pagtahud sa kaugalingon, ug pagkontrol sa kaugalingon ang moabut tungod sa pagsunod niini nga sugo.

Pagsunod sa Pulong sa Kaalam

Ang mga butang nga among gamiton ug dili gamiton mao ang pipila sa labing bililhon nga mga timailhan sa among tinuohan, ug nagagikan kini sa among pagtuo nga atong mga lawas bililhon nga mga gasa gikan sa Dios. Nagtuo kami nga Siya naghatag namo og giya mahitungod kon unsaon nga makaatiman pag-ayo niini. Mipadayag Siya og balaod sa panglawas, nga gitawag og ang Pulong sa Kaalam, ngadto ni Joseph Smith niadtong 1833. Ang Pulong sa Kaalam nagdili sa pag-inom og alkohol, kape ug tsa, ug sa paggamit sa tabako. Nagpasabut usab kini nga kami dili mogamit sa ilegal nga mga drugas o pag-abuso sa giresita nga mga tambal.

Ang Pulong sa Kaalam nag-awhag usab namo sa pagkaon og daghang mga prutas ug utanon nga anaa, daghan nga mga lugas ug kasarangang gidaghanon sa karne. Nagpahinumdom kini namo sa pagkaon niining mga butanga “uban ang pagmatngon ug pagpasalamat” (Doktrina ug mga Pakigsaad 89:11). Gawas niining klaro nga giya, ang Simbahan nagtudlo namo sa pagpuyo og mahimsog nga kinabuhi pinaagi sa pagkatulog og eksakto, pag-ehersisyo kanunay ug paglikay sa grabe nga mga diet. Ang Pulong sa Kaalam nagpakita nato nga ang Dios nagpakabana sa atong pisikal nga panglawas ingon man usab sa espirituhanong panglawas. Pinaagi sa pagbuyag sa paggamit niining mga butanga nga mahimong makapaanad, nagpasabut kini kon unsa ka importante ang atong gawasnong kabubut-on. Kon kita maadik sa usa ka butang sama sa pagsigarilyo o pag-inom—ug tinuod usab kini sa bisan unsang makapaadik nga kinaiya—mahimo kitang ulipon nianang butanga. Magkawala ang atong abilidad sa paghimo sa atong kaugalingong mga desisyon ug pagkontrol sa atong kaugalingong mga kinabuhi.

Tungod kay ang atong katuyoan sa pag-anhi sa kalibutan mao ang pagkat-on ug pagtubo pinaagi sa atong kaugalingong mga desisyon, mao nga masabtan nato ngano nga ang Dios mosugo nato sa paglikay sa mga butang nga makababag sa atong gawasnong kabubut-on. Kon atong tumanon ang Pulong sa Kaalam, ang Dios misaad nato dili lang sa maayong panglawas, apan usab “kaalam ug dako nga mga bahandi sa kahibalo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 89:19). Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam mao ang yawe sa pagtabang nato sa pagdawat sa giya sa Espiritu sa Dios.

Pagtuman sa Balaod sa Ikapulo

Ang paghatag og balik sa kabahin sa unsay gipanalangin sa Ginoo namo makahatag namo og kahigayunan sa pag-amot sa Iyang buhat dinhi sa kalibutan. Ang pagbayad og ikapulo nagpasabut sa paghatag sa ikanapulo sa among kinitaan ngadto sa Simbahan nga gamiton alang sa buhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Ang ubang mga tawo naghunahuna nga morag lisud kini apan dili—usa kini ka panalangin. Sukad pa sa karaang mga panahon, ang Dios misugo sa iyang katawhan sa pagtuman sa balaod sa ikapulo.

Napulo ka porsyento sa among kinitaan tingali morag dako, ilabi na sa kadaghanan namo nga mibati nga kami nabuhi nga igo-igo ra sa among mga badyet. Apan kon kami motuman sa balaod sa ikapulo ang Dios misaad sa “pagbukas … sa mga tamboanan sa langit, ug bu-boan ko kamo sa panalangin, nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini” (Malaquias 3:10).

Ang panalangin mahimong bisan unsa nga mga matang. Usahay kami mapanalanginan nga mapaigo ra ang gamay nga kinitaan, sa pagpangita og mga paagi sa pagtigum og kwarta nga dili makababag sa among kalipay. Sa kasagaran ang yanong buhat sa pagkuha sa napulo ka porsyento sa among suweldo makapahimo namo sa pagbadyet pag-ayo sa nahibiling nobenta porsyento , ug ang pagsunod sa usa ka badyet kanunay makapalungtad pa sa kwarta. Bisan unsa nga matang ang mga panalangin, ang pagbayad sa ikapulo nagpahinumdom namo nga ang mga butang sa Dios mas molungtad kay sa mga butang sa kalibutan. Makatabang usab kini sa paghinumdom, nga ang tanang butang namo gikan sa Dios ug kami makapakita sa among pasalamat ngadto Kaniya pinaagi sa paghatag og gamay nga bahin niini.

Pagsunod sa Balaod sa Puasa

Kausa sa usa ka bulan, ang Dios nagsugo namo sa pagpuasa, o sa dili pagkaon ug pag-inom sulod sa duha ka kan-anan. Kon dunay isyu sa panglawas o edad (ingon nga bata pa kaayo) ang pagpuasa mahimong ipahiangay aron sa pagpahaum sa indibidwal nga mga kahimtang. Apan ang pagpuasa nga walay pag-ampo, ang uban moingon, mao lang ang pagpagutom. Mopili kami og piho nga panginahanglan o pangutana ug mag-ampo alang sa panabang samtang kami magpuasa. Si Moises, David, Ester, Jesus ug daghan pa nagpuasa aron mas mahiduol ngadto sa Dios ug mas dayag sa Iyang giya. Among nakaplagan nga kon kami magpuasa ug mag-ampo uban sa hugot nga pagtuo mas mapainubsanon ug mas mobati kami sa gugma sa Dios ug makasabut sa Iyang kabubut-on. Ang pagpuasa nagpakita usab nga kami andam ug makakontrol sa mga tinguha sa among mga lawas, nga makatabang namo kon ang ubang mga pagsulay nagkinahanglan niining matang sa kalig-on.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw migahin sa unang Dominggo sa kada bulan isip panahon nga ang mga miyembro hangyoon sa pagpuasa. Kami giawhag sa

Sunda ug Tahura ang Balaod

Nagtuo kami sa pagsunod sa mga balaod sa nasud diin kami nagpuyo (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo). Ang Mormons gitambagan nga magmaayong mga lumulupyo, sa pag-apil sa sibil nga panggobyerno ug sa politikal nga proseso, ug sa pagserbisyo sa atong mga komunidad isip aktibo, nagpakabana nga mga lumulupyo.

Intelihenting Pagkamasulundon

Ang Dios dili gusto nga kami buta nga mosunod sa Iyang balaan nga giya o tungod sa kahadlok sa silot. Gusto Siya nga kami mogamit og intelihenting pagkamasulundon sa among kaugalingong gawasnong kabubut-on. Kinahanglan kaming makaangkon sa among kaugalingong saksi, o pagtuo, nga ang mga sugo nagagikan gayud Kaniya ug makatabang namo nga magpuyo nga mas malipayon. Sa pag-angkon niini nga saksi, kinahanglang mogamit kami og hugot nga pagtuo. Kinahanglan kami og tinuod nga tinguha, ug kinahanglan kaming andam sa paghimo sa buhat nga gikinahanglan aron makahibalo niining mga butanga.
Sa Basahon ni Mormon, ang Langitnong Amahan misaad sa mosunod:

Masayud kita sa atong kaugalingon nga kining mga butanga tinuod. Kon kita masayud nga ang usa ka butang tinuod, gusto kitang magpuyo sumala niini sa nahibilin sa atong mga kinabuhi. Ang mga sugo dili ingnon nga buot-buot nga mga lagda gikan sa layo nga Dios. Bation kini nga sama sa balaan nga giya nga makatabang nato sa paglatas sa kalibug sa kinabuhi sa kalibutan. Among makita ang mga benepisyo sa pagsunod niini nga giya sa among inadlaw-adlaw nga mga kinabuhi ug among bation ang mas lig-on nga pagbati sa kalinaw ug pagkaespirituhanon.