ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Misyonaryo nga Buhat

Usa ka Misyonaryo nga Simbahan

Hunahunaa kon makakaplag ka og tambal sa kanser. Unsa ka dinalian nimo isabwag ang balita sa imong nadiskobrehan? Kinsa ang imong sultihan? Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang tambal sa daghan kaayong sakit sa tawo nga ang Mormons gustong mopakigbahin sa maayong balita sa kinabuhing dayon sa samang ka dinalian.

Ang Simbahan sa Ginoo sa kanunay usa ka misyonaryo nga simbahan. Ang kinabuhi ni Jesukristo mao ang hingpit nga ehemplo sa misyonaryo nga buhat. Panahon sa Iyang pagpangalagad sa yuta, iyang gitudlo ang ebanghelyo kanunay, sa tanang dapit ug ngadto sa tanang matang sa katawhan. Gitudloan ni Jesus ang edukado nga mga tawo sa templo, ang mga makasasala, ang matinud-anon ug ang dili matuohon. Mitawag usab siya og mga apostoles ug ubang mga disipulo sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron mas daghang mga tawo ang makapaminaw mahitungod sa mga panalangin sa Iyang ebanghelyo. Kasagaran sa ilang pagsangyaw panahon sa kinabuhi ni Kristo ngadto ra sa ilang kaugalingong mga tawo, ang mga Judeo. Human mabanhaw si Jesus, mibisita Siya sa Iyang mga apostoles ug mipadala nila aron mosangyaw ngadto sa mga hentil. Gimandoan Niya sila, “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan” (Marcos 16:15).

Ngano nga ang Mormons Mopadala og mga Misyonaryo sa Tibuok Kalibutan

Ang paghimo sa Mormons sa misyonaryo nga buhat mao ang usa sa labing nailhan nga programa sa Simbahan. Karong tungura, napulo ka liboan ka mga misyonaryo ang naglakaw, nagdrayb o nagbiseklita sa tibuok kalibutan, nanghatag og mga kopya sa Basahon ni Mormon ug nagpakigbahin sa ebanghelyo uban sa mga tawo nga ilang ikahimamat. Ngano nga kining mga tawhana, kasagaran nila ubos man sa edad nga 25, moboluntaryo sa pagbiya sa ilang mga panimalay sa ilang kaugalingong gasto ug mohalad og panahon sa ilang mga kinabuhi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang Ginoo miingon, “mopahayag sa akong ebanghelyo gikan sa yuta ngadto sa laing nga yuta, ug gikan sa dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan … magpamatuod diha sa matag dapit, ngadto sa matag tawo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 66:5,7). Kinasingkasing namong gisunod kana nga sugo ug mangita og mga oportunidad sa pagpakigbahin sa mga panalangin nga among nadawat gikan sa pagsunod sa ebanghelyo ngadto sa tanan kutob sa among mahimo. Si Jesus mitudlo, “Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios” (Juan 3:5). Nakahibalo nga ang piho nga mga ordinansa sama sa bunyag gikinahanglan nato aron makabalik sa pagpuyo uban sa atong Langitnong Amahan, among gibati ang dinalian nga panginahanglan sa pagpakigbahin niini nga panalangin uban sa tanan kutob sa among mahimo. Ang among unang interes isip Simbahan—mao nga kutob sa mahimo daghang mga anak sa mga tawo, ang maluwas ug mahimaya. Samtang maningkamot kami sa among kaugalingong kaluwasan, gusto kaming motabang niadtong anaa sa among palibut sa pagbuhat sa ingon. Tungod kay kitang tanan mga anak sa atong Langitnong Amahan, kon daghan nato ang makakat-on ug makasunod sa Iyang mga sugo ug makatagamtam og kinabuhing dayon, mas magmalipayon kitang tanan.

Unsa ang Buhaton sa mga Misyonaryo

Kadaghanan sa mga misyonaryo sa Simbahan nag-edad og mga baynte anyos, bisan og daghang mga miyembro moboluntaryo usab sa pagserbisyo human sila moretiro. Ang tanang umaabot nga mga misyonaryo mosumiter sa mga aplikasyon sa punoang buhatan sa Simbahan ug sila makadawat og call ngadto sa usa ka piho nga misyon sa tibuok kalibutan. Mogahin sila og pipila ka semana sa training center diin ang uban nila makat-on og bag-ong pinulongan ug silang tanan magtuon ug magpraktis pag-ayo sa pagtudlo sa ebanghelyo. Dayon ipadala sila ngadto sa ilang assigned nga mga dapit ug magsugod sa ilang pag-alagad. Ang mga kinabuhi sa mga misyonaryo hingpit nga gipahinungod sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sila ang mobayad sa ilang kaugalingon nga galastuhan ug mihunong sa pag-eskwela, pakig-date ug pagtrabaho sulod sa duha ka tuig aron sa pag-focus gayud sa paghimo sa buhat sa Ginoo.

Ang komon nga himoon sa misyonaryo sa buntag maglakip sa pagmata sa 6:30 sa buntag, pagtuon sa mga kasulatan, ug pagpakighimamat og bag-ong mga tawo aron ipakigbahin ang ebanghelyo. Sa hapon maglakip sa paghisgot sa mga leksyon sa ebanghelyo uban sa mga tawo nga ilang ikahimamat ug pagboluntaryo alang sa pag-alagad diha sa komunidad. Ang maayong gabii, magtudlo sila sa ebanghelyo ngadto sa interesado nga mga indibidwal ug magtabang nila nga makat-on ug magsunod sa mga sugo sa Dios o magtambong og tulumanon sa bunyag alang sa usa ka tawo nga nakahukom sa pag-apil sa Simbahan. Mopauli sila mga 9:30 sa gabii ug matulog, kasagaran gikapoy ug malipayon.

Kada Miyembro Usa ka Misyonaryo

Dili lang ang full-time nga mga misyonaryo ang mopakigbahin sa ebanghelyo. Tungod kay kami nagtuo nga ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang paagi sa tinuod nga kalipay, gusto kaming mosulti mahitungod niini sa among daghang mga higala kutob sa mahimo. Kami nagtuo, sumala sa gitudlo ni Pedro diha sa Bag-ong Tugon, nga kami kinahanglan nga

Dayag lang nga ang labing makadani nga pagpamatuod mao ang maayo, malipayon nga kinabuhi sa usa ka tawo kinsa nagpuyo sumala sa mga pagtulun-an ni Kristo, apan gibati usab namo nga ang pagpakigbahin sa atong indibidwal nga mga kasinatian ngadto sa uban mao ang labing maayong paagi sa pag-imbitar nila nga mas makaila pa mahitungod ni Jesukristo.

Ang pagpakigbahin sa ebanghelyo dili hinoon kanunay nga sayon. Daghan namo mobatig kahadlok nga makasilo sa among mga higala, ingon og mamugos o makasulti og butang nga lainon sa pagsabut. Tipunon namo ang among kaisug ug maningkamot sa pagpangita og paagi sa pagpakigsulti kon unsa ka importante ang ebanghelyo kanamo samtang nagtahud sa mga pagtuo ug mga pagpili sa ubang tawo. Madasig kami kon ang mga higala mopakigbahin sa kalipay sa pagpuyo sa ebanghelyo. Mahitabo kini pinaagi sa pagtambong sa mga miting ug mga kalihokan sa Simbahan niana nga semana ug miting uban sa mga misyonaryo sa paghisgot mahitungod kon sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo makapanalangin sa ilang mga kinabuhi. Kon gusto kang mohimo og Mormon’s day, pangutana kon makabisita ka ba sa ilang Simbahan. Hinoon, gimahal namo ang among mga higala bisan kon modawat sila o dili sa mga pagtulun-an sa Simbahan.

Nagtudlo Kami ni Jesukristo

Ang mga misyonaryo mopakigbahin og usa ka butang ug usa ra ka butang - ang ebanghelyo sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo. Sama ni Nephi, “Kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala” (2 Nephi 25:26). Ingon og makapatingala nga mo-focus pag-ayo sa atong mga kinabuhi kang Jesukristo, apan ang kaalam sa ebanghelyo magamit sa tanan gikan sa katuyoan sa kinabuhi ngadto kon unsaon nato sa pagtagad ang atong trabaho, unsaon nato pagtagad ang uban, bisan unsaon nato pag-atiman ang atong mga lawas. Ang pagtulun-an ni Jesukristo adunay gahum sa paghatag og malungtarung kalipay kay sa tanang mga kalampusan ug mga kalipay nga ikahatag sa kalibutan. Ang kada mensahe nga ipakigbahin sa Mormon nga mga misyonaryo naghisgot mahitungod Kaniya ug sa unsa nga paagi nga ang Iyang Pag-ula ug mga ordinansa makatugot nato sa pagbalik uban sa atong Amahan sa Langit ug sa atong mga pamilya didto sa langit.

Ang mga Misyonaryo sa Tibuok Kalibutan

84,000 ka mga misyonaryo nagserbisyo karon sa 350 ka misyon sa tibuok kalibutan. Mag-proselyte sila sa kada nasud diin ang gobyerno ug politikanhong kahimtang motugot niini. Daghang mga misyonaryo makagusto pag-ayo sa mga area diin sila nagserbisyo mao nga maglisud sila sa pagpauli human sa ilang mga misyon kay sa ilang pagbiya padulong sa misyon. Mopauli sila isip sinati nga mga representante sa mga nasud ug mga kultura diin sila miserbisyo.