ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Tibuok Kinabuhi nga Pagkat-on

Pagbaton og Kahibalo

Pila sa mga butang nga atong gipanag-iya ang dunay warranty sa tibuok kinabuhi? Tingali nindot nga parisan sa mga kutsilyo, lamesa sa kusina, o toolset kon kita swertihon. Karon, hain sa atong mga kabtangan ang adunay mahangturong warranty? Si Joseph Smith mitudlo nga “bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pagkabanhaw,” pasabut nga ang mga butang nga atong nakat-unan karon, magpabilin nato, ug makabenepisyo nato, bisan human matapos ang atong mortal nga mga kinabuhi (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:18). Naglaum ang Dios nga kitang tanan magbaton og kahibalo kutob sa tong mahimo—sa eskwelahan, sa trabahoan ug sa atong kaugalingon. Ang pagbuhat niini makatabang nato sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi, makapaduol nato ngadto Kaniya ug makaandam nato sa kinabuhi nga moabut.

Kaimportante sa Sekular ug Espiritwal nga Edukasyon

Hunahunaa kon unsa ka dili balanse ang usa ka musikero kon siya nagtuon lamang og usa ka matang sa musika. Motubo ug molambo kita og mas dali kon atong balansihon ang atong espiritwal nga pagtuon uban sa seryosong edukasyon ug trabaho, sama sa gihimo ni Jesukristo sa dihang mianhi siya sa kalibutan, nag-obserbar sa kinaiyahan ug nagkat-on sa trabaho sa panday. Mamaayo ang atong pagsunod sa Iyang ehemplo pinaagi sa “[pagdugang] sa kaalam ug sa gidak-on ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug sa tawo” (Lucas 2:52).

Ang Mormons giawhag sa pagkat-on sa sekular ingon man usab sa espiritwal. Ang sekular nga kahibalo, makaingon ka nga, naghisgot sa mga butang nga atong makat-unan sa eskwelahan—math, siyensya, kasaysayan, literatura, mga pinulongan, musika ug uban pa. Ang espiritwal nga kahibalo maoy imong makat-unan pinaagi sa pagtuon sa kasulatan, pag-ampo ug pagsimba—mga butang sama sa Plano sa atong Langitnong Amahan sa Kalipay, Ebanghelyo ni Jesukristo, ug unsaon sa pagpalig-on sa pagtuo. Ang duha ka matang sa kahibalo makatabang nato sa pagkahibalo unsaon sa pag-atubang sa atong indibidwal nga mga hagit sa usa ka balanse nga paagi.

Mianhi kita sa kalibutan sumala sa plano sa Dios, aron nga kita makat-on ug makasinati sa tanang talagsaon ug mahagitong mga butang nga itudlo sa kalibutan nato, ug kinahanglan kitang magbinuotan nga mga estudyante aron mas mabungahon ang atong panahon dinhi.

Ang sekular nga kahibalo ug espiritwal nga kahibalo makakomplimento sa kada usa. Tungod kay ang Dios milalang sa kalibutan ug sa mga butang nga nagpuyo niini, ang pagtuon og geology, physics ug biology nagtudlo nato og mas daghan mahitungod sa kabantugan sa atong Tiglalang. Mga manunulat ug mga magbabalak makasulat uban sa langitnong inspirasyon, mao nga ang pagbasa sa ilang trabaho makahatag nato og panabut sa kinaiyahan sa atong mga kalag ug unsa ang pasabut nga mahimong tawo. Usahay ang pagpaminaw sa usa ka musika makatabang nato nga mobati sa gugma sa Dios. Ang sekular nga kahibalo ug espiritwal nga kahibalo makuha gikan sa panag-istoryahanay. Ang duha nagkinahanglan og obserbasyon, trabaho, ug praktis. Bisan og usahay naghunahuna kita sa sekular ug espiritwal nga kaatbang o bisan gani magkasumpaki, ang tinuod nga kahibalo sa Dios ug sa kalibutan nga Iyang gilalang nagpakita nato nga ang pagsabut sa usa makatabang sa pagsabut sa lain.

Edukasyon ug Literacy [Pagkat-on sa Pagsulat ug Pagbasa]

Ang literacy mao ang sukaranan sa pagsabut sa mga butang sa Dios ug sa mga butang sa kalibutan. Kinahanglang kitang makahibalo sa mga butang sa mga kasulatan ug sa ubang maayong mga basahon tungod kay mas mouswag ta og dali, sa temporal ug sa espiritwal, kon mas edukado kita. Ang mga sentro sa literacy mao ang usa sa daghang mga pag-alagad nga gitanyag sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug kini nagdonar usab kini og kwarta aron sa pagpasiugda og internasyonal nga mga paningkamot sa literacy.

Ang maayong edukasyon ug ang abilidad sa pagbasa makatabang nato nga makaangkon og kahibalo ug kaalam, nga makahimo nato sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop ug mohimo og maayong mga pagpili. Ang edukasyon ug ang literacy mao usab ang mga yawe sa personal nga pagtubo, pagpangandam alang sa pagpanarbaho, pagpalig-on sa mga pamilya, pag-alagad sa Simbahan, ug paghimo og makahuluganon nga kontribusyon ngadto sa katilingban nga atong gipuy-an. Ang abilidad sa pagbasa ug ang oportunidad sa pag-eskwela makatabang nato nga mahimong mas maayo nga mga lumulupyo, mas maayo nga mga sakop sa pamilya, mas maayo nga mga empleyado ug mas maayo nga mga anak sa Dios. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan sa Simbahan miingon, “Palihug awhaga ang inyong mga pamilya … sa pagkat-on ug mahimong mas edukado. Kon dili makakuha og pormal nga edukasyon, ayaw itugot nga kini makapugong ninyo sa pag-angkon sa tanang kahibalo nga inyong makuha. Ubos sa mao nga mga sirkumstansya, ang labing maayo nga mga libro, ingon ta, mahimong inyong ‘unibersidad’—usa ka klasrom nga abli kanunay ug modawat sa tanan nga mo-aplay.” Mitudlo si Joseph Smith “Malisud alang sa usa ka tawo nga maluwas diha sa pagkawalay alamag” (Doktrina ug mga Pakigsaad 131:6). Ang pagtuman sa atong katungdanan sa pagkat-on kutob sa mahimo makatugot nato sa pagtabang sa kalibutan libut nato ug mas makaandam nato sa pagpakighimamat sa atong Langitnong Amahan.

Perpetual Education Fund [Makanunayong Pundo sa Edukasyon]

Niadtong 2001, ang Propeta sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nianang higayona, si Gordon B. Hinckley, mipahibalo sa usa ka “maisugon nga inisyatibo’ sa pagtabang sa kabatan-onan sa naglambo pa nga mga nasud sa pagkuha og edukasyon nga maglisud sila sa paggasto sa ilang kaugalingon. Ang Perpetual Education Fund (PEF) usa ka programa nga nagtugot sa Mormons nga walay laing kapanguhaang pinansyal sa paghulam og kwarta aron sa paggasto og professional training o advanced education. Uban niini nga tabang, makapangita dayon sila og maayong mga trabaho sa pagtabang sa ilang kaugalingon ug sa ilang pamilya nga mahaw-as gikan sa kakabus. Kon makaestablisar na sila, mobayad sila sa ilang loan ngadto sa pundo aron nga ang uban nga mga estudyante makagamit sa kwarta sa samang paagi. “Ang edukasyon mao ang yawe sa oportunidad,’ miingon si Presidente Hinckley. Sa miaging siyam ka tuig, 40,000 ka mga lalaki ug mga babaye sa 40 ka nasud ang nahatagan niini nga oportunidad. Ang programa napunduhan pinaagi sa mga kontribusyon sa Mormons ug sa uban kinsa nagsuporta sa misyon niini.

Pagkat-on og Dugang mahitungod sa Perpetual Education Fund

Mga Seminary ug mga Institute of Religion

Tungod kay nagtuo mi nga ang espiritwal nga pagkat-on mahitabo ug kinahanglang mahitabo dungan sa sekular nga pagkat-on, ang Simbahan nagtukod og mga seminary ug mga institute of religion sa 142 ka mga nasud sa tibuok kalibutan.

Ang seminary mao ang dapit diin ang secondary school-age nga mga estudyante—mga miyembro sa Simbahan ug ang dili miyembro—makatambong sa libreng relihiyoso nga mga klase atol sa semana. Kadaghanan niini nga mga estudyante magmiting sayo sa buntag sa dili pa magsugod ang ilang eskwela. Ang mga institute of religion naghatag og susamang mga programa alang sa 18-30 anyos, sa kasagaran kuhaon dungan sa mga klase sa kolehiyo. Kining mga klase sa institute naghisgot og lain-laing mga hilisgutan, lakip sa mga kasulatan, mahangturong kaminyoon, pagpangandam alang sa amisyon ug uban pa. Sa miaging tuig, labaw sa 700,000 ka mga estudyante ang nagpa-enrol sa seminary ug institute.

Ang mga estudyante karon kinahanglang motrabaho og maayo aron makalahutay sa taas nga mga sumbanan sa eskwelahan, apan daghan ang nakakaplag nga ang pagtambong og klase sa seminary o institute makatabang kanila sa pagdumala sa stress sa ilang ubang trabaho sa eskwelahan. Nagtuo kami nga kon among gamiton ang espirituhanong dimensyon sa hugot nga pagtuo sa among pagtuon—bisan sa temporal nga mga butang—among mapalapad ang among kapasidad sa kahibalo. “Kon ang inyong katuyoan usa ngadto sa himaya sa [Dios], ang inyong tibuok [kalawasan] mapuno sa kahayag, … ug [makasabut] sa tanan nga mga butang” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:67).