ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Pagpahiuli sa
Simbahan ni Jesukristo

Gi-organisar ni Kristo ang Iyang Simbahan sa Kalibutan

“Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” (Juan 14:6) gisultihan ni Kristo ang iyang mga sumusunod atol sa iyang mubo apan gamhanang pagpangalagad dinhi sa kalibutan. Usa kadto ka takdo ug gikinahanglan nga mensahe tungod kay pipila ka gatusan ka tuig sa wala pa ang Iyang pagkatawo daghang mga tawo ang mihunong sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Gibalik ni Kristo ang kahayag dinhi sa kalibutan sa dihang Siya mipahayag sa Iyang ebanghelyo sama sa iyang gibuhat ngadto sa mga propeta sa karaan sama nila ni Abraham, Isaac, ug Moises. Mipili Siya og napulog duha ka mga lalaki nga mahimo Niyang mga apostoles—lakip ni Pedro, Santiago ug Juan ug—mipandong sa Iyang mga kamot sa ilang mga ulo aron sa paghatag nila og awtoridad nga gitawag og priesthood sa pagpahigayon sa mga bunyag, pagdumala sa Iyang simbahan, ug pagsangyaw sa Iyang pulong sa tibuok kalibutan.

Bisan sa Iyang dako nga impluwensya ug daghang mga milagro, Siya sa katapusan gisalikway ug gilansang. Human sa iyang kamatayon, ang Iyang maisug ug matinud-anong mga apostoles mipadayon nga wala Siya, nagbunyag og bag-ong mga miyembro, ug nagsugod og nagkalain-laing mga kongregasyon.

Ang Dakong Pagsupil

Bisan pa sa maisugong mga paningkamot sa mga apostoles ni Kristo ug sa ilang matinud-anong mga sumusunod, ang orihinal nga simbahan nga gipahiuli ni Kristo nagsugod sa pagkawala. Ang mga miyembro nag-atubang og grabe nga pagpanggukod ug ang tanan gawas sa usa sa mga apostoles gipangmartir. Gitawag kini og ang Dakong Apostasiya, diin dihay “pagsupil”(2 Mga Taga-Tesalonica 2:1-3;) sa giorganisar nga ebanghelyo ni Kristo. Ang apostolikanhong awtoridad sa pagtugyan sa mga yawe sa priesthood ug sa pagdawat og pagpadayag alang sa Simbahan nawala uban sa daghang bililhon nga mga pagtulun-an. Mga sayop mahitungod sa Iyang mga pagtulun-an misulod sa simbahan nga miresulta sa nagkasumpaki nga mga opinyon ug nawala ang mga kamatuoran. Kini nga panahon gitawag nato og ang Dakong Apostasiya.

Kon walay awtoridad o balaan nga direksyon, ang Kristiyanismo maglisud sa pagpadayon uban sa nagkasumpaki nga mga opinyon bisan sa labing sukaranan nga mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Kon wala ang awtoridad sa priesthood o ang hingpit nga ebanghelyo, ang mga tawo magsalig lang sa kaalam sa tawo sa paghubad sa mga kasulatan, mga baruganan ug mga ordinansa. Daghang sayop nga mga ideya gitudlo isip kamatuoran, ug daghan sa unsay atong nahibaloan mahitungod sa tinuod nga karakter ug kinaiya sa Dios ang Amahan, Iyang Anak nga Jesukristo, ug sa Espiritu Santo nawala. Importante nga mga doktrina sama sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag, ug gasa sa Espiritu Santo nausab ug ang importante nga mga doktrina nawala sa hingpit.

Paglabay sa mga siglo, dinasig nga mga tawo, sama nila ni Martin Luther ug John Calvin, nakahibalo nga ang mga praktis ug mga doktrina nausab o nawala ug naningkamot sa pag-usab sa mga simbahan diin sila nahisakop. Apan kon wala ang awtoridad sa mga apostoles ni Ginoong Jesukristo, ang Iyang ebanghelyo ug ang Simbahan dili mabalik ngadto sa ilang orihinal nga porma.

Gipahiuli sa Dios ang Simbahan ni Kristo pinaagi ni Joseph Smith

Kon ang batang lalaki sa tupad nga balay nato moingon nga siya gitawag sa Dios sa pagpahiuli sa Iyang tinuod nga simbahan sa kalibutan, motuo ba kita kaniya? Dili tingali. Mao usab ang daghang mga tawo sa Nazaret wala motuo sa ilang silingan, si Jesukristo ang panday, mao ang Mesiyas.

Human sa mga siglo sa espirituhanong kalibug ang mga tawo desperadong nagkinahanglan sa orihinal nga mga kamatuoran ni Jesukristo. Sa dihang ang Dios mipili sa 14 anyos nga batang lalaki niadtong 1820 isip Iyang mensahero, kadaghanan sa mga tawo nagdumili sa pagpaminaw. Si Joseph Smith nagpuyo sa Estados Unidos, nga mao ang bugtong nasud sa pagpahayag og relihiyosong kagawasan nianang higayona. Ang iyang pamilya relihiyoso kaayo ug kanunay nga nangita sa kamatuoran.

Si Joseph nakahukom hain sa daghang Kristiyanong mga denominasyon ang apilan. Human sa makuting pagtuon, naglibug gihapon si Joseph Smith kon hain sa Kristiyanong simbahan ang iyang apilan. Dayon siya misulat, “Hilabihan ang kalibug ug kagubot taliwala sa nagkalain-lain nga mga tinuohan, nga kini dili mahimo alang sa usa ka batan-on nga tawo nga sama kanako … sa pagkab-ut sa usa ka piho nga paghukom kinsa ang tinuod ug kinsa ang sayop. ... Diha sa taliwala niini nga gubat sa mga pulong ug kagubot sa mga opinyon, ako sa kanunay miingon sa akong kaugalingon: Unsa kaha ang buhaton? Kinsa sa tanan niini nga mga pundok ang tinuod o sila bang tanan mga sayop? Kon adunay usa kanila nga tinuod, hain niini, ug sa unsa nga paagi ako masayud niini?” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:8, 10).

Midangop si Joseph sa Biblia alang sa giya. Siya nakabasa, “Kon aduna kaninyo’y nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya (Santiago 1:5). Uban sa yanong pagtuo nakahukom siya pagbuhat niana. Sa tingpamulak niadtong 1820, miadto siya sa kakahoyan duol sa iyang balay ug nag-ampo. Iyang gihulagway ang iyang kasinatian: “Ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat kanako.… Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”(Joseph Smith—Kasaysayan 1:16–17). Sa iyang panan-awon ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, nagpakita. Ang Manluluwas misulti ni Joseph sa dili pag-apil sa bisan hain sa mga simbahan. Bisan og daghang buotang mga tawo nianang higayon nagtuo ni Kristo ug naningkamot sa pagsabut ug pagtudlo sa Iyang ebanghelyo, wala nila ang kahingpitan sa kamatuoran o sa awtoridad sa pagbunyag ug sa pagpahigayon sa laing makaluwas nga mga ordinansa. Kini nga panan-awon mitimaan sa sinugdanan sa Pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo nganhi sa kalibutan, nga gitugutan sa Dios nga i-establisar paglabay sa 10 ka tuig pinaagi sa mas maalamon, tinudloan sa langit nga si Joseph Smith, sa makausa pa nagtugot sa tanan sa pagdawat sa kalipay ug mga panalangin nga moabut tungod sa pagsunod niini.

Pagkat-on og Dugang mahitungod ni Joseph Smith

Awtoridad sa Paggiya sa Iyang Simbahan Gipahiuli

Unsay buot ipasabut sa pagbaton sa balaan nga awtoridad? Ang awtoridad sa paglihok sa pangalan sa Dios gitawag og priesthood. Ang uban sayop nga naghunahuna nga naghatag kini og gahum sa pagsulti sa ubang mga tawo unsay buhaton. Ang gipasabut gyud niini mao nga ang tawo makalihok pinaagi sa ngalan sa Dios alang sa Iyang simbahan—sama kon mohatag kita sa usa ka tawo og power of attorney aron sila makalihok alang kanila.

Sa wala pa ma-organisar Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, si Joseph Smith nakadawat sa awtoridad sa priesthood sa mga kamot ni Juan Bautista, Pedro, Santiago, ug Juan kinsa nakadawat sa samang “gahum ug pagbulot-an [awtoridad]” gikan Mismo ni Jesukristo (Lucas 9:1). Kining mga tawhana nagpakita isip mga anghel ug mitugyan sa priesthood diha kang Joseph Smith. Ang propeta karon, si Russell M. Nelson, mao ang gitugutan nga sumusunod ni Joseph Smith. Siya ug ang ubang mga Apostoles sa Simbahan makasubay sa awtoridad sa priesthood balik ngadto ni Jesukristo sa usa ka dili maputol nga kutay sa ordinasyon.

Ang Basahon ni Mormon

Ang Basahon ni Mormon nagmatuod nga si Jesukristo nagpakabuhi gayud sa kalibutan ug sa gihapon nagpakabuhi karon isip atong balaan nga Manluluwas. Ikaduha kini ka saksi nga nagmatuod sa pagkatawo ni Jesukristo ug sa kamatuoran sa Biblia. Ang asoy sa gigikanan niini usa ka milagroso sama sa ubang mga hitabo sa nagpalibut sa pagpahiuli sa Simbahan.

Niadtong 1823 si Joseph Smith gibisitahan sa usa ka langitnong mensahero nga ginganlan og Moroni sama nga ang mga anghel kanunay nagpakita sa mga Apostoles sa Bag-ong Tugon. Si Moroni misulti ni Joseph sa usa ka rekord sa karaang mga lumulupyo sa kontinente sa Amerika gilubong sa duol nga bungtod. Miingon siya nga kini naglakip sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo ug gisulat sa nipis nga metal nga mga palid nga bulawan. Gihubad ni Joseph Smith ang libro ngadto sa Iningles. Ang libro ginganlan og Basahon ni Mormon sunod ni Mormon, ang karaang propeta kinsa mihapnig niini.

Gihubad ug gisulat sa samang estilo sa kasulatan sa Balaan nga Biblia, ang Basahon ni Mormon nagsulti nato mahitungod sa mga paningkamot sa matarung nga mga tawo nianang higayona kinsa naningkamot sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Sama nga mahitabo usahay karon, sila sa kanunay bugal-bugalan ug gukuron tungod sa ilang mga pagtuo. Usa ka makapadasig nga seksyon sa basahon nag-asoy sa pagbisita ni Kristo ngadto sa kontinente sa Amerika human dayon sa Iyang pagkabanhaw. Iyang giimbitar ang mga tawo sa paghikap sa mga uwat sa samad sa iyang mga kamot, mga tiil ug kilid. Iyang gipanalanginan ug giayo sila, mipahigayon og mga milagro, ug mihatag sa napulog duha sa samang awtoridad sama sa Iyang mga apostoles kansang mga buhat narekord diha sa Biblia. Ang epekto sa Iyang pagbisita grabe kaayo nga dul-an sa 170 ka tuig ang mga tawo nagpuyo sa kalinaw ug pagkamatarung.

Sa Pagkat-on og Dugang kabahin sa Basahon ni Mormon

Ang Dios mao ang Imong Mahigugmaong Langitnong Amahan

Ang importanting kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo mao nga ang Dios mao ang atong Langitnong Amahan ug nga kita iyang espiritu nga mga anak. Personal Siyang nakaila nato ug nagmahal nato labaw pa sa atong masabtan. Gusto Niyang magmalampuson kita niining kinabuhia ug mobalik sa pagpuyo uban Kaniya. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan kabahin sa Iyang plano alang nato sa pag-angkon og lawas, pagkat-on, pagtubo ug pagpangita og kalipay. Usahay ang kinabuhi lisud, masulub-on ug makahadlok, apan ang Langitnong Amahan sa kanunay magpakabana kanimo. Agig tubag sa imong mga pag-ampo, andam Siya sa paghatag nimo og kahupayan, kalinaw ug giya.

Nag-andam Siya og dalan alang nato nga atong sundon nga makapanalangin sa atong mga kinabuhi. Kini nga dalan gikinahanglan nato aron makabalik ngadto Kaniya. Makapahimo kini nato sa pagdawat sa kahingpitan sa mga epekto sa maulaong sakripisyo ni Kristo. Kon kita mobuhat, makakaplag kita og mas dakong kalinaw ug kalipay niini nga kinabuhi ug sa kinabuhi nga moabut.

Ang mga pamilya importante sa Plano sa Dios

Tingali kita gipadako sa usa ka malipayon ug luwas nga pamilya uban sa duha ka mahigugmaong mga ginikanan. Tingali kita walay ginikanan, ug ang pagtubo lisud nga walay gugma ug suporta nga atong gihandom. Sa samang paagi, isip usa ka hamtong gusto kita og malipayon nga panimalay.

Ang pagpuyo nga malinawon sa usa ka pamilya dili kanunay sayon, apan sa gipahiuli nga simbahan sa Dios, ang kaminyoon ug mga pamilya gituohan nga mao ang labing importante nga sosyal nga unit karon ug sa kahangturan. Ang Dios gusto nga kita mobuhat sa tanan natong mahimo karon sa pag-andam sa atong mga kaugalingon sa pagpuyo uban sa atong pamilya sa kahangturan. Kon atong lig-unon ang atong kaminyoon ug pamilya diha sa mga baruganan ni Kristo lakip sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, trabaho ug maayo nga kalingawan, ang panimalay mahimong usa ka dapit nga kadangpan, kalinaw ug hilabihan nga kalipay.

Kinahanglan nga dili kita mawad-an og paglaum. Bisan unsaon pa nato og paningkamot, ang atong kaminyoon ug panimalay dili gayud mahingpit. Kabahin kana sa proseso sa pagtubo nga kinahanglan natong masinati. Ang Dios gusto nga kita makat-on unsaon nga mapailubon ug mahigugmaon sa atong kapikas, mga bata o tin-edyer mga tawo lang usab. Ang atong trabaho mao ang pagserbisyo nila, nga maoy makatabang nato nga mahimong mas sama sa Dios.

Pagkat-on og Dugang mahitungod sa Pagpalig-on sa mga Pamilya

Unsaon sa Dios Pagpakigsulti Nato Karon

Mohatag usab Siya nato og direksyon pinaagi sa iyang mga propeta kinsa adunay awtoridad sa pagpakigsulti ug paglihok diha sa Iyang ngalan. Sa tibuok kasaysayan, ang maisugon nga mga propeta sama nila ni Noe, Abraham, Moises, Pedro, Juan Bautista, Pablo ang Apostol ug daghan pa naghatag og mainiton nga mga pagpamatuod kabahin ni Kristo aron pagtabang sa atong kaugalingong pagtuo Kaniya nga motubo.

Sa dihang si Joseph Smith subo nga gi-martir didto sa Carthage, Illinois niadtong 1844, ang pagpangulo sa gipahiuli nga Simbahan gipasa ngadto ni Brigham Young kinsa mao ang senior nga apostol nianang higayona. Iyang gigiyahan ang Simbahan ubos sa direksyon ni Kristo sulod sa misunod nga 33 ka tuig—naggiya sa unang grupo sa mga pioneer sa pagtabok sa mga kapatagan sa Walog sa Salt Lake niadtong 1847. Siya midumala sa paglalin sa labaw sa 70,000 ka dugang nga mga tawo gikan sa U.S. ug Europe, ug mitukod og labaw sa 350 ka panimuyo sa Kasadpang U.S. Canada, ug Mexico.

Ang pagpuli sa mga propeta nagpadayon karon uban sa among propeta ug Presidente karon sa Simbahan, nga si Russell M. Nelson. Giabagan siya sa duha ka mga magtatambag, Dallin H. Oaks ug Henry B. Eyring. Ang tulo, mao ang Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (sama nila ni Pedro, Santiago, ug Juan sa panahon ni Kristo). Sama nga ang Dios miluwas sa mga Israelite gikan sa pagkaulipon ug ngadto sa mas maayo nga dapit pinaagi sa Iyang propeta nga si Moises, gigiyahan Niya karon ang Iyang mga anak ngadto sa mas malipayon, mas malinawon nga mga kinabuhi kon sila mopili sa pagsunod sa Iyang buhi nga propeta. Giimbitar kitang tanan sa pagbasa o pagpaminaw sa mga pulong sa buhi nga mga propeta ug sa paghunahuna sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa kabubut-on sa Dios makahatag og benepisyo sa atong mga kinabuhi.