ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kagawasan sa Pagpili

Ang Kabubut-on Kabahin sa Plano sa Dios

Hunahunaa nga mokaon ka sa gawas ug mo-order og salad, apan moingon ang waiter nimo nga imbis salad sabaw lang. Unsa ang imong bation? Ang pagpili tali sa sabaw o salad dili kaayo dakong butang, apan kini nagpakita og kinaiya sa tawo: dili kita gusto nga pugson sa pagdesisyon nga mahimo ra sa atong mga kaugalingon. Mosupak ta sa pagpamugos. Bisan og kita nag-atubang og mas seryoso nga mga desisyon, sa mga butang nga dunay moral nga implikasyon, importante nga kita mopili alang sa atong mga kaugalingon. Ang Dios mihatag nato sa atong kabubut-on ug sa kanunay motahud sa atong kagawasan sa paghimo og mga pagpili. Samtang kita “manubag” sa atong mga pagpili (Doktrina ug mga Pakigsaad 101:78) ug kanunay may mga sangputanan niadtong mga pagpili og maayo ug dautan, ang wala gayud motugot ang Dios sa pagpugos. Gani, ang Dios nag-awhag sa diwa sa kagawasan ug Siya nasayud nga ang espiritu sa tawo nagkinahanglan og kagawasan sa pagserbisyo sa epektibong paagi ug pagtuo diha Kaniya. Iyang giingnan si Adan ug Eva nga dili mokaon sa gidili nga prutas, apan Siya miingon usab, “bisan pa niana, ikaw mahimo nga makapili alang sa imong kaugalingon.” (Moises 3:17)

Importante nga dili mosapaw sa kagawasan sa ubang tawo sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon. Bisan kon kita mobati sa atong paagi sa paghunahuna nga alang sa “kaayohan” sa ubang tawo, importante nga ang tanan adunay katungod sa ilang kaugalingong opinyon ug mga pagtuo.

Paghimo og Lisud nga mga Pagpili

Ang pagkamainantuson ug dili maghukom maayo nga mga hiyas, nga nagpresebar sa katungod alang sa tanan sa pagpili alang sa ilang mga kaugalingon. Apan kon walay himoon usa kini ka pagpili mismo ug dili maayo. Bisan sa pagtugot sa ubang mga tawo, katilingban, o politikal nga mga institusyon sa paghimo og mga desisyon alang nimo. Sama pananglit, tungod lang kay daghang mga salida nagpakita sa panagsuod sa dili pa ang kaminyoon gidawat gayud, wala kini magpasabut nga mahimo ra ni. Ang atong kinaiya mapalambo ug mahashasan kon kita mohimo og mga pagpili base sa unsay eksakto sa moral nga paagi. Ug bisan pa sa popular nga kaalam, aduna gayuy matarung ug sayop sa kalibutan. Ang kamatuoran dili mag-usab-usab ug ang sala dili lang “maayo nga paghukom” sa wala malamdagi nga tawo.

Dili pa lang dugay, si James E. Faust sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw miasoy og istorya sa dihang usa siya ka batan-ong sundalo sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Usa ka hunta sa “sinati na kaayo nga mga sundalo” nag-interbyu kaniya aron mahimong kandidatong opisyal sa eskwelahan. Nangutana sila kaniya kon siya dili ba motuo nga ang moral nga lagda kinahanglang dili kaayo seryosohon panahon sa gubat, tungod sa kakapoy sa kombati. Gibati ni Presidente Faust nga sila nag-awhag nga kinahanglan dili seryosohon, ug naghunahuna nga makapuntos ba siya kon mouyon siya sa ideya. Sa katapusan, yano siyang miingon, “Dili ko motuo nga adunay duha ka sumbanan sa moralidad.” Sa katapusan gidawat ra siya sa pagkakandidatong opisyal sa eskwelahan, tingali tungod sa iyang determinasyon sa paghimo unsa ang matarung tungod kay kini matarung, bisan kon kini lisud.

Ang single nga Mormons sa kasagaran pangutan-on sama sa, “Posible ba nga ikaw wala pa makadulog ni bisan kinsa?! Dili ka ba gusto?” Ang pagkagusto, miingon ang usa ka batan-ong babaye, wala gayud sa punto. “Ang pagkagusto lang dili eksakto nga giya alang sa moral nga kinaiya.” Usa ka ginikanan sa gagmayng mga bata mahimong matulog lapas sa alas 6 sa buntag ug ang mga bata mao ray moatiman sa ilang mga kaugalingon o mohunong sa iyang trabaho tungod sa pagbuhat og butang nga mas makalingaw. Ang responsable nga ginikanan mopili sa pagbuhat sa tanang matang sa mga sakripisyo. Nagkinahanglan og disiplina ang pagpili og matarung. Ang nindot nga butang mao nga kon mas disiplinado kita ug mas matarung ang atong mga pagpili, mas gawasnon kita. Ang sala naglimit sa atong umaabut nga mga pagpili: mga drugas, alkohol, ang pagbudhi dali kaayong mahimong adiksyon nga mahimong lisud na kaayo nga mahimong gawasnon. Ang adiksyon mahimong tigmando ug kita ang ulipon niini. Ang pag-abuso sa kagawasan ingon og makaparalisar.

Ang Pagbarug

Uban sa benepisyo sa pagsabut sa kamatuoran, mga libro sa kasaysayan usahay makapayano sa mga isyu nga nakapabahin sa mga tawo sa milabayng katuigan. Adunay usa nga naglantaw sa umaabut ug matarung, samtang adunay lain nga walay panglantaw nga “dautang mga tawo” Naghunahuna sa mga kontrobersiya nga giatubang nato karon, hinoon, mas sayon makita kon unsa ka lisud karon sa pagsulti kinsa ang ‘eksakto” ug kinsa ang “sayop.” Ang pagbarug sa usa ka isyu sama niini lisud, ilabi na kon ang imong gibarugan dili popular.

Ang Mormons giawhag sa pagbarug unsay ilang gituohan, bisan pa sa kasamtangan nga opinyon. Tingali dili sayon, popular, o makalingaw. Usahay ang pagbarug nagpasabut nga imong gibutang ang imong kaugalingon sa pagbiay-biay, panginsulto o bisan pisikal nga pag-abuso. Niini nga matang sa sitwasyon, ang usa ka tawo makasalig sa Ginoo sa pagtabang kanila nga mabarugan ang ilang gituohan. Nagpaabut Siya namo sa pagbuhat unsay among gituohan nga matarung sa bisan unsa nga sitwasyon, ug Siya motabang namo nga makabaton og moral nga kaisug sa pagbuhat niini. Dili igo ang pagtan-aw sa layo o sa pagpakahilom. Ang pagtan-aw sa layo usahay usa ka sala mismo. Naglihok kami sama sa paglihok ni Jesus kon kami mobarug alang sa unsay among gituohan ug mohimo og aksyon.

Walay Gidapigan sa Politika

Bisan og kami nagtuo nga ang pagbarug sa moral nga mga isyu, isip usa ka Simbahan magpabilin kaming walay gidapigan sa mga butang sa grupo sa politika. Ang mga lider sa Simbahan dili modiktar kinsa nga kandidato nga botaran sa Mormons bisan kon ang usa ka kandidato dili uyon sa publikong gipahayag sa posisyon sa Simbahan. Ni modiktar og polisiya ngadto sa napili nga mga opisyal kinsa usa ka Mormon. Mahimong mosulti ang Simbahan sa mga panglantaw niini ngadto nila sama ni bisan kinsa nga laing napili nga mga opisyal, apan nakahibalo kami nga kining mga tawhana kinahanglang mopili sa ilang kaugalingong mga pagpili base sa ilang labing maayong paghukom ug uban sa konsiderasyon sa mga sumusunod nga sila napili nga ilang girepresentahan. Ang Mormons mopasubay sa ilang mga kaugalingon sa bisan unsa nga politikanhong grupo nga ilang gituohan nga labing nagrepresentar sa ilang mga panglantaw.