ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Simba uban Namo

Ang Tanang mga Bisita Welcome

Nakasabut usab kami nga tingali ikaw adunay mga kabalaka. Tingali mahadlok ka sa pagtan-aw o mobati nga walay labut, nabalaka unsay imong isulti o buhaton nga dili makakomportable nimo. Manghinaut kami nga kini makahupay sa imong mga kabalaka.

Unsa ang Mapaabut

Unsay akong isul-ob?

Welcome kang magsul-ob og bisan unsa nga ligdong nga mga sinina nga komportable nimo. Aron ikaw makahibalo, kadaghanan sa mga lalaki magsul-ob og puting polo ug kurbata, ug ang mga babaye magsul-ob og sinina o mga sayal. Ang mga bata usab magsinina usab.

Kinahanglang ba akong modonar og kwarta?

Dili. Dili kami mangayo og mga donasyon o mopasapasa og plato.

Kinahanglan ba akong moapil?

Dili. Wala kinahanglana ang mga bisita sa pag-apil sa bisan unsa nga paagi. Lingkod lang ka ug tagamtama ang tulumanon.

Mobati ba ko og dili komportable kon motambong nga mag-inusara?

Hinaut nga dili. Daghan sa among mga miyembro mosimba nga sila-sila lang kada semana. Hinoon, kon gusto kang adunay mouban nimo sa unang higayon, kontaka lang ang mga misyonaryo o ang bishop sa ward inig abut nimo ug mangita sila og usa ka higala nga molingkod tupad nimo. Kanunay gyud nga lisud nga mahimong bag-o, bisan unsa nga sitwasyon, apan kon makaila na nimo ang ubang mga miyembro ug mobati na nga komportable.

Makahibalo ba ang tanan nga ako usa ka bisita ug dili Mormon?

Mag-agad siguro kini sa gidak-on sa branch o kongregasyon nga imong bisitahan. Ang ubang mga kongregasyon dako kaayo (hangtud 600 ka mga miyembro) nga ang regular nga mga miyembro niini mahimong masayud o dili masayud nga ikaw usa ka bisita. Ang uban nga gamay ra kaayo ang mga miyembro ang tanan nakaila sa usag usa ug siguradong makaila ug mo-welcome sa bag-ong miabut.

Unsa ka dugay mahuman ang simba?

Ang among importante nga tulumanon sa pagsimba sa pamilya gitawag og sakrament miting. Himoon kini sa among chapel sa Dominggo ug molungtad og mga usa ka oras. Welcome kang moadto nga mag-inusara o modala sa imong pamilya; ang mga bata anaa usab sa tanang nga mga kongregsyon.

Unsay mahitabo sa sakrament miting?

Manganta kami og mga himno (ang mga hymn book anaa). Ang mga miyembro sa simbahan maoy mohatag sa pangbukas ug panapos nga pag-ampo. Moambit kami sa sakrament (kalawat), nga naglangkob sa giandam nga pan ug tubig, panalanginan ug ipasa ngadto sa mga miyembro sa kongregasyon sa mga naghupot sa priesthood. Ug kami maminaw og duha o daghang mga mamumulong kinsa sa kasagaran mga miyembro sa kongregasyon. Mahibulong ka tingali nga kami walay usa ka pastor o tigsangyaw lang. Kami adunay bishop nga walay bayad kinsa nagdumala sa kada kongregasyon (gitawag og ward).

Aduna bay laing mga miting sa Dominggo?

Sa dili pa o human sa sakrament miting adunay lain-laing mga miting sa angay nga ka-edad nga mahimong imong tambongan ug sa imong mga anak. Kon ikaw gusto nga motambong niining dugang nga mga miting: Pangutana alang sa direksyon. Kon wala sila makahibalo, mangita sila og tawo nga nakahibalo. Bisitaha ang Meetinghouse Locator sa pagpangita sa sinugdanan nga oras sa tulo ka oras nga miting ug sa oras sa pagsugod sa sakrament miting.

Ubang mga Miting sa mga Dominggo

  • Mga klase sa Sunday school (gitawag og Primary) alang sa mga bata nga nag-edad og 3 hangtud 11.
    Adunay nursery alang sa gagmay nga mga bata nag-edad og 18 ka bulan hangtud 3 anyos.
  • Ang mga klase sa sunday school alang sa mga tin-edyer ug mga hamtong.
  • Ang mga miting sa Young Women alang niadtong 12 hangtud 17 anyos.
  • Relief Society alang sa mga babaye nga nag-edad og 18 anyos ug pataas.
  • Ang mga miting sa priesthood alang sa mga lalaki nga 12 anyos ug pataas.