ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Paglig-on sa mga Pamilya

Ang pamilya mao ang Sentro sa Plano sa Dios

Dili ikapanghambog nga ang usa ka tawo adunay dakong bintaha sa kinabuhi kon sila nagagikan sa mahigugmaon, masuportahon nga panimalay. Daghan gihapong mga tawo ang nagmalampuson bisan og sila nagagikan sa mga sitwasyon nga dili kaayo maayo ang pamilya, apan kon ang atong mga panginahanglan anaa, nakahibalo nga ang atong mga ginikanan nagmahal nato ug nagkat-on sa mga leksyon sa kinabuhi sa panimalay makapahimo sa tanang mga hagit sa adlaw-adlaw nga mas sayon atubangon. Sa ingon, isip usa ka hamtong ikaw gusto og malipayon nga panimalay alang sa imong pamilya.

Dili kini sulagma. Ang Dios nag-organisar nato ngadto sa mga pamilya aron nga kita magtubo diha sa kalipay ug kahilwasan, ug aron kita makat-on sa paghigugma sa uban sa dili hinakog nga paagi—ang yawe sa tinuod nga kalipay. Diha sa pamilya mao ang labing maayong dapit sa pagkat-on sa paghigugma sa uban sa samang paagi kita gihigugma sa Langitnong Amahan.

Anaa ang Simbahan sa Dios aron sa pagtabang sa mga pamilya nga makaangkon sa mahangturong mga panalangin. Nagtuo kami nga ang labing dako nga panalangin nga Iyang gihatag namo mao ang abilidad sa pagbalik sa pagpuyo uban Kaniya didto sa langit uban sa atong mga pamilya. Mosunod kita sa kabubut-on sa Langitnong Amahan tungod kay mao kini ang paagi nga makadawat niini nga panalangin.

Kabahin Kitang Tanan sa Pamilya sa Dios

Kon kami motawag sa isig ka miyembro sa Simbahan nga “Brother” Lee o “Sister” Brown, tininuod gayud kini. Nagtuo kami nga kada usa nato—lakip niadtong dili mga miyembro sa among Simbahan—usa ka literal nga anak nga lalaki o babaye sa atong Langitnong Amahan (Mga Hebreohanon 12:9) ug busa, atong langitnong mga igsoon. Gihigugma ug gitudloan kita sa atong Langitnong Amahan isip kabahin sa mahangturong pamilya sa wala pa moanhi sa kalibutan. Mao nga nagpakigbahin kita og relasyon nga molapas niining kinabuhia. Hunahunaa kana, kon ikaw tinud-anay nga naghunahuna sa imong silingan o kauban sa trabaho nga imong igsoon, mausab ba ang imong tinagdan nila. Sa samang ugat, nakahibalo nga ang imong yutan-ong pamilya adunay mahangturong kahigayunan makatabang nimo sa pagtagad nila nga mas maayo.

Ang mga Pamilya Maoy Mag-una

Tingali kita gipadako sa usa ka malipayon ug luwas nga pamilya uban sa duha ka mahigugmaong mga ginikanan. Tingali kita walay ginikanan, ug ang pagtubo lisud nga walay gugma ug suporta nga atong gihandom. Sa ingon, isip usa ka hamtong ikaw gusto og malipayon nga panimalay alang sa imong pamilya. Ang pagpuyo nga malinawon sa usa ka pamilya dili kanunay sayon, apan sa gipahiuli nga Simbahan sa Dios, ang kaminyoon ug mga pamilya mao ang labing importante nga sosyal nga unit karon ug sa kahangturan.

Ang mga tawo kinsa nabuhi human sa usa ka katalagman dili moingon, “Ang nahunahuna ra nako atol sa linog mao ang akong kwarta sa banko.” Moingon sila kanunay, “Ang ako lang gyud nga gihunahuna mao ang akong asawa ug mga anak.” Dili magkinahanglan og katalagman aron kita makahibalo niini nga kamatuoran. Apan sa kasagaran, atong gitugutan ang pagpangita og kwarta, pagkakaplag og kalipay, o bisan gani ang mga panginahanglan sa mga tawo nga dili nato kapamilya/gawas sa atong mga pamilya makapasimang sa atong atensyon. Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang mga pamilya maoy mag-una.

Mga Yawe sa Pagbaton og Malipayong Pamilya dinhi sa Kalibutan

Ang kalipay sa atong pamilya makab-ot gayud kon kini gibase sa mga pagtulun-an ni Jesus. Nagpasabut kana sa pagkadili hakog, pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamahigugmaon ug naglakip sa tanang mga hiyas, dili kalimtan ang tumang paningkamot. Dili sulagma ang pagmugna og usa ka mahigugmaon ug malipayon nga pamilya.

Maghinundom sa atong kaugalingong pamilya. Dihay mga higayon nga malipayon kita ug dihay mga higayon nga dili kita malipayon. Unsa ang labing malipayon nga mga higayon? Tingali sa dihang kita mibati nga gihigugma. Sa dihang ang atong Papa mihilak kay kita nasakit. Sa atong pagkakita sa atong mga ginikanan nga mikatawa ug mipahiyom, ug makita kon giunsa nila paghigugma ang usag usa. Sa dihang ang akong igsoong babaye mihatag nako og nakig-apir nako tungod kay naka-score ko, o vice versa. Sa dihang nakabuak ko sa bintana ug ang akong mga ginikanan mipasaylo nako imbis singgitan ko. Sa dihang ang sakyanan na-slide sa dalan tungod sa blizzard ug ang atong pamilya kinahanglang molakaw aron mangayo og panabang. Nagkuptanay kita sa mga kamot ug nanganta aron dali rang molabay ang oras. Ang atong pamilya miabut aron mokalot sa snow alang sa uban. Ang akong pamilya nag-antus sa akong musika sa high school bisan og ako usa lang ka helper. Tingali ang atong pamilya nag-ampo, nanganta, o dungan nga nanimba . Mahimo natong usbon kadtong malipayon nga mga panahon karon sa atong kaugalingong pamilya ug kaminyoon. Kon ang atong pamilya wala niadtong daghang malipayon nga mga higayon sa dihang gagmay pa kita, nan gusto kitang mohimo niadto nga mga butang karon.

Ang mga Pamilya Nag-andam Nato Alang sa Kinabuhing Dayon

Hunahuna ang mga tahas nga atong buhaton, o buhaton pa, diha sa atong pamilya, ug sa tanang responsibilidad nga nalakip niini. Usa ka ginikanan, kapikas, igsoon—bisan ang gagmay nga mga bata adunay daghang buhatunon. Ang paningkamot nga atong gihimo sa paglig-on sa atong mga pamilya mao ang labing lisud ug labing importante nga trabaho nga buhaton ni bisan kinsa nato dinhi sa kalibutan. Ang pagmugna og malinawon nga panimalay ug pag-una sa mga panginahanglan sa uban adunay maanindot nga epekto nato, ug dili sulagma nga kining mga butanga usahay malisud. Buot sa Dios nga kita sulayan aron kita motubo ug maka-master og mga kahanas nga dili nato makat-unan sa bisan unsang laing paagi—mga kahanas sama sa pailub ug pagkadili hakog nga makatabang nato nga mahimong sama sa Dios ug makaandam nato sa pagpuyo uban sa atong mga pamilya sa kahangturan.

Kinahanglang dili kita mawad-an og paglaum. Bisan unsaon pa nato og paningkamot, ang atong kaminyoon ug panimalay dili gayud mahingpit. Kon atong lig-unon kini ginamit ang mga baruganan ni Kristo lakip sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, trabaho ug maayo nga kalingawan, ang panimalay mahimong usa ka dapit nga kadangpan, kalinaw ug hilabihan nga kalipay.

Ang mga Kaminyoon Gihimo sa Langit

Kadaghanan sa mga tawo nagtuo sa usa ka kaminyoon nga nahimo sa langit nga usa ka talagsa nga hitabo diin ang duha naghigugmaay pag-ayo ug parison gayud kaayo. Gusto kitang maghunahuna nga ang atong tanan nga mga kaminyoon hinimo sa langit. Kon ang usa ka lalaki ug babaye mosulod sa usa sa among balaan nga mga templo aron magminyo, sila makigsaad (o mosaad) nga sila mag-inunungay hangtud sa kahangturan—dinhi sa kalibutan ug didto sa langit human sila mamatay, kon sila matinud-anon sa usag usa ug sa ilang mga saad ngadto sa Ginoo. Ang kaminyoon sa templo wala maglakip sa mga pulong sama sa, “Hangtud sa kamatayon kita magbulag” o sa “Hangtud nga kamong duha buhi.” Kon kita motuman niini nga mga saad, ang atong mga anak mahimong kabahin usab niining langitnong saad—nabugkos kanato sa kahangturan.