close

Pangitaa, Dawata, ug Ipakigbahin ang Gasa

Ang gasa nga gihatag 2,000 ka tuig na ang milabay importante pa ba karon? Ang tubag mao ang kinasingkasing nga oo. Sa atong pagsilsil sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug pagsunod sa Iyang hingpit nga ehemplo, mas mahisama kita Kaniya, ug makasinati og tinuod nga kalinaw ug kalipay—niining panahon sa Pasko ug sa kanunay.

Pagkat-on Unsaon Pagdawat sa Gasa

Tan-awa sa unsang paagi kamo makakaplag og kalinaw ug kalipay pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an ug ehemplo ni Jesukristo.

Pagkat-on pa og Dugang

Ang Istorya sa Pasko

Gikan sa kapatagan sa Judea ngadto sa pasungan sa Bethlehem, basaha ang makapadasig nga istorya sa pagkatawo sa Manluluwas.

Pagkat-on pa og Dugang

Dunay Pangutana?
Pakig-chat Namo

Ang Mormon nga mga misyonaryo andam nga motabang sa pagtubag sa bisan unsay inyong pangutana mahitungod sa istorya sa Pasko o bisan unsang hilisgutan bahin sa Mormon.