Ipasalida ang Video

The video player could not be built.

Karong Semana Santa, ang pagbag-o posible tungod Kaniya.

Sulod sa usa ka semana, si Jesukristo miusab sa sugilanon sa katawhan. Ug Siya makatabang kaninyo sa pag-usab sa inyo. Karong Pasko sa Pagkabanhaw, samtang inyong saulugon ang mga panghitabo niadtong unang Semana Santa, amo kamong dapiton sa pagpangita og mga paagi nga mahimong mas mahisama ni Jesukristo: sa paghigugma sa uban, sa paghigugma sa Dios, ug sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an. Kini mosangput sa malungtarong kausaban sa inyong kinabuhi ug maggiya ngadto sa malungtarong kalipay.

Unsa ang inyong usbon tungod Kaniya?

Ang Kaimportante sa Balaan nga Semana
Ang katapusang semana sa kinabuhi ni Jesukristo nakausab sa kalibutan sa kahangturan. Tan-awa kon sa unsa nga paagi nga ang mga kalihokan sa matag adlaw makatabang nato nga makapasalamat sa Iyang milagroso nga misyon.
Pagkat-on pa mahitungod sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Jesukristo dinhi.