#TungodkaySiyaBuhi

Tungod kay Siya Buhi

Si Jesukristo buhi. Siya milakaw sa Balaang Yuta, nagbuhat og mga milagro ug nagtudlo sa kamatuoran. Dayon Siya gilansang sa krus. Apan ang Iyang kamatayon dili mao ang katapusan. Tungod sa Iyang Pagkabanhaw, mabuhi kita pag-usab. Tungod sa Iyang sakripisyo, kita makabuntog sa sala aron makasinati og tinuod nga kalipay. Tungod kay Siya Buhi, kita makakaplag sa Iyang pagtabang ug pag-ayo kada adlaw sa atong kinabuhi.

Diskobreha

Kinsa si Jesukristo? Nganong importante nga Siya buhi karon? Pagkat-on pa.

Hangupa

Aron masabtan si Jesukristo, kita kinahanglan nga makasabut sa Iyang misyon ug unsay kahulugan niana ngari kanato. Pagkat-on pa.

I-share

Tungod sa sakripisyo ni Jesukristo, kitang tanan makasinati og tinuod nga kalipay. Kamo gidapit sa pagpakigbahin sa Iyang mensahe ngadto sa kalibutan. Sayri kon unsaon.


Semana sa Pasko sa Pagkabanhaw [Easter]
Ang katapusang semana sa kinabuhi ni Jesukristo nakausab sa kalibutan hangtud sa kahangturan. Tan-awa matag adlaw kon sa unsang paagi kini makatabang nato nga mas makasabut sa Iyang milagrusong misyon—kaniadto ug karon.

 • Si Jesukristo madaugong misulod sa Jerusalem nga nagsakay, ang Iyang mga sumusunod matahurong mibutang sa ilang mga kupo ug mga lukay sa Iyang agianan. Dili kini ang unang higayon nga Siya misulod sa siyudad. Ang Iyang tulo ka tuig nga pagpangalagad nagdala Kaniya sa tibuok Balaang Yuta, diin Siya mitudlo, mibuhat og mga milagro ug mipakatap sa kahayag sa Iyang ebanghelyo. Apan niining higayona, si Jesukristo nangandam sa pagbuhat sa Iyang pinakaimportanting milagro sa tanan.

  Sama sa tanan Niyang gibuhat, ang pagsulod ni Jesukristo nagtuman sa panagna. Ang Iyang pag-abut sa Jerusalem usa ka gamhanang ebidensya nga ang Dios nagtuman sa Iyang mga saad ngadto sa Iyang mga anak. Ang atong Langitnong Amahan nag-andam og paagi nga kita makabuntog sa sala ug kamatayon—pinaagi sa Iyang Anak, si Jesukristo.

 • Sa pagsulod sa Jerusalem, usa sa unang butang nga gibuhat ni Jesukristo mao ang pag-adto sa templo. Didto, sa pagsulod sa balay sa Iyang Amahan, si Jesus nakakita og daghang mga negosyante nga nagpalit ug namaligya niadtong molabay. Namulong nga may katungod gyud, Siya mimando kanila nga mopahawa.

  Ang paglimpyo sa templo diha sa Jerusalem usa ka lihok sa kaisug. Kita makasalig sa pagkasayud nga gibuhat ni Jesukristo kon unsay Iyang nasayran nga sakto, masikat man o dili. Kon kita mosunod Kaniya, kita makadawat og kalig-on nga buhaton ang susama.

 • Ang presensya ni Jesus sa Jerusalem namatikdan gyud sa mga lider sa tinuohan. Nakakita nga si Jesus usa ka hulga, sila nagtinguha nga dauton ang Iyang pagkatawo. Sa Bungtod sa Templo, ilang gipangutana si Jesus uban sa pagtuo nga sila makakita og butang nga gamiton batok Kaniya. Apan ang dinasig nga mga tubag ni Jesus nagpakita nga walay dautan, ug ang Iyang kaaway mismo mao ang napaubos.

  Bisan pa sa grabeng oposisyon, ang buhat ni Jesukristo nagpadayon. Tungod sa Iyang dakong gugma para kanato, kita dili mag-inusarang mosagubang sa mga babag sa kinabuhi. Kon kita magtinguha sa Iyang panabang, kita makabuntog sa pinakalisud nga mga hagit.

 • Ang mga panghitabo sa Miyerkules wala mahibaloi. Apan imbis nga motutok kon asa si Jesus, kita makatutok sa gitudlo ni Jesus panahon sa iyang pagpangalagad.

  Si Jesus mao ang Gamhanan nga Magtutudlo. Pinaagi sa pagdawat sa Iyang pagtulun-an, kita makakaplag og tubag sa pinakaimportanting mga pangutana sa kinabuhi. Apan sa pagbuhat niini, kita sama sa Iyang mga disipulo—mapainubsanon ug matinud-anon.

 • Si Jesus nagsunod sa Pagpalabay uban sa Iyang mga Apostoles nga kanunay gipasabut ang Katapusang Panihapon. Iyang gipabati ang Iyang gugma ngadto kanila, pinaagi sa Iyang mga pulong ug lihok. Dayon nag-uban sila miadto sa hilom nga tanaman nga ginganlan og Getsemani. Apan ang sunod nga panghitabo kinahanglang lahutayon ni Jesus nga mag-inusara. Siya nag-ampo ug nasanapan sa dili matukib nga paghingutas. Kini ang sinugdanan sa katapusang sagradong misyon ni Jesukristo. Siya Mismo midala sa mga sala sa kalibutan.

  Bisan tuod Siya hingpit nga nagkinabuhi, gibayaran ni Jesukristo ang bugti sa tanan natong mga sala. Kini ang sakripisyo nga bugtong Siya lang ang makahimo, ug andam Niya kining gibuhat—para kaninyo, para kanatong tanan.

 • Sa sayong kabuntagon, si Jesus gibudhian nga Siya naanaa sa mga kamot sa lokal nga mga lider sa ubang tinuohan. Human sa sunod-sunod nga dili patas nga paghusay, Siya gihukman og kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus. Siya namatay sa krus nianang hapona, nga anaa isip mga saksi ang Iyang mga disipulo ug mga tigsaway.

  Tungod si Jesukristo nakasinati niining grabeng kasakit, Siya hingpit nga makasabut nato kon kita masakitan ma-pisikal man o ma-espiritwal. Tungod Iyang nabuntog ang kamatayon aron mabuhi pag-usab, Siya adunay gahum sa pagtabang nato nga makabuntog sa mga hagit sa atong kinabuhi, bisan unsa pa kini kagrabe ug kalisud.

 • Pagka-Biyernes sa gabii, ang lawas ni Jesukristo nahimutang na sa lubnganan. Walay nasulat sa kasulatan sa adlaw human sa Iyang pagkalansang sa krus.

  Ingon man, kini ang adlaw para sa lalum nga pagpamalandong para sa Iyang mga sumusunod ug sa ilang pamilya. Susama usab, kamo ug ang inyong pamilya gidapit sa paggahin og panahon sa paghunahuna og maayo sa kasinatian ni Jesukristo ug nganong andam Niya kining gibuhat.

 • Sayo sa buntag, si Maria Magdalena, usa ka higala ug sumusunod ni Jesus, miadto sa lubnganan aron sa pag-asikaso sa lawas ni Jesukristo. Sa iyang katingala, iyang nakita nga wala nay sulod ang lubnganan. Apan wala siya mag-inusara. Usa ka tawo mitawag kaniya, abi niya nga usa ka hardinero. Apan mitawag Siya sa iyang ngalan, “Maria.” Ug siya nakakita. Siya mao si Jesus. Ang Kristo buhi.

  Nabuntog ni Jesukristo ang kamatayon ug nabanhaw, ug tungod kay Siya buhi, kitang tanan mabuhi pag-usab. Tungod kay Siya buhi, dili lang sa ikatulo nga adlaw, apan karong adlawa, kada adlaw, kita makakaplag Kaniya.

Nganong importante si Jesukristo karon?
I-close
Pakig-chat Namo
Ang imong pagkapribado importante namo. Palihug basaha ang among Patakaran sa Pagkapribado.
Mahimo sab kang manawag aron makig-istorya sa misyonaryo ginamit ang telepono.Palihug tawag sa: 1-888-537-6600 (sa U.S. ug Canada lamang).