ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Plano sa Dios
Sa Kalipay

“Diin ako gikan ug ngano?”

Ang imong kinabuhi wala magsugod sa pagkatawo ug dili matapos sa kamatayon. Sa wala pa ka moanhi sa yuta ang imong espiritu nagpuyo uban sa Langitnong Amahan kinsa milalang nimo. Nakaila ka Niya, ug Siya nakaila ug nahigugma nimo. Malipayon kadto nga panahon diin gitudloan ka sa plano sa Dios sa kalipay ug sa dalan sa tinuod nga kalipay. Apan sama sa kadaghanan nato nga mobiya sa atong panimalay ug mga ginikanan kon kita modako na, ang Dios nasayud nga ikaw kinahanglang mohimo sa ingon. Nasayud Siya nga ikaw dili molambo kon dili ka mobiya sa makadiyot. Mao nga mitugot Siya nimo nga moanhi sa kalibutan aron makasinati og kalipay—ingon man usab kasakit—sa pisikal nga lawas.

Usa ka butang nga nakapalisud usahay niini nga kinabuhi mao nga kita wala diha sa pisikal nga presensya sa Dios. Dili lang kana, kita wala makahinumdom sa atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta nga nagpasabut nga kita kinahanglang maglakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo kay sa panan-aw. Ang Dios wala mag-ingon nga kini sayon, apan Siya misaad sa Iyang Espiritu nga moanhi kon nagkinahanglan kita Kaniya. Bisan og usahay mobati kita niini, wala kita mag-inusara sa atong panaw.

Ang Plano sa Dios alang Kanimo

Wala kana magpasabut nga Siya nagpaabut nimo nga mahingpit. Nasayud Siya nga dili ka mahingpit. Apan Siya nagpaabut nga samtang ikaw ania sa kalibutan imong paningkamutan kutob sa mahimo sa imong abilidad nga mahimo sama Kaniya ug nga ikaw makat-on ug motubo gikan sa imong mga sayop. Kada higayon nga ikaw mohimo og dili maayo nga pagpili uban sa masakit nga sangputanan, kana nga desisyon mosangpot ngadto sa kasubo—usahay diha-diha dayon, usahay dugay pa. Sa samang paagi, ang pagpili og maayo sa katapusan mosangpot sa kalipay ug makatabang nimo nga mahimong sama sa Langitnong Amahan.

Pagdawat sa Atong Pisikal nga Lawas

Sama nga ang Dios milalang sa kalibutan isip dapit nga imong kapuy-an ug makaangkon og kasinatian, Siya milalang nimo. Ug mihatag nimo og lawas sa unod ug dugo sama sa Iyang nahimaya nga lawas. Sa Daang Tugon ang Dios miingon, “Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato” (Genesis 1:26). Si Jacob mipahayag nga siya nakakita sa Dios “nawong sa nawong” (Genesis 32:30). Si Moises usab nakigsulti sa Dios “nawong sa nawong, ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang higala” (Exodo 33:11). Sa Bag-ong Tugon, sa dihang ang nabanhaw nga Kristo nagpakita ngadto sa Iyang mga Apostoles, Siya misulti kanila, “Hikapa ninyo ako ug tan-awa; kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako” (Lucas 24:39).

Si Adan ug Eva Mihatag Kanato sa Gasa sa Pagpili

Isip unang mga anak sa Dios dinhi sa kalibutan, si Adan ug Eva nagpuyo sa ilang paraisong tanaman. Sila walay gibati nga bisan unsa nga kasubo o sakit, nga mora og nindot, gawas kon wala kini, dili usab sila mobati og kalipay. Wala sila makahinumdom sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Kon wala sila mokaon sa gidili nga bunga, magpuyo unta sila sama niana sa kahangturan ug dili gayud makabaton og mga anak. Wala untay mga tawo o ang kalibutan walay magpuyo.

Sa atong nasayran, si Adan ug si Eva nadani sa mga tintasyon ni Satanas sa pagkaon sa bunga ug sa pagsupak sa Dios kinsa misugo nila sa dili pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Isip sangputanan, sila pisikal ug espirituhanong nga gisalikway gikan sa presensya sa Dios—usa ka hitabo nga atong gitawag og Pagkapukan. Nahimo silang mortal—sama nato—ubos sa pagpakasala, sakit, tanang matang sa kasakit, ug katapusan kamatayon. Apan dili kini kaayo dautan tungod kay makabati na sila karon og kalipay. “ Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo; ug ang mga tawo naingon, nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay.” (2 Nephi 2:25) Apan kon sila masulundon sa Ebanghelyo ni Jesukristo si Adan ug si Eva makadawat sa inspirasyon, pagpadayag ug gani mga pagbisita gikan sa langitnong mga mensahero sa Dios.

Sa dihang didto na sila sa gawas sa tanaman, nakahimo na sila sa pag-uswag ug nakat-on nga mahimong sama sa atong Langitnong Amahan. Dugang pa, makabaton na sila og mga anak, nga nagpasabut nga ang nahibiling espiritu nga mga anak sa Dios (kitang tanan) makaanhi na sa Kalibutan, makabaton og pisikal nga mga lawas, ug mapakita pinaagi sa atong inadlaw nga mga pagpili. Sama ni Adan ug ni Eva, adunay mga sangputanan sa atong tanang mga pagpili, maayo o dautan. Malungtarong kalipay ug kauswagan magagikan sa pagpili sa pagbuhat unsay gusto sa Dios nga atong buhaton. Ang importante nga pulong mao ang “pagpili.” Sa kasagaran ang Dios manginlabut ug mopugong nato sa paghimo og dili maayo nga mga pagpili nga itintal ni Satanas kanato nga himoon. Siya, hinoon, motanyag sa iyang gugma, balaan nga giya, ug mga pasidaan kon atong ablihan ang atong kasingkasing ngadto Kaniya.

Ang Sekreto sa Kalipay

Kanunay kitang malit-ag sa paghunahuna nga ang bag-ong awto, promosyon sa trabaho, kagwapa, o ang pagkainila makapalipay nato. Ug sa kasagaran kini makalipay sa—mubo nga panahon. Apan kini dili molungtad tungod kay ang bahandi, gahum, katahum ug kainila dili gyud makahatag og malungtarung kalipay, kutob sa atong gilauman. Hinoon, ang tinuod nga kalipay magagikan sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo ug pagpalambo og mga hiyas sama sa Dios sama sa kabuotan, gugma, hustisya ug kalooy. Magagikan kini sa pag-alagad sa uban ug pagtabang nila sa pagsunod sa ehemplo ug mga pagtulun-an ni Jesukristo. Magagikan kini sa pagbuntog sa mga gana sa atong tawhanong mga lawas ug pagsunod hinoon sa mga aghat sa Espiritu. Magagikan kini sa pagtrabaho pag-ayo ug pagbaton og himsog nga kinabuhi, mga higala, pamilya, ug personal nga mga kalampusan. Bisan unsa pay imong buhaton o dili buhaton niini nga kinabuhi, ang imong labing dako, labing malungtarung kalipay magagikan sa pagkahibalo sa plano sa Dios ug pagsunod niini.

Kon ang Dili Maayo nga mga Butang Mahitabo

Masakit kita. Ang minahal mamatay. Mawad-an ta sa atong trabaho o balay. Ang atong kapikas dili matinud-anon. Lisud ang pagpangutana ngano nga gitugot sa Dios nga mag-antus kita sa hilabihan. Hibaloi nga samtang ang Dios wala malipay sa imong pag-antus, sa imong mga kalisud, bisan unsa pay hinungdan, makapaduol nimo ngadto Kaniya ug gani makapalig-on pa nimo kon ikaw molahutay nga matinud-anon (2 Nephi 2:2 , Pinadayag 3:19).

Makapahupay nga makahibalo nga ang Anak sa Dios, si Jesukristo, nag-antus sa tanang mga butang. Nakasabut Siya sa imong kasakit ug makatabang nimo sa paglahutay sa imong mga pagsulay. Kon ikaw adunay hugot nga pagtuo sa Dios ug sa Iyang plano, ikaw makasiguro nga adunay katuyoan sa tanang nahitabo nimo dinhi sa kalibutan. Ang atong panahon dinhi mubo itandi sa atong kinabuhing dayon. Sama sa gisulti sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith atol sa grabe nga pag-antus:

Ang pagsagubang sa mga kalamidad makapalig-on nimo ug makapahimo nimo nga mas maloloy-on. Makatabang kini nimo nga makat-on, motubo ug gusto nga moalagad sa uban. Ang pag-atubang sa kalisdanan mao ang usa sa labing maayong paagi nga ikaw matestingan ug matudloan sa imong kinabuhi dinhi sa Kalibutan. Ang atong Langitnong Amahan adunay abilidad sa pag-uli ngari nato sa bisan unsa nga mga nga atong giantus niining mortal nga kinabuhi. Kon molahutay kita nga matinud-anon Siya moganti nato lapas pa sa atong abilidad sa pagsabut sa kinabuhi nga moabut (1 Mga Taga-Corinto 2:9). Katingalahan, uban sa tabang sa Dios makasinati ka og kalipay bisan sa panahon sa pagsulay, ug moatubang sa mga hagit sa kinabuhi uban sa espiritu sa kalinaw.

Unsa ang Gibuhat ni Jesukristo alang Nimo

Si Jesukristo Nag-antus Alang Kanato 02:21

Ang imong mga sayop tingali sama ka yano sa pagpasakit sa mga pagbati sa imong higala, o sala nga mas seryoso pa kaayo. Ang pagtan-aw sa kasakit nga atong nahimo ug ang pagbati sa kasubo sa pagbasol, kaulaw ug kahasol sa konsensya usahay hilabihan ug grabe. Maghunahuna ta kon mabuntog ba nato ang atong mga sayop ug mobati sa kalinaw nga gipasaylo. Sa walay duha-duha kita mapasaylo, tungod sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa proseso sa paghinulsol. Makakumpisal kita sa atong mga sala ngadto sa Dios ug makapangayo sa Iyang pasaylo. Ug siya misaad nga Siya “dili na mahinumdom kanila” (Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42). Nahimo kini tungod kay ang Langitnong Amahan mipadala sa iyang anak, si Jesukristo, nga boluntaryong nag-antus ug nagbayad sa atong mga sala ug mga kasubo pinaagi sa pag-ula niini sa Iyang Kaugalingon. Dili kita hingpit nga makasabut giunsa ni Jesus pag-antus ang atong mga sala. Apan nasayud kita nga didto sa Tanaman sa Getsemani, ang gibug-aton sa atong mga sala nakapahimo Kaniya nga mobati sa ingon nga kasakit nga ang dugo miagas sa matag lungag sa Iyang panit (Lucas 22:39-44) . Wala madugay, samtang nagbitay Siya sa krus, si Jesus mauyunon nga miantus sa mapait nga kamatayon pinaagi sa usa sa mga pinakabangis nga pamaagi nga nahibaloan (Alma 7:11).

Hinoon, ang Iyang mental ug espirituhanong kasakit nagpadayon lapas pa sa mga kasakit sa krus. Ang Manluluwas misulti nato, “Kay tan-awa, Ako … nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus. …sama kanako” (Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16–17).

Agig dugang sa pagpangayo og pasaylo sa Dios, gusto usab Niya nga kita mangayo og pasaylo niadtong atong napasakitan, aron makita kon maayo ba nato ang kadaot, ug mosaad nga dili na usbon ang mao nga mga sayop. Dayon makapadayon kita sa pagbati sa gugma sa Dios ug sa talagsaong kalinaw ug kalipay tungod kay napasaylo na sa hingpit.

Aron sa paghimo sa Iyang Pag-ula nga maepektibo sa hingpit sa imong kinabuhi, ikaw kinahanglan nga:

  • Magbaton og hugot nga pagtuo Kaniya.
  • Maghinulsol.
  • Magpabunyag.
  • Modawat sa Espiritu Santo.
  • Mopili sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an sa nahibiling mga adlaw sa imong kinabuhi.

“Unsay Mahitabo Kon Ako Mamatay?”

Hunahunaa ang imong kamot naa sa sulod sa gwantis. Ang gwantis molihok lamang kon ang imong mga kamot molihok. Huboa ang gwantis ug kini wala nay kinabuhi diha sa lamesa. Kini ang sayon nga paagi sa paghanduraw unsay mahitabo kon ikaw mamatay. Hunahunaa ang imong lawas mao ang gwantis nga molihok lamang pinaagi kon kinsa gayud ikaw —imong espiritu. Kon ikaw mamatay ang imong lawas mahibilin, walay kinabuhi sama sa gwantis, apan ang imong espiritu mabuhi sa kahangturan.

Dili maihap nga mga kasulatan ug persoanl nga mga asoy sa mga propeta sa tibuok panahon miingon nga kini tinuod.

Kon ikaw ang nahibilin—ang tawo nga nawad-an sa higala o minahal—ang kasakit niana nga pagkawala tinuod gayud. Apan adunay hilabihan nga kahupayan sa pagkahibalo nga imo siyang makita pag-usab. Ug tungod sa kamatayon ni Kristo, moabut ang higayon nga atong espiritu ug lawas mahiusa (mabanhaw) ug mahingpit dili na gayud mabulag pa pag-usab.

Pagka-imortal—Usa sa Labing Mahinungdanon nga mga Gasa sa Dios

Kadaghanan nato tingali moingon nga kita gustong magpuyo sa kahangturan. Mao gayud kana ang gihatag sa Dios nato sa dihang Iyang gipadala ang Iyang anak, nga si Jesukristo; nganhi sa yuta aron sa pagpakamatay alang nato ug sa pag-ula alang sa atong mga sala. Gitawag kini og pagkabanhaw ug ang tanan nga natawo sa kalibutan, bisan ang dautang mga tawo, makadawat niining gasa sa pagka-imortal (1 Mga Taga-Corinto 15:22).

Sa ikatulong adlaw human sa Iyang Pagkalansang sa krus, si Jesukristo nahimong pinakauna nga tawo nga nabanhaw. Ang Iyang espiritu nahiusa uban sa Iyang nahimaya, hingpit nga lawas ug dili na Siya mamatay. Sa dihang ang mga higala ni Kristo mibisita sa Iyang lubnganan, ang mga anghel miingon, “Wala na Siya dinhi: kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon” (Mateo 28:6).

“Makaadto ba ako sa langit?”

Oo! Ang Dios makiangayong mohukom sa tanang tawo ug moganti nila sa angay nga paagi diha sa usa ka dapit sa Iyang gingharian.