ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Pahibalo sa Pagkapribado (Updated 2018-09-01)

Niini nga Pahibalo, kami, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ang mga institusyon nga gipanag-iya niini, mohatag kanimo og impormasyon kon unsaon namo pagproseso ang imong personal nga mga kasayuran. Kon maghisgot og “kanamo” o “kami” o “amoa”, gipasabut namo ang Simbahan ug mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan.

1. Kinsa ang nagkontrolar sa imong personal nga mga kasayuran? 

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw molihok pinaagi sa mga representante niini ug sa mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan kon i-proseso namo ang imong personal nga mga kasayuran. Kon mopaambit ka kanamo og personal nga mga kasayuran, imo kining gipaambit sa Simbahan pinaagi sa mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan.

a. Ang Simbahan: Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (ang “Simbahan”) mao ang usa ka komuni- dad sa mga tawo kinsa nagtuo sa samang relihiyuso nga doktrina, nagbuhat sa samang relihiyuso nga mga tulumanon ug mga ordinansa, ug gidumala pinaagi sa eklesyastikanhon nga mga baruganan. Ang lokal nga mga unit sa Simbahan, sama sa mga ward, mga branch, mga stake, mga district, mga mission, ug mga area, maoy mga subdibisyon lamang niini nga komunidad sa mga tumutuo ug dili managlahi nga legal nga mga institusyon; adunay limitado nga mga eksepsyon.

b. Mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan: Aron matubag ang mga panginahanglan sa temporal nga mga kalihokan ug matuman ang ubang mga katuyoan sa Simbahan, ang usa ka legal nga istraktura nga gilangkuban sa nagkalain-laing legal nga mga institusyon nagtabang sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Kining managlahi nga legal nga mga institusyon (dinhi gitawag nga “Mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan”) nahimulag sa legal nga paagi gikan sa Simbahan. Ang Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (“CPB”), uban sa usa o daghan pang lahi nga mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan, moproseso sa imong personal nga mga kasayuran isip responsable nga nagkaabin nga mga tigkontrolar sa mga kasayuran. Ang pipila ka mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan mahimong makadawat og personal nga mga kasayuran isip mga tigproseso sa mga kasayuran aron sa paghatag og serbisyo ngadto niadto nga mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan nga molihok isip mga tigkontrolar sa mga kasayuran. Sumala sa imong hangyo, mohatag kami nimo og impormasyon kon unsa nga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan ang nagproseso sa imong personal nga kasayuran.

2.  Unsa nga personal nga mga kasayuran ang among kolektahon?

Mokolekta kami sa personal nga mga kasayuran nga (a) aktibo nimong gisumiter kanamo, (b) among girekord, ug (c) among nakuha gikan sa ubang mga partido [third parties]. Mahimo namong iproseso ang imong personal nga mga kasayuran sa awtomatik o dili awtomatik nga mga paagi, lakip ang pagkolekta, pagrekord, pag-organisar, paghan- ay, pagtipig, pagpahiangay o pag-usab, pagkuha og balik, pagkonsul- ta, paggamit, pagbutyag pinaagi sa transmisyon, pagsabwag o sa pagpaanaa, paglumbay o kombinasyon, pagpugong, pagpapas, o pagwagtang sa imong personal nga mga kasayuran.

a.  Aktibong gisumiter nga mga kasayuran. Nagsumiter ka kanamo og personal nga mga kasayuran sa dihang nagpamiyembro ka sa Simbahan, nagtinguha sa mga ordinansa sa Simbahan, naghang- yo og mga materyal sa Simbahan, naghangyo nga mogamit sa mga himan ug mga serbisyo sa Simbahan, o moapil sa ubang mga inter-aksyon o komunikasyon sa Simbahan. Kon ikaw dunay inter-aksyon sa Simbahan, kasagaran among i-proseso ang ngalan, petsa sa pagkatawo, dapit nga natawhan, numero sa telepono, email address, pisikal nga address, litrato, sekso, donasyon/impormasyon sa pagbayad, ug uban pa. Mahimo ka nga mohatag kanamo og dugang nga impormasyon aron moapil sumala sa imong kaugalingong inisyatibo sa mga survey, mga contest, o ubang mga kalihokan o mga panghitabo. Opsyonal ang pag-apil sa mga survey, mga contest, ug susama nga mga kalihokan . Kon dili ka gusto nga moapil, o mohatag og personal nga mga kasayuran kalabut sa ingon nga mga kalihokan, dili kini makaapekto sa kahimtang sa imong pagkamiyembro o sa abilidad sa paggamit sa anaa nga mga himan o mga serbisyo sa Simba- han. Sa kada usa sa ingon nga sitwasyon masayud ka unsa nga personal nga mga kasayuran ang imong gihatag kanamo tungod kay aktibo ug boluntaryo nimong gisumiter ang mga kasayuran.

b. Mga kasayuran nga among nakuha gikan sa ubang mga partido ug mga kasayuran nga dili aktibong gisumiter. Kon itugot sa lokal nga balaod, mahimo kang mosumiter og personal nga mga kasayuran, lakip ang impormasyon sa pagkontak kalabut sa usa ka tawo gawas sa imong kaugalingon (sa laing pagkasulti, ubang partido [third party]) nga magtugot kanamo sa pagkontak niana nga tawo, pag-deliver, o pagtuman sa imong hangyo. Kon maghatag og personal nga mga kasayuran mahitungod ni bisan kinsa gawas sa imong kaugalingon, kinahanglan nga kuhaon una nimo ang gipahibalo nga pag-uyon sa laing tawo kon ang iyang pag-uyon legal nga gikinahanglan.

Kon ikaw o ang laing tawo mihatag kanamo sa imong personal nga impormasyon sa pagkontak ug mohangyo ka nga dili ka na namo kontakon, palihug sunda ang pamaagi sa pag-unsubscribe o sa dili na pagpadayon nga gihatag diha sa piho nga site, newsletter, o mga pagpahibalo pinaagi sa e-mail, o palihug kontaka kami sa DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Mahimo namong i-proseso ug ipagamit sa publiko ang personal nga mga kasayuran nga nakuha gikan sa gimantala nga mga tinubdan. Mahimo namong i-proseso ug imantala ang buhi nga mga impormas- yon agig pagtuman sa tukma nga lokal nga mga balaod.

Ang impormasyon nga gibase sa imong nahimutangan mahimong kolektahon sa pipila ka mga mobile application sa tuyo nga mataba- ngan ka sa pagpangita sa pinakaduol nga lokasyon sa templo o meetinghouse o alang sa susama nga rason. Mahimo nimong ma-edit ang mga setting sa imong device aron dili moapil sa mga serbisyo nga gibase sa lokasyon.

Kon mobisita ka sa bisan asa sa among mga kapanguhaan, ang among mga server (gamit ang mga log file o sistema sa pag-filter) mahimong mokolekta og impormasyon nga ipadala sa imong web browser matag higayon nga mobisita ka og website. Kini nga impor- masyon mahimong maglakip apan dili limitado sa imong Internet Protocol address (IP address), matang sa browser, operating system, gipili nga pinulongan, bisan unsa nga nag-refer nga web page nga imong gibisitahan sa wala pa ka moabut sa among site, ang petsa ug oras sa matag hangyo sa bisita, impormasyon nga imong gipangita diha sa among mga kapanguhaan, ug uban pang impormasyon nga gikolekta pinaagi sa cookies [paagi sa pagrekord sa usa ka website] o susama nga mga teknolohiya. Palihug basaha ang among Cookie Policy nga gi-post sa matag usa sa among mga mobile application ug mga website aron dugang nga makat-on mahitungod sa mga cookies ug susama nga mga teknolohiya ug unsaon namo kini sa paggamit.

3. Alang sa unsa nga mga katuyoan nga mo-proseso kami og personal nga mga kasayuran? 

Among i-proseso ang personal nga mga kasayuran alang sa eklesyas- tikal, genealogy, humanitarian, social welfare, misyonaryo, pagtudlo, ug uban pa nga pangdumala ug pang-administratiba nga mga katuyoan.

Among gamiton ang personal nga mga kasayuran sa paghatag og eklesyastikanhon ug uban pa nga may kalabutan nga mga serbisyo sa pagtuman sa misyon sa Simbahan. Mahimo namong gamiton ang personal nga mga kasayuran sa (a) pagkontak nimo o sa uban, (b) paghimo ug pagmentinar og mga rekord sa mga miyembro, (c) pagtubag sa mga hangyo nga imong himoon, (d) pagtinguha sa imong boluntaryo nga feedback, (e) pagpahaum sa mga feature o sulod sa among mga himan o mga serbisyo, (f) pagtimbang-timbang sa pagkatakus nga moapil diha sa templo ug uban nga mga ordinansa, misyonaryo nga pagserbisyo, boluntaryo o pagpangulo nga mga posisyon, o (g) pagpahigayon sa relihiyusong edukasyon sa Simbahan, welfare, o uban pang mga programa sa Simbahan. Niini nga konteksto, ang legal nga basehan sa among pagproseso sa imong personal nga kasayuran mao ang panginahanglan sa pagbuhat sa among kontrak- twal ug ubang mga obligasyon nganha kanimo o sa pagpahigayon sa among lehitimo nga mga kalihokan isip usa ka simbahan.

Mahimo sab namong gamiton ang imong kasayuran aron sa pagtuman sa mga balaod ug paggamit sa legal nga mga katungod isip basehan sa among pagproseso sa mga kasayuran.

Mahimo sab namong gamiton ang imong personal nga mga kasayuran alang sa internal nga mga katuyoan, lakip sa pag-audit, pag-analisar sa mga kasayuran, pag-troubleshoot sa sistima, ug pagsiksik. Niini nga mga sitwasyon, gibase namo ang among pagproseso diha sa lehitimo nga mga interes sa pagbuhat sa mga kalihokan sa Simbahan.

4. Kang kinsa namo ipaambit ang personal nga mga kasayuran? 

Ipaambit namo ang imong personal nga mga kasayuran ngadto sa ubang mga partido sumala sa mosunod nga mga kahimtang:

a. Tigsangkap nga ubang mga partido. Mahimo kaming mohatag og personal nga mga kasayuran ngadto sa ubang mga partido alang sa ilang pagproseso diha sa pagpahigayon sa mga buluhaton alang kanamo isip tigproseso sa mga kasayuran (sama pananglit, pagproseso sa bayad, pagmintenar, seguridad, pag-analisar sa mga kasayuran, hosting [internet], mga serbisyo sa pagsukod, social media messaging nga gibase sa kasayuran, mga survey, ug uban pa). Sa ingon nga mga higayon, pinasubay niini nga Pahibalo ug sa magamit nga mga balaod, ang mga tigsangkap pinasubay sa kontrata kinahanglang manalipod sa personal nga mga kasayuran gikan sa dugang nga pagproseso (lakip sa mga katuyoan sa marketing) ug sa pagbalhin.

b. Mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan. Mahimo namong ibalhin ang personal nga mga kasayuran ngadto sa bisan unsang institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan aron matuman ang mga katuyoan sa Simbahan.

Kon ikaw usa ka miyembro sa Simbahan, ang imong kinatibuk-ang impormasyon sa pagka-miyembro ug bisan unsa nga opsyonal nga impormasyon nga gipili nimong ihatag (sama pananglit, email address ug litrato) mahimong mapaambit ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa imong ward o branch ug stake o district ingon nga gikinahanglan alang sa mga katuyoan sa Simbahan nga gilista sa ibabaw. Ang pipila sa imong impormas- yon mahimong makita usab sa limitado ug gikontrolar nga paagi diha sa among mga kapanguhaan sa internet, lakip sa LDS.org. Mahimong mopili ka nga dili moapil sa pagpaambit og impormas- yon o limitahan ang opsyonal nga impormasyon nga imong ipaambit pinaagi sa pag-usab sa imong mga profile preference sa tagsa-tagsa ka mga kapanguhaan.

c. Legal nga mga rekisito. Mahimong i-access ug ibutyag namo ang imong personal nga mga kasayuran, mga post, mga journal entry, mga online nga pakig-chat, personal nga mga sulat, sulod, o ubang mga pagsumiter ngadto sa bisan unsa nga kapanguhaan kon kami tinuoray nga nagtuo nga ang pagbuhat sa ingon gikinahanglan sa usa ka subpoena, sa usa ka hudikatura o administratiba nga mando, o kon gikinahanglan sa balaod. Dugang pa, mahimo namong ibutyag ang imong personal nga impormasyon ug ubang impormasyon: kon gikinahanglan sa balaod o sa paggamit o sa pagpanalipod sa legal nga mga katungod; agig pagpangandam batok sa mga tulubagon; aron sa pagpanalipod sa mga katungod, kabtangan, o kasiguroan sa kapanguhaan ni bisan kinsa nga indibidwal o sa kinatibuk-ang publiko; aron sa pagmentinar ug pagpanalipod sa seguridad ug integridad sa among mga serbisyo o inprastraktura; aron sa pagpanalipod sa among mga kaugalingon ug among mga serbisyo gikan sa malimbungon, inabuso, ilegal nga mga paggamit; aron sa pag-imbistigar ug pagpanalipod sa among mga kaugalingon batok sa mga pangangkon o pamasangil sa ubang partido; o aron sa pagtabang sa mga ahensya sa gobyer- no nga nagpatuman sa balaod.

5. Asa namo tipigan ang personal nga mga kasayuran? 

Mahimo namong tipigan ang imong personal nga mga kasayuran diha sa mga data center sa Estados Unidos, sa cloud storage nga mga solusyon, o diha sa mga lugar sa mga institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan. Aron sa pagsiguro sa kahusto sa proteksyon sa mga kasayuran nga among gibalhin sa ubang mga hurisdiksyon, nakahimo kami og mga kasabutan sa pagbalhin ug pagproseso og mga kasayuran tali sa tagsa-tagsa ka institusyon nga gipanag-iya sa Simbahan ug sa ilang mga tigsangkap og serbisyo, diin nga kasabutan naglakip og Standard Contractual Clauses nga giaprubahan sa European Commission agig pagtuman sa balaod sa EU (diin mahimong mahatagan ka og katungod sa pagribyu kon mokontak ka kanamo sigun sa gisugyot sa katapusan niini nga Pahibalo).

6. Unsaon namo pagpanalipod sa personal nga mga kasayuran? 

Naggamit kami og teknikal ug organisasyonal nga mga pamaagi sa pagprotektar sa personal nga mga kasayuran nga among madawat batok sa pagkawala, sayop nga paggamit, ug dili awtorisado nga pag-usab ug sa pagprotektar sa pagka-kompidensyal niini. Kanunay kaming moribyu sa among mga pamaagi sa seguridad ug maghunahu- na og tukma nga bag-ong mga teknolohiya sa seguridad ug mga pamaagi. Mogamit usab kami og labing bag-ong teknolohiya sa encryption [paagi sa pag-usab sa impormasyon aron dili magamit nga walay pagtugot] aron ma-encrypt ang pagpadala sa mga kasayuran sa among mga log-in page. Hinoon, tungod kay dili kami makagarantiya sa kahingpit sa seguridad niini nga mga teknolohiya sa encryption, palihug pag-amping kon magsumiter og personal nga mga kasayuran diha sa internet.

7. Unsa ka dugay nga ipundo namo ang personal nga mga kasayuran? 

Ipundo namo ang nakolekta nga personal nga mga kasayuran, lakip ang impormasyon nga nakolekta pinaagi sa mga mobile application ug sa ubang mga pagsumiter, sulod sa igong panahon nga matuman ang mga katuyoan sa pagproseso nga gihisgutan sa ibabaw. Dayon amo kining tipigan [archive] sulod sa gidugayon sa panahon nga gikina- hanglan sa balaod o legal nga mga konsiderasyon. Kon ang pagtipig [archival] wala na kinahanglana, among i-delete ang personal nga mga kasayuran gikan sa among mga rekord, gawas sa limitado nga pangkasaysayan nga impormasyon sa profile, kinatibuk-ang mga rekord sa genealogy, ug personal nga impormasyon nga gibilin isip kabahin sa permanente nga genealogical, pagkamiyembro, o pangka- saysayan nga rekord sa Simbahan.

8. Unsaon nimo sa pag-access ug pagkorihir sa imong personal nga mga kasayuran? 

Naningkamot kami nga mamentinar ang pagkaeksakto sa personal nga mga kasayuran ug mosalig kanimo sa pagsiguro nga kompleto ug eksakto ang imong personal nga mga kasayuran. Mahimo kang mohangyo og access sa imong personal nga mga kasayuran ug mosuta, mokorihir, o mohusto (lakip sa pag-update) niini, ug mopugong sa imong personal nga mga kasayuran pinaagi sa imong pagrehistro sa piho nga website, pinaagi sa imong profile, o pinaagi sa imong LDS Account, depende sa magamit.

Kon miyembro ka sa Simbahan, ang pipila sa imong personal nga mga kasayuran mahimong ma-update lamang pinaagi sa pag-usab sa imong rekord sa pagka-miyembro sa Simbahan. Ang ingon nga mga kausaban kinahanglang himoon pinaagi sa pagkontak sa clerk sa imong unit sa Simbahan ug sa paghangyo sa kausaban.

Mahimo ka nga mokontak kanamo aron sa paggamit sa dugang nga legal nga mga katungod sama sa data portability, pagsupak pinasubay sa tukma nga mga balaod, pagpugong sa pagproseso, ug pagpapas sa imong personal nga mga kasayuran. May katungod ka usab sa pagreklamo ngadto sa nagdumala nga awtoridad.

Kon magkaproblema ka sa pag-usab o pag-update sa imong personal nga mga kasayuran, mahimo ka nga mokontak kanamo sigun sa gisugyot sa katapusan niini nga Pahibalo.

9. Petsa sa pagka-epektibo ug mga kausaban. 

Kini nga Pahibalo pagasugdan sa Septyembre 1, 2018, ug mahimong amendahon matag karon ug unya.

10. Kontaka kami. 

Kami adunay pang-tibuok kalibutan nga data protection officer nga makatubag sa mga pangutana mahitungod sa pagkapribado sa mga kasayuran o mga isyu sa seguridad. Ang mga pangutana kalabut niini nga Pahibalo o sa seguridad sa personal nga mga kasayuran nga among giproseso mahimong ipadala pinaagi sa email, fax, o sulat:

Email:             DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Sulat:              Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA