ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Pag-alagad sa Uban

Kitang Tanan Makaalagad

Si Jesukristo miingon “Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala” (Juan 15:13). Wala kini magpasabut nga kinahanglang kita magpakamatay aron sa pagpakita sa atong gugma alang sa atong mga higala. Atong gitugyan ang atong mga kinabuhi kada higayon nga atong unahon ang panginahanglan sa uban sa dili pa ang atoa. (Ug ang “mga higala” nga gihisgutan sa kasulatan sa ibabaw mahimong sabton nga ang tanan nga atong ikahimamat, tungod kay si Jesus misugo usab kanato sa “paghigugmaay sa usag usa.”)

Atong ihalad ang atong mga kinabuhi pinaagi sa pag-alagad. Ang mga miyembro sa Simbahan adunay daghang mga oportunidad sa pag-alagad. Makahimo kita og gamay nga buhat sa kalooy alang sa atong mga silingan, moapil sa pag-alagad sa komunidad, motuman sa mga responsibilidad diha sa atong lokal nga mga kongregasyon o mohatag og dinagko nga kontribusyon sa humanitarian nga paningkamot sa Simbahan. Kini nga mga aksyon, madako o magamay, makapabati nato og kalipay nga makonektar sa atong mga kaigsoonan ug magpahinumdom nato nga ang Dios sa kasagaran mohimo nato isip tubag sa mga pag-ampo sa uban.

Ang Katuyoan sa Pag-alagad

Usa ka silingan nga magtiayon mitabang sa dihang ilang nakita ang usa ka inahan nga walay bana nga mibalhin ngadto sa gamay nga balay sa tupad. Nahurot ang ilang tibuok Sabado sa pag-alsa og karton, paglimpyo sa salog ug paglingaw sa duha ka gagmay mga anak sa babaye. Sa dihang nahuman na ang trabahoon, ang inahan miimbitar sa iyang bag-ong mga silingan sa panihapon sa misunod nga semana aron sa pagpakita sa iyang pagpasalamat. Sa sinugdanan mibalibad sila tungod kay klaro kaayo nga naglisud siya, apan namugos siya uban sa mga luha nga migawas sa iyang mga mata. Ang magtiayon nakaamgo nga ang pagdawat sa iyang kaayo makapalambo sa panaghigalaay ug pagtahud kay sa ilang tinud-anay nga maayong pamatasan.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtudlo nga tungod kay ang tanan nga atong naangkon nagagikan sa Dios, kinahanglan nga andam kitang mopakigbahin niining tanan—gikan sa atong mga kabtangan ug kwarta ngadto sa atong panahon ug mga talento—aron sa pagtabang sa uban nga nanginahanglan (Ug importante nga hinumduman nga kitang tanan nanginahanglan). Kon kita moalagad sa uban gipahinumduman kita nga walay bisan unsa niining kinabuhia ang molungtad sama sa talikala nga atong nahimo sa ubang mga tawo, ug walay laing mas maayo nga paagi sa pagkonektar sa atong mga kaugalingon ngadto sa uban kay sa pagtambayayong alang sa atong hiniusang kaayohan. Si Spencer W. Kimball, kanhi propeta, mipasabut: “Ang Dios nagpakabana kanato, ug Iya kitang pagabantayan. Apan sa kasagaran pinaagi kini sa laing tawo nga iyang tubagon ang atong mga panginahanglan” (“The Abundant Life,” Tambuli , Hun 1979, 3). Ang Dios adunay gahum sa paghimo Mismo sa Iyang buhat, apan Siya motugot nato sa pagtabang tungod sa pinakanindot nga pagbati nga atong mabati kon kita moalagad.

Sa Unsa nga Paagi Kita Makaalagad

Paghunahuna og usa ka tawo kinsa ingon og hingpit nga makabarug sa kaugalingon—usa ka tawo kinsa adunay maayong trabaho, dunay nindot nga balay ug malipayon sa kinatibuk-an. Makahatag ba gihapon kita og pag-alagad niini nga tawo? Kinahanglan ba, ingon og sila wala na magkinahanglan og tabang? Ang ebanghelyo ni Jesukristo nagtudlo nato nga ang tanan makabenepisyo sa pag-alagad ug maalagaran sa uban. Ang pag-alagad dili lamang mahitungod sa paghatag sa panginahanglan apan mahitungod usab kini sa pagpakita og gugma sa atong mga kaigsoonan.

Ang usa ka tawo lisud kaayong motawag sa iyang kaugalingon nga usa ka Kristiyano nga walay pagbati og tumang obligasyon ug tinguha sa pagserbisyo sa iyang isigka tawo. Si Jesukristo mitudlo nato sa “paghigugma sa usag usa” samtang dinhi pa Siya sa yuta, ug miingon usab siya, “Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa” (Juan 13:35). Ang paagi sa pagpakita og gugma alang sa Dios mao ang pag-alagad sa usag usa. Swerte, ang lain-lain mga paagi nga kita makasagubang sa kabudlay sa uban walay kinutuban. Hunahunaa ang tanang pinansyal, emosyonal, pisikal ug espiritwal nga tabang nga atong ikahatag sa uban. Hunahunaa ang imong kaugalingong mga talento. Tingali maayo ka sa mga numero, ikaw mamugnaon kaayo, dili ka dali nga masuko—bisan unsa. Hunahunaa unsa ang mga kahulugan niadto nga mga talento kon imong ipakigbahin sa uban kinsa nagkinahanglan sa imong piho nga matang sa eksperto. Bisan ang gamay nga butang nga atong gihimo, sama sa pagtabang sa usa ka tawo sa ilang tanaman o pag-abli og pultahan, makapasayon og gamay sa kinabuhi alang nila. Ang usa ka tawo dili kinahanglan nga motan-aw og layo aron sa pagpangita og mga oportunidad sa pagdonar sa ilang panahon ug kusog. Ang nakaanindot sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo mao nga dili ta kinahanglan motimbang-timbang kinsa, kanus-a o unsaon nato pag-alagad, molihok lamang ta. Ang pag-alagad mahimong planohon o himoon dayon, alang sa tawo nga atong nailhan o sa usa ka dumuduong. Ang Kristohanong pag-alagad dili magtinguha og pahalipay, dili modawat og ganti ug naaghat pinaagi sa gugma.

Mga Oportunidad sa Pag-alagad

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagdumala og daghang mga sentro sa home storage, mga cannary, ug mga pasilidad sa pagproseso nga nagtanyag og lain-laing mga oportunidad sa pagboluntaryo ug pag-alagad.

  • Ang United Way usa ka tibuok kalibutan nga network nga nagtinguha sa kaayohan sa tanan, ug nagmugna og mga oportunidad alang sa usa ka mas maayo nga kinabuhi alang sa tanan, pinaagi sa pag-focus sa tulo ka key building blocks sa edukasyon, kinitaan ug panglawas. PAGPUYO NGA NAGKAHIUSA usa ka tawag sa paglihok alang sa tanan nga mahimong kabahin sa kausaban. Alang sa mga oportunidad sa pag-alagad ug pagboluntaryo nga gihatag sa The United Way sa imong dapit, palihug adto sa:

    www.liveunited.org

  • Dugang sa domestic disaster relief, ang American Red Cross nagtanyag og compassionate services sa lima ka laing mga dapit: pag-alagad sa komunidad nga makatabang sa timawa; pagsuporta ug paghupay sa mga sakop sa militar ug sa ilang mga pamilya; ang pagkolekta, pagproseso ug pag-apud-apod sa makaluwas sa kinabuhi nga dugo ug mga produkto sa dugo; mga programa sa edukasyon nga nag-awhag og panglawas ug kahilwasan; ug mga programa sa internasyonal nga kahupayan ug kalamboan. Alang sa mga oportunidad sa pagboluntaryo nga gihatag sa American Red Cross sa imong dapit, palihug adto sa:

    www.redcross.org

  • Nangita ka ba og mga paagi nga makatabang sa imong komunidad? All for Good makapayano sa pagpangita ug pagpakigbahin sa mga kalihokan sa pagboluntaryo uban sa mga higala ug pamilya. Nadasig sa panawagan sa Presidente sa Estados Unidos sa pagpaapil sa daghang mga Amerikano sa pag-alagad, grupo sa mga indibidwal gikan sa mga sektor sa teknolohiya, marketing, ug sa publiko nag-abut aron sa paghimo og open source application nga makatugot nimo sa pagpangita ug pagpakigbahin og mga boluntaryong mga kalihokan. Sa pagpangita og mga oportunidad sa pag-alagad ug pagboluntaryo sa imong dapit, palihug adto sa:

    www.allforgood.org

Si Jesukristo Mao ang Hingpit nga Ehemplo sa Pag-alagad

Human sa Iyang katapusang panihapon dinhi sa kalibutan, si Jesukristo milingkod uban sa Iyang mga disipulo, nga nakahibalo nga hapit na kuhaon ang Iyang mortal nga kinabuhi. Nasayud Siya nga mag-antus Siya alang sa mga sala sa kalibutan. Nasayud Siya nga usa sa Iyang mga apostoles mobudhi Kaniya ngadto sa manggugubot nga panon nga molansang Kaniya. Bisan og Siya mibati sa kalisud niining tanang bug-at nga mga hunahuna, si Jesukristo mapainubsanong miluhod ug mihugas sa mga tiil sa Iyang mga disipulo sa wala pa Niya sila biyai. Ang Anak sa Dios, kinsa nagpuyo og hingpit nga kinabuhi, adunay gahum sa pag-ayo sa masakiton ug pagbanhaw sa mga patay, ug sa pag-usab sa tubig ngadto sa bino, mihimo niining yano ug mapaubsanong buhat sa pag-alagad. Walay usa nga mas gamhanan o mas takus sa debosyon nga sukad nagpuyo, gawas Niya nga miluhod ug milimpyo sa mga tiil sa Iyang mga disipulo. Ang Manluluwas naghatag sa hingpit nga ehemplo sa pag-alagad. Ang kada minuto sa Iyang pangalagad dinhi sa kalibutan gigahin sa pag-alagad sa Iyang isig ka tawo.

Gipakaon Niya ang gigutom. Giayo Niya ang mga masakiton. Gipanalanginan Niya kadtong nanginahanglan. Nag-alagad Siya pinaagi sa pagtudlo. Bisan isip usa ka dose anyos nga batang lalaki, siya “anha na sa balay sa [Iyang] amahan” (Lucas 2:49). Tingali lisud ang pagpaningkamot sa pagsunod sa hingpit nga ehemplo ni Kristo sa pag-alagad, apan kita makahinumdom nga bisan ang atong pinakagamay nga mga aksyon nagpakita sa atong determinasyon nga mahimong sama Kaniya. Kon kita mobisita sa masakiton o sa masulub-on, mahisama na kita ni Jesus. Kon kita motabang sa atong mga silingan sa pag-ayo sa ilang atup, kon mohatag kita og pagkaon ngadto sa usa ka tawo nga nagkinahanglan niini, kon kita modonar ngadto sa disaster relief, kon kita mopasaylo niadtong nakasilo nato, nag-alagad kita sama sa Iyang pag-alagad. Ang pag-alagad sama ni Jesukristo adunay makalimpyo nga epekto kanato. Makatabang kini nato nga makasabut sa ideya nga ang atong panahon, mga talento ug mga kabtangan dili lang atoa.

Pag-alagad sa Simbahan

Ang tanang trabaho nga gihimo sa pagdumala sa lokal nga mga kongregasyon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gihimo nga boluntaryo. Ang mga bishop ug ubang mga lider adunay laing propesyon ug wala magdawat og sweldo alang sa ilang pag-alagad sa Simbahan. Ang kada miyembro sa Simbahan gihatagan sa kahigayunan sa pag-alagad diha sa iyang kongregasyon usab. Ang Mormons (mga miyembro sa Simbahan) mosalmot pinaagi sa pag-organisar og mga kalihokan alang sa mga grupo sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye, pagtudlo sa mga leksyon sa Sunday School ngadto sa mga bata ug mga hamtong, pagdumala sa musika sa Simbahan, paglimpyo sa chapel, pagtrabaho diha sa librarya, ug daghan pang laing mga paagi. Sa gawas sa lokal nga kongregasyon, ang uban gitawag sa pagtrabaho sa mga templo, ang uban sa pagtabang sa mga tawo sa pagpangita og trabaho, ang uban sa pag-alagad og misyon, ug uban pa. Ang mga miyembro “tawagon” ngadto sa mga bahin sa pag-alagad sa ilang lokal nga mga lider, apan sila makapili kon gusto ba sila o dili o makadawat niini. Ang pag-alagad sa Simbahan wala himoa aron mapahalipayan o tungod kay katungdan kini, apan usab tungod kay ang mga miyembro gustong mopalambo niadtong anaa sa ilang palibut ug mohatag og balik sa pipila ka panahon ug mga talento nga gipanalangin sa Ginoo kanila.

Mga Paningkamot sa Simbahan

Agig dugang sa gagmay, personal nga mga buhat sa pag-alagad, ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mohatag og dinagko, organisado nga tabang ngadto sa mga dapit nga nanginahanglan. Ang Simbahan nakadonar og labaw sa $1 bilyon nga cash ug materyal ngadto sa 167 ka lain-laing mga nasud nga nagkinahanglan og humanitarian nga tabang sukad magsugod kini niadtong 1985. Mipadala kini og mga tolda, mga tarp, mga diaper ug ubang mga suplay ngadto sa mga dapit sa Chile nga naigo sa Pebrero 2010 nga linog, ug duha ka eroplano nga labaw sa 80,000 ka libra sa pagkaon ug emerhensya nga mga kapanguhaan ngadto sa Haiti niadtong Enero 2010. Ang lokal, nasyonal ug internasyonal nga organisasyon sa simbahan nakapahimo sa dali nga pagpahigayon sa tabang aron nga ang pagkaon, mga suplay ug mga trabahante moabut kon kini labing gikinahanglan.

Pagkat-on og dugang mahitungod sa among mga paningkamot sa humanitarian nga tabang