ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Simbahan ni Kristo

Ang Simbahan ni Jesukristo

Agig bawos sa pagsunod sa paagi ni Jesukristo , misaad Siya kanato og daghang mga butang, duha niini mga tubag sa atong mga pag-ampo ug kapahulayan sa atong mga kalag. Kitang tanan makapahulay og kadiyot. Kitang tanan nakigbisog og usa ka butang. Kanatong tanan Siya miingon: Ibutang ang inyong mga luwan. Ako ang mokarga sa inyong gipas-an. Pahilayo gikan sa kangitngit ug paingon ngadto sa kahayag. Misaad usab Siya og kalinaw. “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” ( Juan 14:27).

Ang mapa sa dalan ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo gilatid diha sa gipahiuli nga ebanghelyo ug gitudlo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nagsugod kini sa dihang nabunyagan ngadto sa panon ni Kristo ug nag-apil sa Iyang sagrado nga mga ordinansa ug sa pag-fellowship sa Iyang Simbahan. Ang panaw nagpadayon uban sa mahigugmaong kongregasyon kansang katuyoan mao ang pagbayawug pagabayawon—ug sa katapusan maluwas sa Gingharian sa Dios.

Among mga Miyembro

Lisud hunahunaon, nga magkonsiderar sa Simbahan nga naestablisar niadtong 1830 uban sa gamay nga kongregasyon sa pipila ka mga miyembro. Bisan pa unsay gihunahuna sa kadaghanan, karon 14 porsyento lamang sa mga miyembro niini ang nagpuyo sa Utah ug sobra sa katunga ang nagpuyo sa gawas sa Estados Unidos. Ang Simbahan adunay dul-an sa 30,000 ka mga kongregasyon sa sobra sa 130 ka mga templo sa tibuok kalibutan. Nag-imprinta kini og binulan nga mga magasin sa 50 ka pinulongan, ug nagmantala og sobra sa 100 ka milyon ka mga kopya sa Basahon ni Mormon sa labaw sa 93 ka pinulongan. Uban sa sobra sa 50,000 ka mga misyonaryo sa 162 ka mga nasud, ang miyembro nagpadayon sa pagtubo. Magpundok kami sa lokal nga mga kongregasyon nga gitawag og mga ward o branch kada Dominggo sa pagsimba ug pagkat-on. Usa ka bishop o presidente sa branch moboluntaryo og daghang mga oras kada semana sa paggiya sa iyang kongregasyon diin siya walay madawat nga bayad.

Ila-ilaha ang Among Katawhan

Pag-alagad diha sa Simbahan

Ingnon ta nga ang among silingan nasakit. Nag-ampo siya og maayo nga ang Dios motabang niya nga mamaayo, mohatag niya og kalinaw, ug motabang sa pag-atiman sa iyang mga anak. Ang Dios motubag sa iyang mga pag-ampo ug mopadala sa usa namo sa pagtabang. Kon kami maminaw sa Iyang mga aghat, makahibalo mi nga siya kinahanglang bisitahan, motabang sa iyang mga anak, ug tingali init nga pagkaon. Kon kita mag-alagaray sa usag usa, nag-alagad kita sa Dios. Boluntaryo usab kaming moalagad sa among kongregasyon, sama sa pagtudlo sa Sunday school, pag-alagad sa kabatan-onan, pag-organisar og mga proyekto sa pag-alagad ug pag-atiman sa building sa simbahan.

Mga Panalangin sa Templo

Nganong ang Mormons Magtukod og mga Templo 03:14

Unsa ka dako nga kalinaw nga imong matagamtaman kay sa pagkahibalo nga ikaw makapuyo uban sa imong pamilya human ikaw mamatay? Ang importante nga katuyoan sa among sobra sa 130 ka balaan nga mga templo mao ang paghiusa sa mga pamilya sa kahangturan. Sa higayon nga ang lalaki ug babaye maminyo sa templo ang ilang kaminyoon dili matapos sa kamatayon apan molungtad sa kahangturan. Sa templo ang mga miyembro makapahigayon usab og importante nga mga ordinansa alang sa mga miyembro sa pamilya kinsa namatay nga walay oportunidad nga mabunyagan ngadto sa Simbahan. Kini nagpasabut nga sila makadawat gihapon sa Plano sa Dios sa Kaluwasan bisan human sila mamatay. Welcome ang tanan sa pagbisita sa maanindot nga nataran sa bisan hain sa among mga templo. Makatambong usab sila sa mga open house sa dili pa ang pagpahinungod sa templo alang sa balaan nga buhat niini, pagkahuman ang takus lamang nga Mormons ang makasulod.

Katawhan sa Pakigsaad

Ang pakigsaad usa ka ligdong nga kasabutan tali sa Dios ug sa Iyang mga anak. Pinaagi sa paghimo og sagrado nga mga saad sa pagsunod sa mga sugo sa Dios kami mahimong katawhan sa pakigsaad. Ang Ginoo nagtudlo, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” (Juan 14:15). Siya nahigugma nato pinaagi sa pagtabang nato nga makabalik ngadto Kaniya. Aron mahimong balido ang mga pakigsaad, moapil kami sa sagrado nga seremonya nga gitawag og ordinansa nga ipahigayon sa usa ka tawo nga dunay awtoridad gikan sa Dios.

Si Jesus gibunyagan ni Juan Ang una niini mao ang bunyag. Ang bunyag moabli sa ganghaan, sinugdanan sa dalan nga modala nato balik ngadto sa Iyang presensya. Kini nga pakigsaad mao ang usa ka pasalig nga among gihimo sa pagsunod ni Jesukristo sa tibuok namong mga kinabuhi. Nagsimbolo kini sa katapusan sa among karaan nga kinabuhi ug sinugdanan sa usa ka bag-ong kinabuhi isip usa ka disipulo ni Kristo. Samtang kami magpadayon subay sa dalan balik ngadto sa Dios, adunay ubang mga pakigsaad ug ubang mga ordinansa nga among dawaton. Takus nga mga lalaki mahimong ordinahan ngadto sa priesthood. Sa among mga templo, usa sa labing importante nga mga pakigsaad nga among himoon anaa sa ordinansa sa kaminyoon nga naghiusa sa lalaki ug babaye sa kahangturan. Ang ilang mga anak mahimong kabahin sa ilang mahangturong pamilya.

Pagkat-on pa mahitungod sa mga Sugo sa Dios

Pagtuon sa mga Kasulatan

Lisud hunahunaon nga adunay gisulat sobra na sa liboan ka tuig makatabang nato karon. Apan tungod kay ang kaalam sa Dios walay kinutuban, makabasa kita sa mga kasulatan ug gamiton ang ilang mga leksyon karon. Mga giya kini nga makatabang nato sa pag-atubang sa mga hagit niini nga kinabuhi. Kini usab mao ang labing makapadasig nga literatura sa tanang panahon, nagtanyag og paglaum ug kahupayan sa kada sitwasyon. Ang Dios nagsugo nato sa pagtuon sa Iyang mga kasulatan aron kita makahibalo sa Iyang kabubut-on. Among giila ang mosunod nga mga libro isip kasulatan: King James Bible, ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon.

Dugang pa kabahin sa Basahon ni Mormon ug Biblia

Pag-ampo Kanunay

Si bisan kinsa ang makahimo niini, bisan asa ug bisan unsang orasa. Bisan kon kita nagluhod, naglingkod o nagbarug, nag-ampo og kusog o hilom, nag-ampo uban sa mga grupo o sa atong kaugalingon, ang Dios maminaw ug motubag nato. Ang pag-ampo sayon kaayo ug yano kaayo nga tingali dili kita makatamud nga kini pribelihiyo. Usa kini ka direkta nga linya sa komunikasyon uban sa atong Langitnong Amahan kinsa gusto nga motabang nato sa atong tanang mga problema ug mga pangutana. Bisan og Siya dili kanunay motubag dayon o sa paagi nga atong gipaabut, kami nagtuo sa mga kasulatan sa dihang kini moingon, “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7).

Pagsuporta sa Among mga Lider

Ang Mormons mao ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug mapasaligon sa pagtahud ug pagsunod sa kabubut-on sa Dios, nga moabut pinaagi sa Iyang Propeta ug mga Apostoles. Kini nagpasabut nga kami mainampoong maminaw sa ilang mga pulong, mosuporta nila, ug mag-ampo alang sa ilang kaayohan. Ang mga babaye, ingon man ang mga lalaki, moserbisyo og mga misyon, maghupot og mga posisyon sa pagpangulo, molingkod sa mga konseho sa pagpangulo, ug motudlo ug mag-ampo kanunay diha sa tulumanon sa pagsimba sa kongregasyon. Ang mga babaye nangulo sa daghang mga organisasyon sa tibuok kalibutan diha sa Simbahan, lakip sa Relief Society, ang pinakadako nga organisasyon sa mga babaye sa kalibutan, ang organisasyon sa Young Women, nag-alagad sa batan-ong mga babaye 12 ngadto sa 18 anyos; ug ang organisasyon sa Primary, nagtudlo sa mga bata gikan sa 18 ka bulan ngadto sa edad nga 12. Ang oportunidad sa pag-alagad ingon walay katapusan ug magtambayayong, ang mga babaye ug mga lalaki sa Simbahan maningkamot sa pagtubag sa tawag sa Manluluwas, kinsa nagsugo sa Iyang mga disipulo sa pagpakaon sa Iyang karnero (Juan 21:16-17).

Ang Pagkaandam

Hapit kada semana, atong mahibaloan ang bag-ong katalagman nga mahitabo bisan asa sa kalibutan. Apan ang mga katalagman mahimong mahitabo usab sa pribadong mga bong diha mismo sa atong mga panimalay. Ang mga kalamidad sama sa pagkataktak sa trabaho, grabe nga utang, seryoso nga kadaot, utang sa balay nga dili na makahimo sa pagbayad, ug uban pa. Nagtuo kami nga ang pagkaandam kutob sa mahimo alang niining mga hagit. Pananglit, kami gitambagan nga magbaton og igong suplay sa pagkaon, mainom nga tubig ug tagana nga kwarta.

Humanitarian nga Tabang ug Welfare Services

Sa higayon nga mga linog ug mga baha mohampak sa tibuok kalibutan, ang Simbahan andam kanunay sa pagtanyag og tabang nga giamot sa mga miyembro niini. Dili kami mopili base sa koneksyon sa relihiyon, katilingban o nasyonalidad. Ang tabang moabut sa 147 ka nasud ug mokantidad og daghang milyones nga dolyares kada tuig. Kabahin kining tanan sa plano sa Dios nga kami magtinabangay sa luwan sa usag usa ug mahimong Iyang mga representante dinhi sa kalibutan. Ang programa sa welfare sa Simbahan motabang usab sa mga tawo nga nanginahanglan sa imong kaugalingong kasilinganan pinaagi sa paghatag og temporaryong tabang sama sa pagkaon, sinina ug sa pagpangita og katrabahoan. Ang nakadawat sa tabang hatagan og kahigayunan sa pagtrabaho, kon posible, agig bawos sa tabang.

Ikapulo ug mga Halad sa Puasa

Ang Ginoo mitambag namo sa pagbayad og ikanapulo sa among kinitaan isip ikapulo nga gamiton alang sa Iyang Simbahan dinhi sa kalibutan. Walay binayran nga ministro sa Simbahan. Kadtong kinsa mobayad og ikapulo, misaad ang Dios og daghang mga panalangin. Ang pagbayad og ikapulo mao usab ang paagi alang namo sa pagpakita nga ang materyal nga mga butang ug ang pagtipig og bahandi dili ang labing importante nga mga tumong sa atong pagpakabuhi. Ang ikapulo dili bag-o nga butang. Panahon pa kini sa Daang Tugon sa wala pa si Kristo matawo (tan-awa sa Malaquias 3:8-10). Kausa sa usa ka bulan dili usab kami mokaon ug moinom sulod sa duha ka sunod-sunod nga kan-anan ug moamot sa halad sa puasa labing minos sama sa bili sa duha ka kan-anan. Ang mga bishop mahimong mogamit niini nga donasyon sa pag-atiman niadtong nanginahanglan sa ilang lokal nga dapit.

Pagpahayag sa Iyang Pulong

Mao kana ang gibuhat sa among sobra sa 50,000 ka full-time nga mga misyonaryo. Tingali nakakita ka nila sa kadalanan sa imong siyudad. Mailhan ra sila tungod kay magparis silang manglakaw, magsul-ob og itumon nga amerikana o sinina, ug magsul-ob og mga name tag. Kadaghanan mga batan-on ubos sa edad nga 25 apan daghan ang retirado nga mga senior kinsa mipili sa pagserbisyo usab. Ang ilang pasalig ug debosyon talagsaon kon imong ikonsiderar nga ang kadaghanan nag-alagad og 18 ngadto sa 24 ka bulan ug hingpit nga maoy naggasto sa ilang kaugalingong misyon gawas sa transportasyon padulong ug gikan sa ilang dapit nga giserbisyohan. “Kadto mao ang labing nindot nga duha ka tuig sa akong kinabuhi!” usa ka komon nga linya nga madungog sa mouli na nga mga misyonaryo.

Isangyaw ug itudlo usab namo ang pulong ni Kristo sa among mismong balay, sa among kasilinganan, ug sa among mga kongregasyon. Ang tanang Mormons, lakip sa mga bata ug mga batan-on, mohatag og mga pakigpulong sa ebanghelyo diha sa pulpito sa among Simbahan. Motudlo kami og mga leksyon sa ebanghelyo sa Primary (ang organisasyon sa mga bata), sa Young Men ug Young Women (among kabatan-onan)

Motudlo kami og mga leksyon sa ebanghelyo sa Primary (ang organisasyon sa mga bata), sa Young Men ug Young Women (ang organisasyon sa among kabatan-onan), Relief Society (alang sa hamtong nga mga babaye) ug Priesthood (alang sa mga lalaki). Nagtudlo kami og mga klase sa relihiyon song edukasyon ngadto sa kabatan-onan ug sa mga miyembro nga anaa sa kolehiyo. Ang pagsangyaw sa mensahe sa Dios pinaagi sa among mga pulong ug mga aksyon usa ka importanting bahin sa among mga kinabuhi.

Pakighimamat sa Mormon nga mga Misyonaryo sa imong dapit

Pagtabang sa Among mga Silingan

Among gipahayag ang pulong sa Dios kon kami mobuhat sa Iyang mga buhat. Nagpasabut kini sa pagpalapad sa among maabut gawas sa utlanan sa among mga kongregasyon. Nagpasabut kini sama sa pag-alagad sa komunidad ug pagtabang sa kabus ug timawa. Si Kristo miingon,

“Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako” (Mateo 25:40).

Ang unang Mormons milahutay og daghang pagpanggukod tungod sa gituohan nga komersyal, politikal ug relihiyoso nga hulga ngadto sa ilang mga silingan. Bisan karon ang uban malingaw sa pagyaga-yaga namo tungod sa among wala tuhoi sa kadaghanan sama sa dili pag-inom og ilimnong makahubog, pagpabilin nga putli sa dili pa ang kaminyoon, ug pagsul-ob og ligdong nga sinina. Ang among mga lider sa Simbahan nag-awhag namo kanunay sa pagdala sa uban ngadto sa panon, pagtahud ug pagdayeg sa mga relihiyon sa kalibutan, ug nagpasidaan namo batok sa pagpakatarung sa kaugalingon [self-righteous].

Family History

“Nganong interesado kaayo sa family history?” kanunay kaming gipangutana. Tungod kini sa among pagtuo nga ang labing taas nga mga panalangin sa among mga templo mao ang mga seremonya nga naghiusa sa mga lalaki, mga babaye ug mga anak sa mahangturong relasyon sa pamilya. Gusto namo nga ang tanan adunay kahigayunan sa pagtagamtam niini—bisan ang among mga katigulangan nga patay na—mao nga kami mopahigayon niining mga tulumanon sa templo ug sa uban alang nila pinaagi sa proxy. Kadtong kinsa nangamatay na adunay kahigayunan sa pagdawat o pagsalikway niini sa kalibutan sa espiritu. Busa, ang pagsiksik sa genealogy o family history mao ang importanting himoonon sa buhat sa templo alang sa mga patay.

Nakahibalo nga minilyon sa mga tawo sa tibuok kalibutan adunay ilang kaugalingong mga rason nga mainteresado sa family history, naghimo kami og koleksyon sa microfilmed ug digitized records nga libre sa tanan. Gani, ang Family History Library sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, mao ang pinakadako nga genealogical library sa kalibutan ug makahatag og access ngadto sa daghang mga koleksyon sa mga rekord, uban sa sobra sa duha ka bilyon nga mga pangalan sa patay na nga mga tawo. Gidumala usab namo ang labing inila nga genealogical services online nga walay bayad sa www.familysearch.org . Ang site adunay binilyon ka mga pangalan sa labaw sa 110 ka mga nasud ug mga teritoryo ug naglakip, sa ubang mga rekord, sa 1880 United States Census, sa 1881 Canadian Census, sa 1881 British Census, sa Ellis Island database ug sa Freedman’s Bank Records.

Ngano nga importante ang Family History?