Vánoční soubory GIF

Animovaný GIF je typ grafického souboru s animací. Vánoční soubory GIF se zaměřují na oslavu narození našeho Spasitele, Ježíše Krista. Stáhněte si tyto animované soubory GIF a sdílejte je během tohoto vánočního období s těmi, které máte rádi.

Matouš 1:18

Jezukristovo pak narození takto se stalo.

Lukáš 1:26-27

Poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét, ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria.

Lukáš 1:26-30

I všed k ní anděl, dí: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

Lukáš 1:31-33

A počneš v životě, a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš.

Lukáš 1:32

Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh trůn Davida otce jeho.

Matouš 1:20-21

Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu.

Lukáš 1:41-42

I stalo se, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Marie, zplésalo nemluvňátko v životě jejím.

Lukáš 2:1

I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.

Lukáš 2:3

I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města.

Lukáš 2:4-5

Vstoupil pak i Jozef od Galilee … do města Davidova, kteréž slove Betlém, … aby zapsán byl s Marií, zasnoubenou sobě manželkou těhotnou.

Lukáš 2:7

Neměli místa v hospodě.

Lukáš 2:6

I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila.

Matouš 2:2

Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu.

Lukáš 2:8

A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem.

Lukáš 2:9

A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.

Lukáš 2:10

Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.

Lukáš 2:13-14

A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Matouš 2:9-10

A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je.

Lukáš 2:7

I porodila Syna svého provorozeného, a plénkami ho obvinula.

Lukáš 2:19

Ale Maria zachovávala všecky věci tyto, skládajici je v srdci svém.

Lukáš 2:16

I přišli, chvátajíce, a nalezli Marii a Jozefa, i to nemluvňátko ležící v jeslech.

Lukáš 2:15

I stalo se, že ti pastýři řekli vespolek: Poďme až do Betléma, a vizme tu věc, kteráž se stala.

Matouš 2:1

Aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma.

Matouš 2:11

A otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

Izaiáš 9:6

Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.