Velikonoční týden

Poslední týden Spasitelova života změnil navždy celý svět. Zjistěte, jak nám události každého dne pomáhají vážit si Jeho zázračného poslání.
 • Ježíš Kristus vjíždí triumfálně do Jeruzaléma a Jeho následovníci na znamení úcty pokládají před Něj na zem svá roucha a palmové ratolesti. Není to poprvé, co vstupuje do tohoto města. Během svého tříletého působení cestoval po celé Svaté zemi, kde učil, konal zázraky a šířil světlo svého evangelia. Ale tentokrát se Ježíš Kristus připravuje na to, aby vykonal ten nejdůležitější zázrak ze všech.

  Tak jako je tomu u všeho, co Ježíš Kristus udělal, je i Jeho vjezd do Jeruzaléma naplněním proroctví. Jeho příjezd je mocným svědectvím o tom, že Bůh dodržuje sliby, které dává svým dětem. Nebeský Otec nám dává možnost překonat hřích a smrt – prostřednictvím Jeho Syna, Ježíše Krista.

 • Jednou z prvních věcí, které Ježíš Kristus udělá poté, co přijede do Jeruzaléma, je, že se vydává do chrámu. Tam, v domě svého Otce, vidí, jak různí obchodníci nakupují zboží od těch, kteří procházejí kolem, a další zboží prodávají. S jasnou pravomocí jim přikazuje, aby odešli.

  Očištění chrámu v Jeruzalémě byl odvážný skutek. Vědomí toho, že Ježíš Kristus dělal to, o čem věděl, že je správné, ať to bylo všeobecně přijímáno, či nikoli, nám může dodat odvahu. Když Ho následujeme, získáváme sílu činit totéž.

 • Ježíšova přítomnost v Jeruzalémě neunikla pozornosti mocenských představitelů. Považovali Ho za hrozbu, a tak se Ho snažili zdiskreditovat. Na Chrámové hoře Ho vyslýchají s nadějí, že najdou něco, co by proti Němu mohli použít. Avšak Ježíšovy inspirované odpovědi žádný zločin neodhalují, a Jeho nepřátelé zdiskreditují pouze sami sebe.

  Dílo Ježíše Krista jde navzdory obrovskému protivenství kupředu. Díky veliké lásce, kterou k nám chová, nemusíme čelit životním překážkám sami. Budeme-li usilovat o Jeho pomoc, dokážeme překonat i ty nejobtížnější problémy.

 • Co se událo ve středu, není známo. Ale místo abychom se soustředili na to, kde Ježíš byl, se můžeme soustředit na to, čemu během svého působení učil.

  Ježíš byl Mistr Učitel. Když Mu otevřeme své srdce, můžeme nalézt odpovědi na ty nejdůležitější životní otázky. Aby tomu tak ale mohlo být, musíme být takoví, jako byli Jeho učedníci – pokorní a upřímní.

 • Ježíš slaví se svými apoštoly Přesnice při události, které se často říká Poslední večeře. Projevuje jim svou lásku – jak slovy, tak skutky. Poté společně odcházejí do tiché zahrady, která se nazývá Getsemany. Avšak to, co se děje poté, musí Ježíš přestát sám. Modlí se a přemáhá Ho nesmírné utrpení. Toto je počátek vyvrcholení posvátného poslání Ježíše Krista. Bere na sebe hříchy světa.

  Ačkoli Ježíš Kristus vedl dokonalý život, zaplatil cenu za všechny naše hříchy. Byla to oběť, kterou mohl přinést jedině On, a učinil tak ochotně – pro vás, pro každého z nás.

 • V časných ranních hodinách je Ježíš zrazen a vydán do rukou místních úřadů. Po řadě předpojatých soudních procesů je odsouzen k smrti ukřižováním. Onoho odpoledne umírá na kříži. Svědky této události jsou jak Jeho učedníci, tak Jeho žalobci.

  Jelikož Ježíš Kristus prošel tak hlubokým utrpením, dokáže se do nás dokonale vcítit, když zažíváme bolest – ať fyzickou, či duchovní. Jelikož překonal smrt a znovu ožil, má moc nám pomoci překonat výzvy a problémy, které život přináší, ať se zdají být jakkoli temné a obtížné.

 • Předchozího večera bylo tělo Ježíše Krista uloženo do hrobu. Písma toho o dni následujícímu po Jeho ukřižování mnoho nezmiňují.

  Byl to nejspíš den, kdy Jeho následovníci a jejich rodiny hluboce rozjímali. Stejně tak i vy a vaše rodina můžete věnovat určitý čas tomu, že budete upřímně přemýšlet, čím Ježíš Kristus prošel a proč byl ochoten to učinit.

 • Brzy ráno přichází Maria Magdaléna, která patří ke skupině Ježíšových přátel a následovníků, k hrobu, aby pomazala Kristovo tělo. Ke svému úžasu zjišťuje, že hrob je prázdný. Není však sama. Oslovuje ji jistý muž – zahradník, jak se domnívá. Pak ale vysloví její jméno: „Maria.“ A ona prohlédne. Je to Ježíš. Kristus žije.

  Ježíš Kristus překonal smrt a byl vzkříšen, a protože žije, bude znovu žít i každý z nás. Protože žije, můžeme Ho nalézt nejen třetího dne, ale i dnes a každý den.

Seznamte se blíže se životem a posláním Ježíše Krista zde.