ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Často kladené otázky

Čím se Kniha Mormonova liší od Bible? Jak získal Joseph Smith „zlaté desky“ neboli Knihu Mormonovu?

Oficiální odpověď

Kniha Mormonova je další svědectví o tom, že Ježíš Kristus není smyšlená postava, ale že byl a je Božím Synem. Obsahuje záznamy učiněné dávnými proroky. Jeden z nich, prorok Lehi, žil v Jeruzalémě přibližně 600 let př. Kr. Bůh přikázal Lehimu, aby vedl malou skupinu lidí na americký kontinent. Tam vytvořili velkou civilizaci.

Bůh povolával i nadále mezi tímto lidem proroky. Kniha Mormonova je sbírkou záznamů učiněných proroky a zapisovateli tohoto lidu.

V září 1823 navštívil Josepha Smitha nebeský posel jménem Moroni – poslední z těchto dávných proroků, kteří vedli tyto záznamy – stejným způsobem, jakým se andělé často zjevovali vedoucím Církve v novozákonní době (viz obzvláště kniha Skutkové). Anděl Moroni Josephovi sdělil, že Bůh chce, aby pro Něho vykonal určité dílo. Moroni řekl Josephovi, že na nedalekém pahorku jsou zakopány písemné záznamy dávných obyvatel amerického kontinentu a že tyto záznamy obsahují plnost evangelia Ježíše Krista.

V září 1827 Joseph tyto záznamy obdržel. Byly vyryty na tenkých zlatých deskách. Dnes víme, že lidé z oné éry dávné Ameriky používali kovové desky k uchovávání záznamů. Joseph tyto záznamy přeložil do angličtiny pomocí inspirace od Boha. Tato kniha se jmenuje Kniha Mormonova: další svědectví o Ježíši Kristu. Je pojmenována po Mormonovi, prorokovi z dávných dob, který zkrátil posvátné záznamy svého lidu.

Kniha Mormonova byla vydána v roce 1830. Od té doby svým mocným poselstvím o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu požehnala životy milionů lidí.

Tato kniha, jako další svědectví o Kristu, potvrzuje skutečnost a božskost Ježíše Krista. Tito proroci věděli o plánu, který Nebeský Otec připravil pro své děti, i o poslání Ježíše Krista. Zaznamenali, že Kristus se po svém vzkříšení zjevil lidem v Americe, učil je svému evangeliu a založil mezi nimi svou Církev. Kniha obsahuje učení Ježíše Krista a svědčí o Jeho Usmíření a o Jeho lásce. Podporuje a potvrzuje Bibli. Bible obsahuje proroctví o těchto lidech v Americe (viz Ezechiel 37:15-­17, Izaiáš 29:18).

Kniha Mormonova je zakončena významným slibem, že ti, kteří ji budou číst a kteří se na ni budou v upřímné modlitbě ptát, obdrží poznání od Ducha Svatého, že je pravdivá. (Moroni 10:4.)