ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kdo je prorokem dnes?

Oficiální odpověď

Bůh povolává proroky, aby vedli Jeho Církev v naší době, stejně jako je povolával v dobách dávných. Současným prorokem a presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Russell M. Nelson. Jeho pomocníky jsou dva rádcové: Dallin H. Oaks a Henry B. Eyring. Společně tvoří První předsednictvo Církve (podobně jako Petr, Jakub a Jan po Kristově smrti).

Všichni členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů jsou apoštolové a proroci. Apoštoly v současné době jsou:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares