ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jaká požehnání můžeme obdržet prostřednictvím daru Ducha Svatého?

Oficiální odpověď

Duch Svatý vám může v životě žehnat mnoha způsoby. Kristus slíbil svým apoštolům, že Duch Svatý je „naučí všemu“ (Jan 14:26) a uvede je „ve všelikou pravdu“ (Jan 16:13). Také řekl, že Duch Svatý „svědectví vydávati bude o mně“. (Jan 15:26)

Podobně může Duch Svatý pomoci i vám. Skrze inspiraci od Ducha Svatého můžete rozpoznat a pochopit pravdu a dělat správná a inspirovaná rozhodnutí.

Duch Svatý vám může vnuknout myšlenky a nápady, může vás varovat před nebezpečím a může vás utěšit v časech trápení.

Jeho vliv jste možná již v životě pocítili. Tento vliv se projevuje také jako „láska, radost a pokoj“. (Galatským 5:22)

Snad každý někdy pocítil Ducha Svatého. Je však rozdíl mezi občasným pocítěním vlivu Ducha Svatého a přijetím daru Ducha Svatého.

Ačkoli Duch Svatý může dočasně utěšit nebo poskytnout vnuknutí o pravdě, dar Ducha Svatého je vyhrazen pro ty, kteří byli pokřtěni a konfirmováni do Kristovy Církve. Dar představuje výsadu těšit se stálé přítomnosti Ducha Svatého, jež je podmíněna dodržováním přikázání.

Dar Ducha Svatého se dává ve chvíli, kdy je člověk po křtu konfirmován za člena Církve někým, kdo má kněžskou pravomoc od Boha. Tento dar předává osoba s pravomocí tak, že vloží ruce na hlavu pokřtěného člověka a dá mu požehnání, aby přijal Ducha Svatého. (Skutkové 8:14–18) Vlastní obdržení tohoto velikého daru pak závisí na našem dodržování přikázání Božích.