ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čemu mormonismus učí ohledně křtu?

Oficiální odpověď

„Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia.“ (Články víry 1:3.) Křest ve vodě je obřad, který je pro naše spasení nezbytný. Tím, že jsme pokřtěni, dáváme Bohu najevo, že jsme ochotni být poslušni Jeho přikázání. Ježíš nám dal příklad tím, že byl sám pokřtěn, i když byl bez hříchu. (Viz Mosiáš 18:8–10.) Spasitel zjevil Proroku Josephu Smithovi správný způsob křtu a objasnil, že tento obřad musí být proveden tím, kdo má kněžskou pravomoc, a že musí být vykonán ponořením. (Viz Nauka a smlouvy 20:72–74.)

Ponoření je symbolem smrti hříšného života daného člověka a znovuzrození do duchovního života zasvěceného službě Bohu a Jeho dětem. Je také symbolem smrti a vzkříšení. (Viz Římanům 6:3–6) Malé děti jsou vykoupeny skrze milosrdenství Ježíše Krista. Jsou „živy v Kristu“ a nemohou hřešit. Do doby, než porozumějí rozdílu mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné, nepotřebují křest. Pán zjevil, že děti mají být pokřtěny ve věku osmi let. (Viz Kniha Mormonova, Moroni 8:8–24; Nauka a smlouvy 29:46–47, 68:27.)