ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kdo rozhoduje o tom, kdo bude mormonským prorokem?

Oficiální odpověď

Ježíš Kristus je hlavou této Církve. Povolávání a ustanovení žijícího proroka je řízeno tím, jemuž Církev náleží.

Po smrti Proroka Josepha Smitha v Carthage v Illinois odvedl Brigham Young Církev do údolí Solného jezera a řídil její růst a expanzi po celém Západě. Po jeho smrti se stal třetím presidentem Církve John Taylor, služebně nejstarší apoštol. Pokaždé, když zemře president Církve, se dalším presidentem stává služebně nejstarší apoštol. Od dob Brighama Younga Církev vedli:

 • John Taylor, 1877–1887
 • Wilford Woodruff, 1887–1898
 • Lorenzo Snow, 1898–1901
 • Joseph F. Smith, 1901–1918
 • Heber J. Grant, 1918–1945
 • George Albert Smith, 1945–1951
 • David O. McKay, 1951–1970
 • Joseph Fielding Smith, 1970–1972
 • Harold B. Lee, 1972–1973
 • Spencer W. Kimball, 1973–1985
 • Ezra Taft Benson, 1985–1994
 • Howard W. Hunter, 1994–1995
 • Gordon B. Hinckley, 1995–2008
 • Thomas S. Monson, 2008–2018
 • Russell M. Nelson, 2018-dosud

Každý president Církve si vybírá rádce z řad způsobilých a schopných mužů. Společně pak tvoří První předsednictvo Církve. Spolu s dvanácti apoštoly vedou Církev.