ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čemu mormoni věří ohledně rodiny?

Oficiální odpověď

Mnoho mormonských nauk ohledně rodiny je uvedeno v dokumentu „Rodina – prohlášení světu“. Jednou z hlavních nauk Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je to, že rodinné vztahy mohou trvat věčně – nikoli jen po dobu trvání tohoto života.

Vztahy v rodině mohou být zdrojem té největší radosti v životě, a stejně tak ztráta milovaného člena rodiny může být zdrojem našeho nejhlubšího zármutku.

Smrt ale nemusí znamenat konec našeho vztahu s těmi, kteří nám jsou nejbližší. Pán zjevil Proroku Josephu Smithovi, že „totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovati mezi námi tam [na věčnosti], pouze bude spojeno s věčnou slávou“. (Nauka a smlouvy 130:2)

Členové rodiny, kteří přijali Usmíření Ježíše Krista a řídí se Jeho příkladem, mohou být spolu na věky skrze posvátné obřady vykonávané v Božích svatých chrámech. Ježíš dal Petrovi moc pečetit na zemi i v nebi. (Matouš 16:19) Tatáž pečeticí moc byla znovuzřízena a předána Josephu Smithovi. Mormoni věří, že mohou být „zpečetěni“ neboli spojeni navždy skrze Boží moc, která jim umožní žít spolu ve věčnosti.