ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč vaše církev v minulosti praktikovala plurální manželství (polygamii)?

Oficiální odpověď

V různých dobách Pán přikazoval svému lidu, aby praktikoval plurální manželství. Toto přikázání dal například Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Davidovi a Šalomounovi. (Nauka a smlouvy 132:1.) V jiných dobách dával Pán jiné pokyny. V Knize Mormonově řekl Pán proroku Jákobovi: „Neboť žádný muž mezi vámi nebude míti leda jednu manželku; a souložnice nebude míti žádné… Neboť, budu-li chtíti, praví Pán zástupů, vzbuditi sobě símě, přikáži lidu svému; jinak bude poslouchati tyto věci.“ (Jákob 2:27–30.)

V této dispensaci přikázal Pán praktikovat plurální manželství několika prvním Svatým. Pro Proroka Josepha Smitha a ty, kteří mu byli nejblíže, včetně Brighama Younga a Hebera C. Kimballa, to byl velmi obtížný příkaz, ovšem uposlechli ho. Praktikování plurálního manželství bylo řízeno vedoucími Církve. Ti, kteří do něho vstupovali, k tomu museli být napřed oprávněni, a sňatky musely být vykonány pečeticí mocí kněžství. V roce 1890 obdržel president Wilford Woodruff zjevení o tom, že vedoucí Církve mají zásadě plurálního manželství přestat učit. (Oficiální prohlášení 1.)

Pánovým zákonem manželství je monogamie, pokud nepřikáže jinak, aby napomohl založení domu Izraele. (Viz Encyclopedia of Mormonism Vol. 3, pp. 1091–1095.)