ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jaký postoj zastává Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vůči homosexualitě a manželství osob stejného pohlaví?

Oficiální odpověď

V Bibli Pavel kázal Římanům, že homosexuální chování je hříšné. (Viz Římanům 1:24–32) V dobách Starého zákona Mojžíš ve svém zákoně uvedl, že homosexuální vztahy jsou proti Božímu zákonu. (Viz Leviticus 20:13)

Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vydal následující prohlášení týkající se homosexuality: „Věříme, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem. Věříme, že sňatek může trvat věčně, je-li uzavřen mocí věčného kněžství v domě Páně. (Z dokumentu „Rodina – prohlášení světu“, který sepsalo skrze Pánovu inspiraci dvanáct novodobých apoštolů.)

Lidé se nás ptají na náš postoj k těm, kteří se považují za takzvané gaye a lesbičky. Odpovídám, že je máme rádi jako syny a dcery Boží. Mohou mít určité sklony, které jsou mocné a které lze obtížně ovládat. Většina lidí má v různých obdobích života nějaké sklony. Pokud nedělají to, k čemu je tyto sklony nabádají, mohou jít kupředu stejně jako všichni ostatní členové Církve. Pokud porušují zákon cudnosti a morální měřítka Církve, je s nimi zahájeno církevní disciplinární řízení jako s kterýmkoli jiným členem.

Chceme těmto lidem pomáhat, posilovat je, pomáhat jim s jejich problémy a obtížemi. Nemůžeme však zůstat nečinní, pokud se zapojí do nemorálního jednání, snaží-li se pozdvihovat a obhajovat takzvané manželství téhož pohlaví, nebo pokud takto žijí. Pokud bychom to dovolili, zlehčili bychom tím velmi důležité a posvátné základy Bohem posvěceného manželství a jeho hlavní smysl – výchovu rodiny.“ (Ensign, Nov. 1998, 71.)