ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Praktikují mormoni polygamii?

Oficiální odpověď

President Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vydal v roce 1998 toto prohlášení o postoji Církve ohledně plurálního manželství:

„Tato Církev nemá naprosto nic společného s těmi, kteří praktikují polygamii. Nejsou to členové této Církve. … Pokud zjistíme, že někteří naši členové praktikují plurální manželství, jsou vyloučeni, což je ten nejvyšší trest, který může Církev udělit. Ti, kteří tak činí, neporušují pouze občanský zákon, ale porušují i zákon této Církve.“

Pán v různých dobách přikazoval svému lidu, aby praktikoval plurální manželství. Toto přikázání dal například Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Davidovi a Šalomounovi. (Nauka a smlouvy 132:1.) V jiných dobách dal Pán jiné pokyny. V Knize Mormonově čteme, že Pán řekl proroku Jákobovi: „Neboť žádný muž mezi vámi nebude míti leda jednu manželku; a souložnice nebude míti žádné …, neboť budu-li chtíti, praví Pán zástupů, vzbuditi sobě símě, přikáži lidu svému; jinak bude poslouchati tyto věci.“ (Jákob 2:27–30.)

I v této dispensaci Pán přikázal některým prvním Svatým, aby praktikovali plurální manželství. Pro proroka Josepha Smitha a ty, kteří mu byli nejblíže, včetně Brighama Younga a Hebera C. Kimballa, bylo toto přikázání obtížné, ale uposlechli ho. Praktikování plurálního manželství bylo řízeno vedoucími Církve. Ti, kteří do něho vstupovali, k tomu museli být napřed oprávněni, a sňatky musely být vykonány pečeticí mocí kněžství. V roce 1890 obdržel president Wilford Woodruff zjevení o tom, že vedoucí Církve mají ustat v učení zásadě plurálního manželství. (Oficiální prohlášení 1.)

Pánovým zákonem ohledně manželství je monogamie, pokud nepřikáže jinak, aby pomohl zřídit Dům Izraele. (Viz Encyclopedia of Mormonism Vol. 3, str. 1091–1095.)