ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to První vidění?

Oficiální odpověď

Joseph Smith byl ve svém mládí obklopen různými církvemi, které – ačkoli každá z nich tvrdila, že hlásá pravdu – si vzájemně protiřečily. To ho přivedlo k hlubokému zamyšlení. Chtěl vědět, která z církví je tou správnou. Jednoho dne četl v Bibli pasáž, která praví: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu.“ (Jakub 1:5) Joseph se rozhodl tuto výzvu přijmout a Boha se zeptat.

Na jaře roku 1820 Joseph odešel do lesíku poblíž svého domu a pomodlil se, aby zjistil, ke které církvi se má připojit. V odpověď na jeho modlitbu se mu zjevili Nebeský Otec a Jeho Syn, Ježíš Kristus. Joseph napsal: „Když světlo spočinulo na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ Josephovi bylo řečeno, aby nevstupoval do žádné tehdy existující církve, protože kněžská pravomoc a Církev, kterou Ježíš Kristus zorganizoval během svého života na zemi, se v průběhu staletí ztratily.

První vidění Josepha Smitha znamenalo začátek Znovuzřízení Církve Ježíše Krista na zemi. Josephův písemný záznam o této události je mocným svědectvím o tom, co viděl a co zažil. (Joseph Smith–Životopis, 1. kapitola, verše 8–17.)