ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jaká požehnání můžete získat z četby Knihy Mormonovy, Bible a dalších písem?

Oficiální odpověď

Když budete studovat písma, přiblížíte se Bohu a bude se vám lépe dařit vést spravedlivý život. Studium písem vám přinese více radosti, naděje a pochopení Božího plánu a vaší role v tomto plánu.

Ježíš Kristus vás zve, abyste „hodovali“ na Jeho slovech. (Kniha Mormonova, 2. Nefi 32:3.) To znamená mnohem více než jen příležitostné čtení písem. Hodovat na slovech znamená studovat je, přemýšlet o nich, porovnávat verše, učit se pasáže zpaměti, střežit je jako poklad a radovat se z nich.

Když budete hodovat na písmech a budete prosit Boha o porozumění, Duch Svatý vám dá poznat, že jsou pravdivá. (Viz Kniha Mormonova, Moroni 10:4, 5.) Přiblížíte se Bohu. Vaše víra v Ježíše Krista a láska k Němu vzrostou. Obdobně vzroste i vaše přání konat dobro a být takovým, jako je On.