ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to Usmíření Ježíše Krista? Proč bylo nutné, aby Ježíš Kristus obětoval svůj život?

Oficiální odpověď

Je nemožné popsat slovy skutečný význam Usmíření, které je tou nejdůležitější a vrcholnou událostí v historii světa. Spasitel skrze své utrpení v zahradě getsemanské a na kříži usmířil naše hříchy. Toto je dobrá zpráva pro každého člověka!

Nedokážeme plně pochopit, jak Ježíš trpěl za naše hříchy. Víme ale, že v zahradě getsemanské Mu tíže našich hříchů způsobila taková muka, že krvácel z každého póru. (Nauka a smlouvy 19:18.)

Když později Ježíš visel na kříži, znovu pocítil tíhu našich hříchů, když ochotně podstoupil bolestivou smrt jedním z nejkrutějších způsobů, který byl kdy znám. V knize Jesus the Christ se na straně 462 píše: „Zdá se, že ke strašlivému utrpení spojenému s ukřižováním se vrátila agonie z Getseman, vystupňovaná až za hranice toho, co je člověk schopen snést. V této nejkrutější hodině byl umírající Kristus sám – sám v té nejstrašlivější situaci.“

Spasitel nám říká:

„Neboť viz, já … jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti … stejně jako já.“ (Nauka a smlouvy 19:16–17.)

Ježíš Kristus svou smírnou obětí za naše hříchy vykonal to, co mohl vykonat pouze On. Aby Jeho usmíření mohlo mít v našem životě plný účinek, musíme mít víru v Krista, činit pokání z hříchů, být pokřtěni a konfirmováni tím, kdo má k tomu pravomoc, obdržet dar Ducha Svatého, dodržovat Boží přikázání, přijmout posvátné obřady a snažit se stát takovými, jako je On. Budeme-li tak činit, prostřednictvím Jeho Usmíření se budeme moci vrátit k Němu a k našemu Nebeskému Otci, abychom s Nimi žili na věky.