ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kdo je podle mormonů Ježíš Kristus? Věří mormoni, že Ježíš Kristus je Syn Boží?

Oficiální odpověď

Ježíš Kristus je doslova Syn Boží. Jeho narození, život, smrt a vzkříšení naplnily mnohá proroctví obsažená v písmech, která se týkají příchodu Spasitele. Byl Stvořitelem, je naším Spasitelem a bude naším soudcem. (Viz Izaiáš 9:6, 53:3–7; Žalmy 22:16–18.)

Pod vedením našeho Nebeského Otce stvořil Ježíš Kristus zemi. (Jan 1:10; Židům 1:2.)

Když žil Ježíš na zemi (přibližně před 2000 lety), vedl dokonalý život. Slovem i příkladem učil, jak mají lidé žít v lásce k Bohu i k druhým.

Prostřednictvím svého utrpení v zahradě getsemanské a díky tomu, že na kříži položil život – to jest tím, že vykonal Usmíření – nás Ježíš Kristus může spasit od našich hříchů (1. Petrova 2:21), pokud Ho budeme následovat. Pokud činíte upřímné pokání, mohou vám být díky Usmíření odpuštěny hříchy. (Kniha Mormonova, Mosiáš 26:30.)

Prostřednictvím svého Vzkříšení nás Ježíš Kristus spasil od smrti. Protože On překonal smrt, bude nám všem dán dar vzkříšení, což znamená, že náš duch bude na věky znovu spojen s naším tělem. (Skutkové 24:15; 1. Korintským 15:22) Až život na této zemi skončí, bude Ježíš Kristus posledním soudcem. (Skutkové 17:31; Jan 5:21–22; Skutkové 10:42.)