ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

K čemu se používají mormonské chrámy?

Oficiální odpověď

Chrám je domem Páně a je to ta nejposvátnější stavba na zemi.

V dávných dobách Pán nařídil Šalomounovi, aby postavil chrám. (1. Paralipomenon 28:1–6) Tento chrám byl místem, kde mohl přebývat Bůh, byl místem modlitby, místem obětování a místem, kde zásada týkající se oběti a smlouva o oběti byly pro uctívání nezbytné.

V době, kdy došlo ke Znovuzřízení, přikázal Pán Josephu Smithovi, aby znovu budoval na zemi chrámy. Dnešní chrámy jsou, stejně jako chrámy v dávných dobách, posvátná místa, kde může přebývat Bůh; jsou to místa modlitby, a ačkoli již nepřinášíme zvířecí oběti, neboť ty skončily, když se Ježíš Kristus stal Věčnou Obětí za naše hříchy, je zásada týkající se oběti a smlouva o oběti nezbytná pro naše uctívání v chrámu.

V chrámu se členové Církve účastní obřadů, jejichž cílem je spojit jejich rodinu na věky a pomoci jim vrátit se k Bohu.

Členové v chrámu:

  • Učí se věčným pravdám.
  • Přijímají posvátné obřady, mezi něž patří i ty, které spojují na věčnost manžela a manželku i děti a rodiče. (Malachiáš 4:5–6)
  • Zajišťují obřady, jako je například křest, pro ty, kteří zemřeli, aniž měli příležitost přijmout evangelium Ježíše Krista. (1. Korintským 15:29); 1. Petrova 4:6)