ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč bylo zapotřebí znovuzřízení evangelia? Cožpak jsme neměli vždy Bibli?

Oficiální odpověď

Po smrti Kristových apoštolů nastalo všeobecné odpadnutí od pravdy. Toto se nazývá odpadlictvím. (Amos 8:11–12; Skutkové 20:29–30 2. Timoteovi 4:3)

Když Ježíš Kristus žil na zemi, zorganizoval zde svou Církev. Po Jeho nanebevstoupení pokračovali v Jeho díle pod Jeho vedením apoštolové, a to prostřednictvím zjevení a s Jeho kněžskou pravomocí.

Když byli apoštolové a mnozí spravedliví členové Církve zavražděni a ostatní členové se vzdálili pravdě, Pán odňal kněžskou pravomoc a svou Církev ze země. Bez Boží kněžské pravomoci Církev již nepracovala tak, jak to stanovil Kristus. Obřady byly pozměněny a mnohé prosté a jednoduché pravdy se ztratily. Ačkoli mnoho dobrých lidí zůstalo a část pravdy byla zachována, původní Církev se ztratila.

Apoštolové o tomto odpadnutí neboli odpadlictví prorokovali. Jedním z příkladů je Pavlův dopis Tessalonicenským. (2. Tessalonicenským 2:1–3)

Apoštol Petr prorokoval o „napravení všech věcí“ před druhým příchodem Krista. (Skutkové 3:19–21) Kristova Církev a Jeho pravomoc musely být na zemi znovuzřízeny, neboť se ztratily následkem odpadlictví. Toto Znovuzřízení mělo ještě jednou umožnit všem lidem přijmout všechna požehnání evangelia Ježíše Krista.

První vidění Josepha Smitha bylo počátkem Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista na zemi. V následujících letech Kristus znovuzřídil své kněžství a znovu zorganizoval svou Církev. Pokračoval ve zjevování pravd svým prorokům a v obnovování požehnání, jež byla po určitou dobu odňata ze země.