ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Celoživotní vzdělávání

Získávejte poznání

Na kolik z věcí, které vlastníme, máme doživotní záruku? Možná na hezkou sadu nožů, kuchyňský stůl nebo sadu nářadí, pokud máme štěstí. A co z toho, co vlastníme, má záruku na věky? Joseph Smith učil, že „jakéhokoli základu inteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při vzkříšení,“ což znamená, že to, čemu se nyní naučíme, nám zůstane a bude nám ku prospěchu i poté, co náš smrtelný život skončí. (Nauka a smlouvy 130:18.) Bůh od každého z nás očekává, že získáme tolik znalostí, kolik jen bude možné – ve škole, v práci i samostudiem. Pokud tak budeme činit, bude nám to v životě pomáhat překonávat překážky, přivede nás to blíže k Němu a připraví nás to na život, který přijde.

Důležitost světského a duchovního vzdělávání

Představte si, jak nevyvážená by byla hudebnice, kdyby studovala jen jeden druh hudby. Rosteme a vyvíjíme se rychleji, když své duchovní vzdělávání vyvažujeme pečlivým studiem a prací, stejně jako to činil Ježíš, když šel do světa a pozoroval přirozený běh věcí a učil se tesařskému řemeslu. Udělali bychom dobře, kdybychom se řídili Jeho příkladem tím, že „[budeme prospívat] moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí“. (Lukáš 2:52)

Mormoni jsou povzbuzováni k tomu, aby se učili světským věcem stejně jako duchovním. Světské poznání, dalo by se říci, se zabývá věcmi, jimž se učíme ve škole – matematikou, přírodními vědami, historií, literaturou, jazyky, hudbou a tak dále. Duchovní poznání je tím, čemu se učíme prostřednictvím studia písem, modlitbou a chozením na shromáždění – věcem, jako je plán štěstí našeho Nebeského Otce, evangelium Ježíše Krista a to, jak si budovat víru. Oba druhy poznání nám pomáhají zjistit, jak postupovat při svých osobních zkouškách a zachovat si vyvážený přístup.

Na zemi přicházíme v souladu s Božím plánem, abychom se mohli učit a zažívat všechny ty úžasné a náročné věci, kterým nás svět může naučit, a musíme být dobrými studenty, abychom dokázali svůj čas zde využít na maximum.

Světské a duchovní vědomosti se mohou navzájem doplňovat. Protože Bůh stvořil zemi a věci, které se na ní nacházejí, získáváme prostřednictvím studia geologie, fyziky a biologie větší znalost o velikosti našeho Stvořitele. Spisovatelé a básníci mohou psát s inspirací z nebe, takže nám četba jejich díla může poskytnout náhled na povahu naší duše a na to, co to znamená být člověkem. Někdy nám může poslech hudby pomoci pociťovat Boží lásku. Jak světské, tak duchovní poznání mají prospěch z dialogu. Obojí vyžaduje vnímavost, práci a cvik. Takže přestože občas vnímáme to světské a to duchovní jako protiklady, nebo dokonce jako něco, co se navzájem vylučuje, ukazuje nám opravdová znalost Boha a světa, který stvořil, že porozumění jednomu napomáhá porozumění tomu druhému.

Vzdělání a gramotnost

Gramotnost je nezbytným základem pro porozumění věcem Božím i věcem světa. Potřebujeme znát věci zapsané v písmech i v dalších dobrých knihách, protože čím jsme vzdělanější, tím rychlejší je náš pokrok, jak časný, tak duchovní. Centra pro získání gramotnosti jsou jednou z mnoha služeb poskytovaných Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která rovněž daruje finanční prostředky na podporu dalších mezinárodních iniciativ zaměřených na gramotnost.

Dobré vzdělání a schopnost číst nám pomáhají získávat znalosti a moudrost, což nám umožňuje rozlišovat mezi pravdou a omylem a činit správná rozhodnutí. Vzdělání a gramotnost jsou také klíčem k osobnímu růstu, přípravě na zaměstnání, budování silných rodin, ke službě v Církvi a smysluplné službě společnosti, v níž žijeme. Schopnost číst a příležitost chodit do školy nám pomáhají být lepšími občany, lepšími členy rodiny, lepšími zaměstnanci a lepšími dětmi Božími. President Dieter F. Uchtdorf řekl: „Povzbuzujte prosím rodinu, … aby se [učila a stala se vzdělanější]. Pokud formální vzdělání není dostupné, nedopusťte, aby vám to zabránilo získat tolik poznání, kolik jen můžete. V této situaci se v určitém smyslu mohou ty nejlepší knihy stát vaší „univerzitou“ – třídou, která je vždy otevřená a přijímá všechny uchazeče.“ Joseph Smith učil: „Pro člověka je nemožné, aby byl spasen v nevědomosti.“ (Nauka a smlouvy 131:6.) Naplňování naší povinnosti naučit se tolik, kolik je jen možné, nám dovolí podílet se na utváření světa okolo sebe a připravit se na setkání s naším Nebeským Otcem.

Stálý vzdělávací fond

V roce 2001 ohlásil tehdejší prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Gordon B. Hinckley „smělou iniciativu“, která měla pomoci mládeži v rozvojových zemích získat vzdělání, které by si sama nemohla dovolit. Stálý vzdělávací fond (PEF) je program, který umožňuje mormonům bez dalších finančních prostředků vypůjčit si peníze k financování odborného školení nebo vyššího vzdělání. S touto podporou dokáží pak najít dobrou práci, aby tak pomohli sobě a své rodině vymanit se z chudoby. Jakmile se etablují, splatí fondu svou půjčku, aby tak mohli tyto peníze stejným způsobem využít další studenti. „Vzdělání je klíčem k příležitostem,“ řekl president Hinckley. Za posledních devět let dostalo tuto příležitost 40 000 mužů a žen ze 40 zemí. Program je financován prostřednictvím příspěvků mormonů a dalších, kteří podporují jeho poslání.

Zjistěte více o Stálém vzdělávacím fondu

Semináře a instituty náboženství

Protože se domníváme, že duchovní vzdělávání může a má jít ruku v ruce se vzděláváním světským, provozuje Církev semináře a instituty náboženství ve 142 zemích po celém světě.

Seminář je místem, kde mohou během týdne studenti ve věku středoškoláků – a to jak z řad členů Církve, tak ostatní – zdarma navštěvovat náboženskou výuku. Většina těchto studentů se setkává brzy ráno, před začátkem vyučování. Instituty náboženství zajišťují podobný program určený lidem ve věku 18–30 let, který se obvykle koná souběžně s výukou na vysokých školách. Výuka v těchto institutech se dotýká celé řady témat, například písem, věčného manželství, přípravy na misii a mnoha dalších. Loni se do semináře a institutu zapsalo více než 700 000 studentů.

Dnešní studenti musí tvrdě pracovat, aby dostáli vysokým akademickým standardům, ale mnozí z nich se domnívají, že účast ve třídě semináře nebo institutu jim ve skutečnosti pomáhá vyrovnat se se stresem zapříčiněným jejich dalšími studijními úkoly. Věříme tomu, že když na své studium – a to i na studium světských věcí – aplikujeme duchovní aspekt víry, budeme moci posílit své intelektuální schopnosti. „A jestliže bude oko vaše upřeno na slávu [Boží], celé tělo vaše bude naplněno světlem … [a bude chápat] všechny věci.“(Nauka a smlouvy 88:67.)