ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Pomáhání druhým

Pomoci může každý z nás

Ježíš Kristus řekl: „Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.“ (Jan 15:13) To neznamená, že musíme zemřít, abychom tím projevili svou lásku k přátelům. Svůj život pokládáme pokaždé, když dáváme přednost potřebám druhých před těmi svými. (A na slovo „přátelé“ ve výše zmíněném verši z písem lze nahlížet jako na každého, s kým se setkáme, protože Ježíš nám také přikázal, abychom chovali lásku jeden k druhému.)

Svůj život můžeme obětovat tím, že sloužíme druhým. Členové Církve mají mnoho příležitostí ke službě. Můžeme konat malé skutky laskavosti ve prospěch svých sousedů, můžeme se zapojit do služby v obci, kde žijeme, můžeme plnit své zodpovědnosti v místní kongregaci nebo přispívat církevnímu humanitárnímu úsilí v širším měřítku. Tyto skutky, ať již velké nebo malé, nám pomáhají pociťovat štěstí z navazování vztahů se svými bratry a sestrami a připomínají nám, že Bůh nám často umožňuje stát se odpovědí na modlitby někoho jiného.

Smysl pomáhání druhým

Když si jedni manželé všimli, že do vedlejšího domku se přistěhovala osamocená matka, vydali se jí pomoci. Strávili nakonec celou sobotu tím, že přenášeli krabice, myli podlahu a snažili se zabavit její dvě malé děti. Když bylo po práci, matka pozvala své nové sousedy další týden na večeři, aby jim tím poděkovala. Tito manželé nabídku nejprve odmítli, protože bylo zřejmé, že nemá moc peněz nazbyt, ale ona se slzami v očích naléhala, aby pozvání přijali. Manželé si uvědomili, že přijetím její pohostinnosti podpoří ducha přátelství a úcty více, než by tomu bylo v případě jejich dobře míněného zdvořilého odmítnutí.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí tomu, že vše, co máme, pochází od Boha, a proto máme být ochotni se o to vše podělit – ať již se jedná o náš majetek a peníze či o náš čas a talenty – abychom tak pomohli potřebným lidem. (A je důležité si uvědomit, že potřebným je tak či onak každý z nás.) Když sloužíme druhým, připomínáme si tím, že v tomto životě není nic trvalejšího než vztahy, které si vytváříme s druhými, a že neexistuje lepší způsob, jak si vytvořit vztah s lidmi, než společně pracovat na něčem, co je prospěšné pro všechny. Spencer W. Kimball, dřívější prorok, vysvětlil: „Bůh si nás opravdu všímá a bdí nad námi. Naše potřeby ale obvykle uspokojuje skrze druhého člověka.“ („The Abundant Life“, Tambuli, Jun 1979, 3.) Bůh má moc vykonat veškeré své dílo sám, ale umožňuje nám, abychom Mu pomáhali, protože když sloužíme, máme z toho úžasný pocit.

Jak můžeme pomáhat druhým

Představte si někoho, kdo se zdá být naprosto soběstačným – někoho, kdo má dobrou práci, pěkný dům a je ze všeobecného pohledu šťastný. Můžeme takovémuto člověku přesto nabídnout nějakou službu? Je třeba, abychom to udělali, i když tento člověk nevypadá na to, že by nějakou pomoc potřeboval? Evangelium Ježíše Krista nás učí, že každý může získat užitek z toho, když někomu slouží a když někdo jiný slouží jemu. Účelem služby není jen naplňování určité potřeby, ale je zároveň projevem lásky vůči našim bratrům a sestrám.

Člověk by se stěží mohl nazývat křesťanem, pokud by hluboko uvnitř nepociťoval závazek a touhu sloužit svým bližním. Ježíš Kristus, když byl na zemi, nás učil, abychom chovali lásku jeden k druhému, a rovněž řekl: „Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:35) Lásku k Bohu můžeme projevovat tím, že si navzájem sloužíme. Naštěstí existuje téměř nekonečně mnoho způsobů, jak si můžeme navzájem nést své břímě. Zamyslete se nad tím, jakou finanční, emocionální, fyzickou i duchovní pomoc můžeme druhým nabídnout. Zamyslete se nad svými talenty. Možná, že jste dobří v matematice, jste velmi kreativní nebo se jen tak snadno nerozčílíte – můžete mít mnoho různých talentů. Uvědomte si, jak cenné jsou tyto talenty, když se o ně podělíte s někým, kdo potřebuje právě to, v čem vy osobně vynikáte. I maličkosti – například když někomu pomůžeme na zahradě nebo mu podržíme dveře – mohou druhému usnadnit život. Člověk nemusí chodit daleko, aby našel příležitosti k tomu, jak může druhým věnovat svůj čas a energii. Na následování Kristova příkladu je krásné to, že nemusíme zkoumat, komu, kdy nebo jak sloužíme – prostě to děláme. Služba může být plánovaná i spontánní, pro někoho, koho známe, i pro neznámého. Křesťanská služba se vyhýbá uznání, nepřijímá žádné odměny a její jedinou motivací je láska.

Příležitosti pomáhat potřebným

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů provozuje řadu středisek pro domácí zásoby, konzerváren a zpracovatelských závodů, které nabízejí mnoho různých příležitostí ke službě a dobrovolnické práci.

  • Organizace United Way je celosvětovou sítí, která pracuje v zájmu všeobecného blaha a vytváří příležitosti pro lepší život pro všechny tím, že se zaměřuje na tři základní stavební bloky: vzdělání, příjem a zdraví. LIVE UNITED je výzvou pro každého, aby se stal aktivní součástí této změny. Chcete-li zjistit, jaké příležitosti ke službě a dobrovolnické práci nabízí organizace The United Way ve vaší oblasti, podívejte se prosím na:

    www.liveunited.org

  • Organizace American Red Cross nabízí kromě vnitrostátní humanitární pomoci soucitnou službu v těchto pěti dalších oblastech: v komunitních organizacích, které pomáhají potřebným; v podpoře a v poskytování útěchy příslušníkům armády a jejich rodinám; při odběru, zpracování a distribuci životodárné krve a krevních produktů; ve vzdělávacích programech, které se zaměřují na zdraví a bezpečnost, a v mezinárodních humanitárních a rozvojových programech. Chcete-li zjistit, jaké příležitosti k dobrovolnické práci nabízí organizace American Red Cross ve vaší oblasti, podívejte se prosím na:

    www.redcross.org

  • Hledáte způsoby, jak něčím přispět společnosti? Internetová dobrovolnická služba All for Good umožňuje snadno najít dobrovolnické aktivity a sdílet je s přáteli a se členy rodiny. Skupina jedinců z technického, marketingového a veřejného sektoru, inspirována výzvou presidenta Spojených států, aby se více Američanů věnovalo službě, společně vytvořila aplikaci na bázi open source, která umožňuje vyhledávat a dělit se o příležitosti k dobrovolnickým činnostem. Chcete-li najít příležitosti ke službě a dobrovolnické práci ve vaší oblasti, přejděte prosím na:

    www.allforgood.org

Ježíš Kristus nám dal dokonalý příklad v tom, jak pomáhat druhým

Ježíš Kristus po své poslední večeři zde na zemi strávil nějaký čas s apoštoly, protože věděl, že Jeho smrtelný život brzy skončí. Věděl, že bude trpět za hříchy světa. Věděl, že jeden z Jeho apoštolů Ho zradí lůze, která Ho ukřižuje. I když musel pociťovat tíhu všech těchto chmurných představ, než odešel od svých učedníků, pokorně poklekl a umyl jim nohy. Syn Boží, který vedl dokonalý život a který měl moc uzdravovat nemocné a křísit mrtvé a proměňovat vodu ve víno, vykonal tento prostý a pokorný skutek služby. Nikdo, kdo kdy žil, nebyl mocnější ani si nezasloužil větší oddanost, ale On poklekl a umyl svým učedníkům nohy. Spasitel poskytl dokonalý příklad služby. Každá minuta Jeho působení na zemi byla naplněna službou Jeho bližním.

Sytil hladové. Uzdravoval nemocné. Žehnal potřebným. Sloužil tím, že druhé učil. Dokonce již jako dvanáctiletý chlapec se zabýval věcmi, „kteréž jsou Otce [Jeho]“. (Lukáš 2:49) Může se nám zdát nezvládnutelné snažit se žít podle Kristova dokonalého příkladu služby, ale můžeme pamatovat na to, že i ten nejmenší skutek dokládá naše odhodlání být takovým, jako je On. Když navštěvujeme nemocné či osamělé, děláme to, co by dělal Ježíš. Když pomáháme sousedům s opravou střechy, když uvaříme večeři někomu, kdo to potřebuje, když darujeme prostředky na humanitární pomoc, když odpouštíme těm, kteří se vůči nám prohřešili, sloužíme tím tak, jak by sloužil On. Když sloužíme podobně jako Ježíš Kristus, má to na nás očišťující vliv. Pomáhá nám to porozumět tomu, že náš čas, talenty a majetek nejsou jen naše.

Služba v Církvi

Veškerá práce spojená s provozováním místních kongregací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů probíhá na dobrovolné bázi. Biskupové a další vedoucí mají vlastní zaměstnání a za svou službu v Církvi nejsou placeni. Každému členovi Církve je rovněž poskytnuta příležitost sloužit ve své kongregaci. Mormoni (členové Církve) se do fungování Církve zapojují tím, že organizují činnosti pro skupiny mladých mužů a žen, učí lekce Nedělní školy pro děti a dospělé, zajišťují hudbu v Církvi, uklízejí kapli, mají na starosti knihovnu, i mnoha dalšími způsoby. Kromě služby v místní kongregaci jsou někteří povoláni pracovat v chrámu, jiní pomáhají druhým nacházet zaměstnání, další jdou na misii církevní služby atd. Členové jsou „povoláváni“ ke službě v těchto oblastech místními vedoucími, ale mohou se rozhodnout, zda chtějí nebo jsou schopni toto povolání přijmout. Služba v Církvi není vykonávána pro to, aby členové dosáhli nějakého uznání, nebo jen z povinnosti, ale protože členové chtějí obohatit ty, kteří jsou kolem nich, a věnovat druhým svůj čas a talenty, kterými jim Pán požehnal.

Úsilí Církve pomáhat potřebným

Kromě malých osobních skutků služby poskytují členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozsáhlou a organizovanou pomoc strádajícím oblastem. Církev od roku 1985, kdy o tom začala vést evidenci, darovala více než 1 miliardu amerických dolarů v hotovosti a materiální pomoci 167 různým zemím, které potřebovaly humanitární pomoc. Do oblastí Chile zasažených zemětřesením v únoru 2010 letecky zaslala náklad stanů, nepromokavých plachet, plenek a dalšího materiálu a v lednu 2010 vypravila na Haiti dvě letadla, v každém z nichž bylo více než 36 tun potravin a zásob pro nouzové situace. Díky místním, národním i mezinárodním organizačním jednotkám Církve je možné koordinovat humanitární pomoc rychle, takže potraviny, zásoby i pracovní síly mohou dorazit v době, kdy je toho zapotřebí nejvíce.

Získejte další informace o našem humanitárním úsilí