ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Rodinná historie

Proč je rodinná historie důležitá

Ti z nás, kteří se nakazili badatelskou horečkou, vědí, že to může být skutečně naplňující. To ale není hlavní důvod, proč máme největší genealogickou knihovnu na světě a proč je 15 milionů mormonů povzbuzováno k tomu, aby vyhledávali své rodinné kořeny. Motivuje nás spíše naše nauka, která hlásá, že manželství a rodiny mohou pokračovat i po tomto životě. To ale může nastat jedině tehdy, když jsou rodiny zpečetěny v jednom ze svatých chrámů Páně, které se nacházejí po celém světě, a když jsou sjednoceny na celou věčnost.

Je sice pěkné, že my všichni dnes máme možnost být zpečetěni v chrámu, ale co naši předkové, kteří zemřeli, aniž například obdrželi obřad křtu nebo aniž získali požehnání stát se věčnou rodinou? Dávalo by smysl, že by Bůh prostě řekl: „Nedá se nic dělat, to je zkrátka smůla?“ Samozřejmě, že ne. Když Kristus v dávných dobách zorganizoval svou Církev, její součástí byla i zástupná práce za zemřelé a vykonávání obřadů za zesnulé příbuzné: „Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za  mrtvé? Jestližeť jistotně nevstávají mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?“ (1 Korintským 15:29) Když Kristus obnovil svou původní Církev na zemi prostřednictvím Proroka Josepha Smitha, byla obnovena i dávná zvyklost vykonávat ve svatých chrámech tyto obřady za naše zesnulé příbuzné. Evangelium Ježíše Krista nabízí totéž požehnání i v dnešních svatých chrámech.

Genealogické bádání neboli bádání v rodinné historii je základním předvojem chrámové práce za naše zesnulé předky. Bádáme proto, abychom získali jména a další genealogické informace, aby mohly být tyto chrámové obřady vykonány za naše zemřelé příbuzné. Naši předkové se učí o evangeliu v duchovním světě a mají možnost buď přijmout, nebo zavrhnout práci, která je za ně vykonána. Matka Tereza kdysi pronesla, že „osamělost a pocit nechtěnosti je tou nejstrašnější chudobou“. Pomyšlení na to, že tato chudoba osamělosti – tato nechtěnost a odloučení od blízkých – by mohla dál pokračovat i v životě po smrti, je vskutku skličující. A právě tomu může chrámová práce zabránit.

Eliášovo zaslíbení

Proč to dělají? Nejspíše vám odpoví, že to je zábavný koníček a že je motivuje velká zvědavost dozvědět se něco ohledně svých předků. Je to ale proto, že se jich dotkl duch této práce. Knowing Your Families Genealogy Podle Starého zákona se měl vrátit Eliáš a připravit cestu Páně. Duch Páně je duchem lásky, který nakonec může přemoci veškerou odcizenost v lidské rodině, neboť staví mosty mezi generacemi. Vytváří pouto mezi milovanými prarodiči, kteří již nežijí, a vnoučaty, která je nikdy nepoznala, tím, že vypráví jejich životní příběhy a uchovává věci na památku. Život, který není zdokumentovaný, je život, který za jednu či dvě generace do značné míry vymizí z paměti. Poznání našich předků nás ale utváří a vštěpuje nám hodnoty, které dávají směr a smysl našemu životu.

Biblický prorok Malachiáš prorokoval o tom, že se Eliáš vrátí, aby obrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům. (Viz Malachiáš 4:5–6)

Toto proroctví se skutečně naplnilo 3. dubna 1836, kdy se prorok Eliáš zjevil Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu (který pomáhal Josephovi přeložit Knihu Mormonovu) v chrámu v Kirtlandu. Eliáš obnovil určitou kněžskou pravomoc tím, že ji předal Josephu a Oliverovi. Díky této pravomoci mohou být pečetěny rodiny napříč generacemi. Prostřednictvím práce na rodinné historii se můžeme podílet na dalším naplňování tohoto proroctví. Můžeme se dozvědět o svých předcích a o těch, kteří zemřeli bez možnosti poznat evangelium a přijmout obřady, a naše láska k nim se může prohloubit. Můžeme se inspirovat příběhy o jejich odvaze a víře. Tento odkaz pak můžeme předávat svým dětem.

Střediska rodinné historie

I když naše důvody, proč se zabýváme rodinnou historií, se mohou lišit od těch, které má většina ostatních lidí, jsme ochotni se zdarma podělit o sbírky mikrofilmů a digitalizovaných záznamů s kýmkoli, kdo sdílí podobné nadšení. A těchto lidí jsou miliony, protože v Severní Americe je genealogie údajně nejrychleji rostoucím koníčkem, jehož popularita překonává i šití prošívaných přikrývek, sbírání známek, a dokonce i zahradničení. Koníčkem tak oblíbeným, že v několika televizních zábavních pořadech se nedávno objevili známé osobnosti i obyčejní lidé, kteří vyhledávají své předky.

Knihovna rodinné historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nacházející se v Salt Lake City v Utahu, je největší genealogickou knihovnu na světě a poskytuje přístup ke sbírce záznamů čítající více než 2 miliardy jmen zesnulých lidí. Obsahuje záznamy z více než 100 zemí – od církevních záznamů z Anglie ze 14. století až po ústní vyprávění z Afriky. Knihovnu každý den navštíví v průměru 2 400 lidí, včetně mnoha návštěvníků z Evropy a z Asie.

Kromě naší hlavní knihovny je po celém světě 4 500 místních středisek rodinné historie, které se často nacházejí ve shromažďovacích budovách naší Církve. Účelem těchto středisek je učit druhé, jak vyhledávat své předky. Místní členové Církve v nich pracují jako dobrovolníci. Všechny poskytované služby jsou zdarma.