ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Služba veřejnosti

Zapojujte se do dění ve své komunitě

Naše víra v Boha nás motivuje k tomu, abychom byli uvědomělými občany své země a města. Uvažujeme-li v širších souvislostech, pamatujeme na to, že všichni jsme synové a dcery Boží – tedy doslova bratři a sestry. Tím, že se v nejvyšší možné míře snažíme být dobrými občany, způsobujeme, že svět kolem nás je krásnějším, pokojnějším a spravedlivějším místem pro naši vlastní rodinu i naše bližní.

Jak můžeme být prospěšní společnosti na místě, kde žijeme? Co můžeme udělat pro to, aby se z naší země stalo lepší místo? Dobrým občanem můžeme být prostě i jen tím, že budeme věnovat pozornost politickým otázkám, abychom mohli být informovanými voliči, nebo tím, že zorganizujeme ligu v kopané, aby měly děti z okolí po škole nějakou bezpečnou zábavu. Nebo se možná budeme chtít utkat s větším problémem, kterému čelí naše město či stát, jako například hledání způsobů, jak snížit kriminalitu, nebo vylepšení místní knihovny. Ať již se rozhodneme změnit svět kolem sebe k lepšímu jakýmkoli způsobem, můžeme si být jisti tím, že „když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha“ (Mosiáš 2:17.)

Oddaný své zemi

Dokonce i poté, co místní vlády vyhnaly první mormony z mnohých osad, a poté, co je federální vláda odmítla ochraňovat, byli požádáni, aby vyslali batalion vojáků k boji za svou zemi, což také učinili. 12. článek víry Církve říká: „Věříme, že máme býti podřízeni králům, presidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.“ Oddanost naší víře neznamená, že nemůžeme být zároveň oddáni i své zemi. Bývalý president Církve, Gordon B. Hinckley, řekl, že dobrý mormon „je povinnen být dobrým občanem země, která ho zrodila nebo kterou považuje za svůj domov. Občan Božího království má stát na předním místě mezi těmi nejlepšími z lidu Božího kdekoli na světě.“ Kromě toho, že podporujeme představitele státu a zapojujeme se do občanského života, je naše loajalita vyjádřena rovněž snahou učinit ze své vlasti lepší místo. Naše víra v Boha a láska k bližním nás mohou inspirovat ke snaze o nápravu některých problémů, jimž naše země čelí.

Smysluplná angažovanost ve svém bezprostředním okolí

Většina z nás chce být dobrými občany, ale často nevíme, jak na to. Je důležité mít na paměti, že abychom se mohli považovat za dobré občany, nemusíme tomuto úsilí věnovat veškerý svůj čas a energii. Věnovat tu a tam několik hodin, přímo ve své bezprostřední blízkosti, může být velkým přínosem. Co by se stalo s ligami malých sportovců, kdyby žádní rodiče dobrovolně nepůsobili jako trenéři? O kolik přátelství bychom přišli, kdyby nikdo neorganizoval večírky pro lidi ze sousedství? Co by se stalo s těmi, kteří neprocházejí zrovna šťastným obdobím svého života, kdyby nikdo dobrovolně nepomáhal v útulcích pro bezdomovce a vývařovnách pro chudé? Být dobrým občanem je něco, co začíná u nás doma, a drobnosti, které děláme, abychom zkrášlili ulici, v níž bydlíme, mají větší dopad, než bychom se mohli domnívat. Všichni máme něco cenného, čím můžeme přispět, jen je potřeba zjistit, co to je a zrealizovat to.

Dobří občané Země

Kromě toho, že jsme občany svého města a státu, jsme také všichni občané Země. Bůh stvořil nádherný svět, v němž žijeme, a naší zodpovědností je mít k němu úctu. Svou vděčnost za Jeho úžasné stvoření můžeme projevovat tím, že si budeme všímat přírodních zdrojů, které spotřebováváme, a pracovat na tom, abychom jejich spotřebu snížili a dokázali je znovu použít a recyklovat – Bůh nám dal „panství nad veškerou zvěří polní“, ale s tím jde ruku v ruce očekávání, že budeme jednat zodpovědně. (Mojžíš 5:1.) Jsme pověřeni, abychom se starali o zemi, nejen proto, že je to dar Boží, ale i proto, že jsme na ní závislí, pokud jde o naše živobytí. Už ne tolik z nás si vyrábí potraviny z doma vypěstovaných plodin, jako tomu bylo před průmyslovou revolucí, takže lze jednoduše zapomenout na to, jak jsme svázáni se zemí, na níž žijeme. (Veškeré naše jídlo přeci pochází z prodejny potravin, nebo ne?) Bylo by dobré ode dneška myslet na to, odkud pochází náš chléb. Abychom projevili Bohu svou vděčnost, snažíme se pracovat na tom, aby zůstalo zachováno dlouhodobě udržitelné využívání krás a hojnosti Země pro příští generace.

Spravedlivost povznáší národ

Ať již jste zvoleným vedoucím představitelem, učitelem základní školy nebo běžným voličem, to, jak přistupujete ke svým občanským povinnostem, přispívá k rozvoji, nebo úpadku oblasti, v níž žijete. Země, stát nebo skupina obyvatel se podobají rodině – jsou nevyhnutelně nedokonalé, ale zároveň tak dobré, jako lidé, kteří je tvoří. Charakter státu je v rukou jeho občanů. Pouhá skutečnost, že nemůžete zařídit, aby byla vaše země dokonalá, vás nezprošťuje zodpovědnosti. Pokud se charakterní lidé nebudou podílet na politických rozhodnutích, která utvářejí jejich život, najdou se jiní se sobečtějšími úmysly, kteří se pohrnou, aby ono prázdné místo zaplnili.


Plaťte daň císaři i Bohu

Když se jeden z farizeů zeptal Ježíše, co si myslí o placení daně státu, Pán řekl: „Dávejtež …, co jest císařova, císaři, a co Božího, Bohu“. (Matouš 22:21) Vůči vládě máme dluh za silnice, po nichž jezdíme, za školy, do nichž chodí naše děti, za bezpečnostní složky, které se starají o naše bezpečí, a za další služby, jež nám poskytuje. Bohu vděčíme za samotnou svou existenci a za věčné příležitosti. Tyto dva druhy dluhu splácíme různými způsoby a musíme ctít oba své věřitele, abychom byli způsobilí získat požehnání, jichž se nám dostává v tomto životě, i ta, která jsou nám přislíbena v životě příštím.

Politická neutralita a zdvořilost

Přestože si myslíme, že máme zaujímat určité stanovisko v otázkách morálky, jako Církev zůstáváme na půdě stranické politiky ve všech zemích, kde vyznáváme svou víru, neutrální. Cíkevní vedoucí svým členům nenařizují, kterého kandidáta mají volit či nevolit, ani když některý kandidát zastává názor, který by byl v rozporu s veřejně známým stanoviskem Církve. Členové Církve se mohou připojit ke kterékoli politické Be Accepting Of Your Community straně či organizaci, jak uznají za vhodné podle toho, co jim nařizuje jejich svědomí.

Mormoni jsou nadto vyzýváni, aby se v politických záležitostech chovali zdvořile. To není vždy snadné. Některé záležitosti se nás natolik dotýkají nebo jsou natolik kontroverzní, že může být těžké respektovat právo druhého na odlišný názor. Pán nám však v Knize Mormonově říká, že duch sváru „není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili“. (3. Nefi 11:29.)

Jednáme sami za sebe

Občas, pokud je zvolený státní úředník členem náboženské či jiné organizace s jasně definovanými názory, panují mezi některými lidmi obavy, že dotyčný bude jednat podle toho, co dané náboženství nebo organizace předepisují, ať je to cokoli. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů zastává názor, že církev a stát jsou oddělené subjekty. Věříme, že náboženská pravomoc nesmí zasahovat do politických záležitostí a že zvolení vedoucí představitelé nebo státní úředníci mají při vykonávání své služby naprostou volnost. Bylo-li někdy jednání některých mormonů v rozporu s touto zásadou, bylo to porušením ustálených zásad a pravidel Církve.

Pán umožnil „dětem lidským, aby jednaly samy za sebe“. (Nauka a smlouvy 104:17.) Zvolení vedoucí představitelé a státní úředníci, kteří jsou mormoni, činí svá vlastní rozhodnutí, která nemusí být nutně v souladu se stanovisky, jež veřejně zastává Církev. Církev jim může sdělovat své názory – jako to může činit u kteréhokoli jiného vedoucího – ale je si vědoma toho, že tito muži a ženy musí činit svá vlastní rozhodnutí na základě svého nejlepšího úsudku a s ohledem na voliče, které zastupují.