ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kristova Církev

Církev Ježíše Krista

Výměnou za to nám Ježíš Kristus slibuje mnohá požehnání – dvě z nich jsou odpovědi na naše modlitby a pokoj naší duši. My všichni si přejeme pociťovat pokoj. Všichni s něčím zápolíme. On nám všem praví: odložte své břímě. Nechte mě nést vaše břímě. Odvraťte se od temnoty ke světlu. Slibuje nám: „Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. … Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“ (Jan 14:27)

Cesta k našemu Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu je vytyčena ve znovuzřízeném evangeliu a učí se o ní v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Začíná křtem do Kristova stáda, přijetím Jeho posvátných obřadů a členstvím v Jeho Církvi. Tato cesta dál pokračuje za podpory láskyplné kongregace, jejímž účelem je pozvedat druhé a být pozvedán – a nakonec být spasen v království Božím.

Naši členové

Je těžké si to představit, zvláště když si uvědomíme, že Církev byla založena v roce 1830 jako malá kongregace, která čítala pouze několik členů. Navzdory tomu, co si mnozí myslí, žije dnes v Utahu asi pouze 14 procent jejích členů a více než polovina žije mimo Spojené státy. Církev měla v roce 2014 po celém světě téměř 30 000 kongregací a více než 145 chrámů. Tiskne každý měsíc časopisy v 50 jazycích a již vydala více než 100 milionů výtisků Knihy Mormonovy ve více než 100 jazycích. Ve více než 160 zemích působí přes 80 000 misionářů a počet členů Církve neustále roste. Každou neděli se scházíme v místních kongregacích, které se nazývají sbory nebo odbočky, abychom uctívali Boha a učili se. Biskup nebo president odbočky věnuje každý týden dobrovolně mnoho hodin svého času tomu, že vede svou kongregaci, za což nepobírá žádný plat.

Poznejte naše členy

Služba v Církvi

Řekněme, že naše sousedka vážně onemocní. Naléhavě se modlí, aby jí Bůh pomohl cítit se lépe, poskytl jí útěchu a pomohl jí postarat se o děti. Bůh slyší její modlitby a posílá jednoho z nás, aby jí pomohl. Budeme-li naslouchat Jeho nabádáním, poznáme, že naše sousedka potřebuje návštěvu, pomoc s dětmi a možná i něco teplého k večeři. Když si navzájem sloužíme, sloužíme Bohu. Dobrovolně sloužíme i ve své kongregaci – například tím, že vyučujeme Nedělní školu, pracujeme s mládeží, organizujeme projekty služby a staráme se o církevní budovu.

Požehnání plynoucí z chrámů

Proč mormoni stavějí chrámy 03:14

Jakou větší útěchu byste mohli mít než znalost o tom, že můžete žít se svou rodinou i poté, co zemřete? Hlavním účelem více než 145 našich svatých chrámů je spojovat rodiny na věčnost. Když muž a žena uzavřou sňatek v chrámu, jejich manželství neskončí smrtí, ale bude trvat na věky. V chrámu je také možné vykonat důležité obřady pro členy rodiny, kteří zemřeli předtím, než měli příležitost být pokřtěni do Církve. To znamená, že dokonce i poté, co zemřou, mohou přesto přijmout Boží plán spasení. Každý je vítán, aby navštívil nádherně upravený pozemek u kteréhokoli našeho chrámu. Každý může rovněž navštívit dny otevřených dveří, které předcházejí zasvěcení chrámu pro posvátné účely, jelikož po zasvěcení do něj mohou vstoupit pouze způsobilí mormoni.

Lid smlouvy

Smlouva je posvátná dohoda mezi Bohem a Jeho dětmi. Tím, že uzavíráme posvátné sliby, že budeme dodržovat Boží přikázání, se stáváme lidem smlouvy. Pán učil: „Milujete-li mne, přikázaní [má dodržujte].“ (Jan 14:15) On nám svou lásku projevuje tím, že nám pomáhá navrátit se k Němu. Aby byly naše smlouvy platné, účastníme se posvátné ceremonie nazývané obřad, který probíhá pod vedením někoho, kdo má pravomoc od Boha.

Jan Křtitel křtí Ježíše KristaPrvní z nich je křest. Křest otevírá bránu, která je na začátku cesty a jež nás dovede zpět do Jeho přítomnosti. Tato smlouva je závazkem, který uzavíráme a jímž slibujeme, že budeme v životě následovat Ježíše Krista. Symbolizuje konec našeho starého života a začátek nového života jako učedníka Kristova. Tak jak pokračujeme v cestě zpět k Bohu, uzavíráme další smlouvy a přijímáme další obřady Muži, kteří jsou toho hodni, mohou být vysvěceni ke kněžství. Jedna z nejdůležitějších smluv, kterou uzavíráme v našich chrámech, je obsažena v obřadu sňatku, jenž spojuje muže a ženu na věčnost. Jejich děti mohou být poté součástí jejich věčné rodiny.

Poznejte blíže Boží přikázání

Studium písem

Je těžké si představit, že něco, co bylo napsáno před více než tisíci lety, by nám dnes mohlo pomoci. Ale jelikož Boží moudrost je nadčasová, můžeme číst písma a uplatňovat ponaučení, která se v nich skrývají, i v dnešní době. Jsou to vodítka, která nám pomáhají vyrovnávat se s problémy života. Jsou zároveň tou nejlepší motivační literaturou všech dob, která nabízí naději a útěchu v každé situaci. Bůh po nás požaduje, abychom studovali Jeho písma, a tím poznali Jeho vůli. Za písmo přijímáme tyto knihy: Bibli svatou, Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu.

Více o Knize Mormonově a Bibli

Častá modlitba

Každý se může modlit, kdekoli a kdykoli. Ať již klečíme, sedíme nebo stojíme, modlíme se nahlas nebo v duchu, modlíme se ve skupině nebo sami, Bůh nás vyslechne a odpoví nám. Modlitba je tak snadná a tak prostá, že si možná neuvědomujeme, jaká je to výsada. Je to přímá komunikační dráha s naším Nebeským Otcem, který si přeje pomáhat nám se všemi našimi problémy a odpovídat na naše dotazy. Ačkoli nemusí vždy odpovědět ihned nebo tak, jak očekáváme, věříme těmto veršům z písem, ve kterých se píše: „Proste, a dáno budeť vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.“ (Matouš 7:7)

Podporování našich vedoucích

Mormoni jsou členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jsou odhodlaní ctít a následovat Boží vůli, která přichází skrze Jeho proroka a apoštoly. To znamená, že s modlitbou nasloucháme jejich slovům, podporujeme je a modlíme se za jejich blaho. Ženy, stejně jako muži, slouží na misii, zastávají vedoucí postavení, účastní se rad vedoucích a pravidelně učí a modlí se na bohoslužbách. V Církvi řídí ženy několik celosvětových organizací, k nimž patří Pomocné sdružení – největší organizace žen na světě; organizace Mladých žen, která slouží mladým ženám ve věku 12 až 18 let; a organizace Primárek, kde se učí děti od 18 měsíců do 12 let. Příležitostí ke službě je téměř bezpočet a ženy a muži v Církvi, kteří vzájemně spolupracují, se snaží naplňovat výzvu Spasitele, který žádal své učedníky, aby pásli Jeho ovce. (Jan 21:16–17)

Připravenost

Zdá se, že téměř každý týden se dozvídáme o nové katastrofě, která se objevila někde ve světě. Ke katastrofám však může docházet i v soukromí našeho vlastního domova. Pohromy, jakými jsou například ztráta zaměstnání, nadměrný dluh, vážné zranění, hypotéka na dům, kterou už nejsme schopni splácet, a tak dále. Věříme, že se máme na takové těžkosti připravit, jak nejlépe dovedeme. Je nám například doporučováno, abychom měli dostatečnou zásobu jídla a pitné vody a finanční rezervu.

Humanitární pomoc a sociální péče

Kdykoli způsobí zemětřesení a záplavy ve světě spoušť, je Církev téměř vždy připravena na daném místě nabídnout pomoc, k níž přispívají její členové. Při poskytování pomoci nečiníme rozdíly mezi lidmi podle jejich náboženství, etnického původu či národnosti. Pomoc je nabízena ve 147 zemích a každoročně je poskytována v celkové hodnotě desítek milionů dolarů. To vše je součástí Božího plánu, podle něhož si máme navzájem nést svá břemena a představovat zde na zemi Jeho ruce. Církevní program sociální péče pomáhá také potřebným lidem ve vašem sousedství tím, že nabízí dočasnou pomoc ve formě jídla, oblečení a vyhledávání zaměstnání. Příjemcům je, pokud je to možné, poskytnuta příležitost si pomoc odpracovat.

Desátek a postní oběti

Pán nám řekl, abychom platili jednu desetinu svého příjmu jako desátek, který se má využívat v Jeho Církvi zde na zemi. V Církvi nemáme placené duchovenstvo. Těm, kteří platí desátek, slíbil Bůh velká požehnání. Placení desátku je pro nás také způsob, jak můžeme projevit, že materiální statky a hromadění bohatství nejsou prvořadými cíli naší existence. Desátek není nic nového. Používá se již od starozákonních dob, předtím než se Kristus narodil (viz Malachiáš 3:8–10). Jednou měsíčně se také po dobu dvou po sobě jdoucích jídel vzdáváme jídla a pití a odevzdáváme postní oběť, která se rovná nejméně hodnotě těchto dvou jídel. Biskupové mohou tento příspěvek využít na péči o potřebné ve své oblasti.

Hlásání Jeho slova

A právě toto dělá více než 80 000 našich misionářů na plný úvazek. Pravděpodobně jste je již viděli v ulicích svého města. Lze je snadno rozpoznat, neboť cestují ve dvojicích, mají na sobě tmavý oblek nebo šaty a nosí jmenovku. Většina z nich jsou mladí lidé do 25 let, avšak mnozí jsou i senioři, kteří se rovněž rozhodli sloužit. Jejich závazek a oddanost jsou o to působivější, když zvážíte, že většina z nich slouží mezi 18 a 24 měsíci a celou svou misii si financují sami, vyjma cesty na dané místo a zpět. „Byly to nejlepší dva roky mého života!“ slýcháme často od misionářů poté, co se vrátí domů.

Slovo Kristovo rovněž šíříme a vyučujeme ve své rodině, v našem sousedství a v našich kongregacích. Všichni mormoni, včetně dětí a dospívajících, pronášejí v naší Církvi u řečnického pultu proslovy o evangeliu. Vyučujeme lekce o evangeliu v Primárkách (organizace pro děti), v Mladých mužích a v Mladých ženách (naši mladí členové).

Dospělí členové se učí v Pomocném sdružení (pro ženy) a ve třídách nositelů kněžství (pro muže). Každý týden vyučujeme třídy náboženského vzdělávání pro dospívající a pro členy ve věku vysokoškolských studentů. Šíření Božího poselství slovy i skutky je nedílnou součástí našeho života.

Sejděte se s mormonskými misionáři ve své oblasti

Pomáhání bližním

Boží slovo hlásáme tím, že činíme Jeho skutky. Znamená to, že podáváme pomocnou ruku i těm, kteří nejsou členy naší kongregace. K tomu patří služba veřejnosti a pomáhání chudým a potřebným. Kristus řekl:

„Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)

První mormoni vytrpěli mnoho pronásledování, neboť jejich sousedé se domnívali, že pro ně představují hospodářskou, politickou a náboženskou hrozbu. Dokonce i v dnešní době jsou lidé, kteří si z nás dělají legraci kvůli některým zásadám naší víry, které označují za něco, co nezapadá do hlavního proudu – například vyhýbání se alkoholu, zachovávání cudnosti před manželstvím či „cudné“ oblékání. Naši církevní vedoucí nás vždy povzbuzují k tomu, abychom přiváděli do Církve další lidi a vážili si světových náboženství a měli je v úctě, a varují nás před tím, abychom jednali povýšeně.

Rodinná historie

Lidé se nás často ptají: „Proč máte tak velký zájem o rodinnou historii?“ Je to proto, že věříme, že vrcholnými požehnáními, která jsou dostupná v našich chrámech, jsou obřady, které spojují muže, ženu a děti do věčného rodinného svazku. Přejeme si, aby každý měl příležitost tyto obřady přijmout, dokonce i naši předci, kteří již zemřeli, a tak za ně vykonáváme tyto chrámové a další obřady v zastoupení. Ti, kteří zemřeli, mají tímto způsobem možnost je přijmout, nebo odmítnout v duchovním světě. Genealogické bádání neboli bádání v rodinné historii tudíž představuje nezbytný krok, který předchází chrámové práci za mrtvé.

Uvědomujeme si, že miliony lidí po celém světě mají svůj vlastní důvod k tomu, proč se zajímají o rodinnou historii, a umožňujeme, aby naše sbírka genealogických záznamů na mikrofilmech a v digitalizované podobě byla přístupná všem. Knihovna rodinné historie v Salt Lake City v Utahu je ve skutečnosti největší genealogickou knihovnou na světě a poskytuje přístup do mnoha sbírek záznamů, jež obsahují více než 2 miliardy jmen zesnulých lidí. Zdarma také provozujeme jednu z nejpopulárnějších genealogických služeb na internetových stránkách www.familysearch.org. Tyto stránky obsahují miliardu jmen z více než 110 zemí a teritorií a mimo jiné zahrnují rovněž záznam sčítání lidu ve Spojených státech z roku 1880, záznam sčítání lidu v Kanadě z roku 1881, záznam sčítání lidu v Británii z roku 1881, databázi z ostrova Ellis či záznamy z Freedman´s Bank.

Proč je rodinná historie důležitá?