ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Joseph Smith

Joseph Smith – Prorok Boží

Západní část státu New York byla na začátku 19. století známá jako „nábožensky zapálená oblast“. Horlivost ohledně náboženství byla vysoká. Mnohé církve vysílaly své duchovní, aby přiváděli nové ovečky. A to tak intenzivně, že prý již nikdo další k obrácení nezbýval. Byla to doba a místo teologického pozdvižení.

Do tohoto prostředí se narodil Joseph Smith ml., syn Josepha a Lucy Mack Smithových. Jeho velká rodina se nacházela v samém středu tohoto náboženského obrození. Chtěli vést dobrý život, ale nebyli si jisti, která z oněch vzájemně si protiřečících církví je ta správná a do které by měli vstoupit. Členové Josephovy rodiny se přikláněli k různým náboženstvím, ale nikdo z nich si nebyl jistý tím, zda jeho církev je tou pravou Kristovou Církví.

Členové mormonské církve se dělí o své pocity a svědectví o Proroku Josephu Smithovi.

Člověk hledající pravdu

Joseph měl již jako mladý čtrnáctiletý chlapec touhu poznat pravdu. Tak jako ostatní členové jeho rodiny byl i on hluboce nábožensky založený, a když přišel čas, kdy měl být pokřtěn, musel se rozhodnout, do které z oněch mnoha křesťanských denominací vstoupí. Po pečlivém uvažování byl stále zmatený. Později napsal: „Tak veliké byly zmatek a potyčky mezi různými denominacemi, že bylo nemožné pro osobu tak mladou jako já … dojíti k jakémukoli určitému závěru, kdo má pravdu a kdo je na omylu. … Uprostřed této války slov a rozbouření názorů jsem si často říkal: Co se má učiniti? Které z těchto všech společností jsou správné; nebo jsou všechny společně na omylu? Jestliže některá z nich je správná, která to je a jak to rozeznám?“ (Joseph Smith–Životopis 1:8, 10.)

Joseph se rozhodl hledat odpovědi v Bibli. Četl:

Tento verš na něj hluboce zapůsobil. Rozhodl se, že se bude modlit o to, co má dělat, s prostou vírou, že ho Bůh vyslyší a odpoví mu.

Prorok Boží

Na jaře roku 1820 odešel Joseph do lesíku nedaleko svého domova a poklekl k modlitbě. To, co tam zažil, popsal takto: „Spatřil [jsem] sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mně. … Když světlo spočinulo na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ (Joseph Smith–Životopis 1:16–17.)

Podívejte se, jak Bůh znovuzřídil plnost svého evangelia na zemi prostřednictvím Proroka Josepha Smitha (19:15).

Toto vidění Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše Krista bylo počátkem povolání Josepha Smitha jako Proroka Božího. Bylo mu řečeno, že žádná z církví, které byly v té době na zemi, nemá plnost pravdy. Postupem času byl Joseph Smith vybrán, aby založil Kristovu Církev a znovuzřídil kněžství neboli pravomoc jednat v Božím jménu. Bůh ho dovedl k jistému dávnému záznamu a dal mu schopnost přeložit tento záznam do angličtiny. Tento záznam se nazývá Kniha Mormonova. Joseph Smith se nadále modlil a celý život získával zjevení pro Církev. Tato zjevení byla shrnuta do knihy písem, která se nazývá Nauka a smlouvy a která je důkazem toho, že Bůh vede své děti i v dnešní době. Joseph Smith oficiálně založil Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 6. dubna 1830.

Vedoucí Církve Ježíše Krista

Někdy, když dosáhneme nějakého zodpovědného postavení, máme pocit, že již žádnou pomoc nepotřebujeme, ale Joseph Smith se poté, co byl povolán Prorokem, spoléhal na Pána čím dál více. Věděl, že jeho zodpovědností není šířit vlastní učení, nýbrž předávat dál to, co mu zjevil Bůh. Většina textu, který tvoří Nauku a smlouvy, jsou Boží odpovědi na modlitby a otázky Josepha Smitha. Žádal Boha, aby osvětlil různé části evangelia, a žádal Ho o vedení ohledně toho, jak má vést Církev a zvyšující se počet mormonů. Bůh mu řekl, aby povolal apoštoly, proroky a další vedoucí, kteří budou na Církev dohlížet.

První mormoni trpěli intenzivním pronásledováním, neboť pro své sousedy představovali obchodní, politickou a náboženskou hrozbu, a tak Joseph a ti, které povolal, aby mu pomáhali, museli vést několik mormonských přesunů do přátelštějších částí země. Navzdory všem těžkostem, které první členové Církve vytrpěli, postavili chrámy, konali misionářskou práci, vybudovali prosperující města a někteří během exodu na západ sloužili i v armádě Spojených států. Několik let předtím, než Joseph Smith zemřel, Pán Josephovi přikázal, aby zorganizoval Kvorum Dvanácti apoštolů, a později jim předal všechny klíče, práva a pravomoci nezbytné k vedení Církve. Josepha Smitha po jeho smrti vystřídal Brigham Young, v té době služebně nejstarší apoštol na zemi, který se stal druhým prorokem a presidentem Církve. Dnešní prorok, Russell M. Nelson, je oprávněným nástupcem Josepha Smitha. On a další apoštolové Církve mohou v nepřerušené linii vysvěcení vysledovat svou kněžskou pravomoc přes Josepha Smitha až k Ježíši Kristu.

Oddaný manžel a otec

Jeden z pozdějších proroků Církve řekl členům: „Žádný jiný úspěch nemůže vynahradit selhání v rodině.“ Tato věta byla vyslovena více než sto let po smrti Josepha Smitha, avšak Joseph tuto myšlenku ztělesňoval celý život. Ačkoli byl často pronásledován a občas i vězněn na základě falešných obvinění, vždy myslel v prvé řadě na svou rodinu. Když byl vězněn v Missouri, napsal své manželce Emmě tato slova:

Joseph žil podle nauky, kterou kázal – že je důležité, abychom v životě věnovali pozornost posilování své rodiny. Když byl Josephův život v ohrožení, vždy se spoléhal na víru v Ježíše Krista, která nepodporovala jen jeho samotného, ale i jeho manželku a děti.

Mučedník znovuzřízeného evangelia

Občas si myslíme, že zemřít pro něco je tím nejčistším projevem oddanosti, ovšem žít pro něco je obvykle mnohem náročnější. Joseph Smith dokázal oboje. Až do samého konce vedl život naplněný službou Bohu, přičemž trpěl posměchem a násilím v důsledku toho, v co věřil. Nezemřel na veřejnosti s pochopením ze strany světa; zastřelil ho dav, když byl vězněn v žaláři na základě falešných obvinění.

Projevil svou oddanost Bohu v životě i ve smrti. Bylo o něm řečeno: „Žil jako veliký a zemřel jako veliký v očích Božích i svého lidu; a … zpečetil své poslání a svá díla svou vlastní krví.“ (Nauka a smlouvy 135:3.)

Konal Boží dílo až do dne, kdy mu vzali život, a my ho ctíme za jeho víru, pokoru a oddanost. Jsme vděčni za Církev, kterou pomohl založit, za písma, která přeložil, za zjevení, která obdržel, a za to, čemu učil a co nám pomáhá rozumět cestám a způsobům Božím.

Věrnost, s jakou Joseph Smith vykonával své dílo během svého krátkého života, nás inspiruje k tomu, abychom plnili své vlastní zodpovědnosti, ať jsou jakkoli velké či malé.