ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kniha Mormonova

Slovo Boží

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy

Misionáři rozdávají výtisky Knihy Mormonovy všude po světě, dokonce i v tuto chvíli, zatímco toto čtete. Co je to tedy za knihu? Když se rozdává zdarma, proč tedy tolik členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů považuje svůj výtisk Knihy Mormonovy za to nejcennější, co mají? Co je to za knihu, že kvůli ní tolik jejích čtenářů změní život, smýšlení a srdce? Která jiná kniha dokáže zodpovědět zdánlivě nezodpověditelné životní otázky?

Kniha Mormonova je slovo Boží stejně jako Bible. Je to svaté písmo s podobnou formou a obsahem jako Bible. Obě knihy obsahují Boží ponaučení zjevená prorokům i náboženskou historii různých civilizací. Zatímco Bible byla napsána lidmi v zemi izraelské a v jejím okolí a popisuje události od stvoření světa až do doby krátce po smrti Ježíše Krista, Kniha Mormonova obsahuje historii a Boží jednání s lidmi, kteří žili na americkém kontinentě přibližně mezi lety 600 př. Kr. a 400 po Kr. Proroci v Knize Mormonově zaznamenávali Boží jednání s Jeho lidem a prorok Moroni tyto spisy shrnul na zlatých deskách.

Než tito věrní křesťané zahynuli, byl jejich záznam bezpečně ukryt. Joseph Smith obdržel tyto dávné záznamy roku 1827 a darem a mocí Boží dokázal dávné spisy přeložit do dnešní podoby. Kniha Mormonova svědčí spolu s Biblí o tom, že Ježíš Kristus je náš božský Vykupitel a že když budeme žít podle Jeho evangelia, můžeme nalézt pokoj v tomto životě a věčné štěstí v životě, který přijde.

Přeložena mocí Boží

Když bylo Josephu Smithovi 21 let, anděl Moroni mu předal dávný záznam. Joseph nebyl příliš vzdělaný a neznal dávný jazyk, kterým byly zlaté desky napsány, ale dokázal je přeložit, protože mu Bůh dal dar a moc tak učinit. Překlad trval necelé tři měsíce a roku 1830 bylo v Palmyře ve státě New York vydáno pět tisíc výtisků Knihy Mormonovy. Bůh vybral Josepha jako proroka, vidoucího, zjevovatele a překladatele, aby znovuzřídil Církev Ježíše Krista v dnešní době, a Kniha Mormonova byla k tomuto znovuzřízení nezbytně nutná. Joseph Smith obdržel mimořádné povolání, a jelikož se uchoval hodným požehnání nebes, dokázal světu přinést Knihu Mormonovu.

Poznejte Josepha Smitha blíže

Kniha Mormonova svědčí o Kristu

Věříme, že mít víru v Ježíše Krista je prvním krokem k porozumění evangeliu a k získání věčného štěstí, které si Nebeský Otec přeje, abychom obdrželi. Ale odkud tato víra přichází? Jak můžeme uvěřit, že Ježíš Kristus je náš Spasitel, když nevíme, kdo je nebo co vykonal? Víru v Ježíše Krista můžeme rozvinout tím, že o Něm budeme číst v písmech a budeme se modlit, abychom poznali, zda to, co jsme četli, je pravdivé.

Na titulní straně je uvedeno, že účelem Knihy Mormonovy je přesvědčit všechny lidi, „že JEŽÍŠ je KRISTUS, VĚČNÝ BŮH, zjevující se všem národům“. Byla napsána, aby nám pomohla získat opravdové poznání Ježíše Krista a Jeho poslání na zemi. Kniha Mormonova potvrzuje to, o čem se dočítáme v Bibli, že Ježíš Kristus je Syn Boží, který přišel na zemi, aby nám pomohl překonat hříchy. Lidé v Knize Mormonově, Nefité a Lamanité, zaznamenali své svědectví o Ježíši Kristu. Mnozí proroci, kteří sepsali záznamy, ze kterých se skládá Kniha Mormonova, viděli Krista osobně – podobně jako apoštol Pavel, jak je to zaznamenáno v Bibli. (Viz Skutkové 9:3–6.) Vrcholným bodem knihy je událost, kdy se Ježíš zjevil všem Nefitům krátce po svém Vzkříšení. Žehnal jim, učil je evangeliu a řekl:

Kniha Mormonova a Bible se vzájemně podporují

Někteří lidé se domnívají, že protože čteme Knihu Mormonovu, nečteme Bibli. To ve skutečnosti není pravda. Bylo by to jako tvrdit, že nejíme pomeranče, protože jíme jablka. Obojí ovoce je dobré! Kniha Mormonova není náhražkou Bible. Protože Kniha Mormonova i Bible obsahují evangelium Ježíše Krista tak, jak bylo zjeveno různým civilizacím, studium obou knih může objasnit některé pojmy a zásady, kterým je těžké porozumět. Kniha Mormonova nás vyzývá, abychom četli Bibli, a potvrzuje, že poselství Bible je pravdivé. (Mormon 7:8–10.) A v Bibli řekl Ježíš svým apoštolům: „Mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím přivesti; nebo hlas můj slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a jeden pastýř.“ (Jan 10:16) Kristus navštívil tyto „jiné ovce“ na americkém kontinentě po svém Vzkříšení a učil Nefity stejnému poselství, kterému učil lid Izraele. Kniha Mormonova vysvětluje, že poselství Ježíše Krista a Jeho Usmíření není určeno jen pro jednu skupinu lidí v jednu dobu. Je určeno pro všechny lidi kdekoli, od počátku země až do konce. Skutečnost, že máme Knihu Mormonovu jako další svědectví o Ježíši Kristu, nám připomíná, že Bůh pamatuje na každého z nás.

Kniha Mormonova odpovídá na otázky duše

Většina z nás má hluboko v mysli určité nelehké otázky, které nám nikdo jiný ve skutečnosti nemůže zodpovědět. Některé z nich se týkají podstaty naší existence a mají dalekosáhlý význam jako například tyto:

Objednejte si zdarma výtisk
Knihy Mormonovy.

Když čteme Knihu Mormonovu, učíme se o evangeliu a o Božím plánu štěstí. Znalost těchto skutečností staví naše otázky do věčné perspektivy. Z verše, ve kterém se píše, že tento život je „dobou na to, aby se lidé připravili na setkání s Bohem,“ se například dozvídáme o tom, že budeme dále existovat i po smrti a že se můžeme vrátit do nebe, pokud budeme dodržovat přikázání. (Alma 12:24.) Také se dozvídáme, že pokání, odpuštění a uzavření smlouvy, že budeme sloužit druhým, jsou nezbytné pro naše věčné spasení. Všechny tyto otázky duše mohou být zodpovězeny uplatňováním evangelia Ježíše Krista, které je popsáno v Knize Mormonově.

Kniha Mormonova přivádí lidi blíže k Bohu

Z některých popisů se nám Bůh může zdát jako kdosi abstraktní a nedostupný nebo hněvivý a pomstychtivý, ale z Knihy Mormonovy se dozvídáme, že „Bůh pamatuje na každý lid“ (Alma 26:37) a že můžeme být stejně jako prorok Lehi z Knihy Mormonovy „věčně [objati] náručí jeho lásky“ (2. Nefi 1:15.)

Přestože v tomto životě nemůžeme s Bohem mluvit tváří v tvář, Bůh nám dal písma, aby nám pomohl k Němu přilnout těsněji. Joseph Smith o Knize Mormonově řekl, že „člověk [se] dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy“. Bohu se přibližujeme tím, že v Něj budujeme víru, a víru v Něj budujeme tehdy, když se učíme o Jeho plánu a dodržujeme Jeho přikázání.

Kniha Mormonova nás učí Božímu plánu a ukazuje nám, jak jsou lidé, kteří žijí podle Jeho rad, požehnáni v tomto životě i v životě, který přijde. Pokud čteme s modlitbou, Duch Svatý nám může hluboko v srdci sdělit, že slova Knihy Mormonovy jsou pro nás poselstvím od Nebeského Otce, která nám poslal, aby nám pomohl projít tímto životem.

Jak lze poznat, že je Kniha Mormonova pravdivá

Samozřejmě, že číst Knihu Mormonovu a hluboko v srdci věřit tomu, o čem se v ní píše, jsou dvě různé věci. Tato upřímná víra, neboli svědectví, v pravdivost Knihy Mormonovy přichází tehdy, když Bůh vyšle svého Ducha, aby potvrdil pravdivost toho, co čteme. Toto potvrzení můžeme pocítit, když studujeme Knihu Mormonovu s pílí a vírou, jak je nám slíbeno v tomto verši:

Boží postup je jednoduchý: máme číst Knihu Mormonovu, modlit se a požádat Ho, aby nám sdělil, že to, co jsme četli, je pravdivé, a On nám odpoví skrze pocity klidu a ujištění dané Duchem Svatým. V prvé řadě musíme Knihu Mormonovu důkladně studovat, uplatňovat její zásady v životě a snažit se rozumět tomu, co Bůh chce, abychom se naučili. Zadruhé se musíme modlit „s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista“. Musíme doufat a věřit, že nám Bůh odpoví, a možná se budeme muset pomodlit vícekrát. Zatřetí je třeba, abychom byli ochotní přijmout odpověď, ať přijde kdykoli a jakýmkoli způsobem. Věřit, že Kniha Mormonova opravdu obsahuje slovo Boží, znamená, že budeme ochotni žít podle měřítek víry a poslušnosti, která v ní Bůh popisuje. Bůh nám slíbil, že nám bude žehnat mnohem více, než kolik úsilí nás bude stát dodržování Jeho vysokých měřítek.