ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Boží
přikázání

Božské vedení

Pamatujete si, jak nás rodiče učili pravidlům, když jsme byli malí? Například pravidlům, že si nemáme hrát uprostřed ulice a že si nemáme hrát se zápalkami? Pamatujete si na to, že jste tato pravidla někdy vnímali jako břemeno, jako by si je naši rodiče vymysleli jen za tím účelem, aby nám zabránili dělat to, co jsme opravdu chtěli dělat – to, o čem jsme si mysleli, že nás to učiní šťastnými? Když vyrůstáme, zjišťujeme, jak důležitá tato pravidla jsou, jak bychom se byli mohli vážně zranit, nebo dokonce zabít, kdybychom je nebyli respektovali.

Tak, jako to dělali v době, když jsme byli malí, naši rodiče, i Bůh nám dává přikázání, aby nám pomohl se zaměřovat na to, co je nejdůležitější, a zůstat v bezpečí. Účelem veškerého vedení, jehož se nám od Něj dostává, je, abychom byli v bezpečí, abychom Mu byli nablízku a nakonec i to, aby nám mohl dát více svobody a štěstí.

Slovo „přikázání“ by v nás mohlo vyvolat myšlenku na Desatero přikázaní – seznam věcí, které nemáme dělat – Bůh nám však říká nejen to, co nemáme dělat, ale i to, co dělat máme. Nejvíce ze všeho doufá, že budeme na věky šťastní, takže si můžeme být jisti tím, že Jeho přikázání nejsou žádná svazující pravidla, ale naopak božské vedení, které nás má ochraňovat, abychom nepřišli k úhoně, a které nás má vést k lepšímu životu.

Dvě veliká přikázání

Naše poslušnost Božích přikázání pramení z naší touhy dát najevo, jak milujeme Jeho samotného, své bližní i sebe sama. Když žil Ježíš Kristus na zemi, zeptal se ho jeden člověk: „Které jest přikázaní veliké v zákoně?“ Ježíš odpověděl:

Ježíš Kristus nás těmito několika řádky učí tomu, že podstatou všech těchto „příkazů a zákazů“ je zaměřovat se na to, abychom milovali Boha, a na to, abychom milovali lidi kolem sebe. Když budeme přemítat nad níže uvedenými přikázáními, pomůže nám, když se zamyslíme nad tím, jak se každé z nich vztahuje k těmto dvěma základním přikázáním.

Modlete se často

Modlit se může každý, kdykoli a kdekoli. Ať již klečíme, sedíme nebo stojíme, ať již se modlíme nahlas, nebo v duchu, ať již se modlíme ve skupině, nebo o samotě, Bůh nás slyší a odpoví nám. Modlitba je něco tak jednoduchého a prostého, že možná nedokážeme docenit, jaká je to výsada. Můžeme takto komunikovat přímo s naším Nebeským Otcem, který nám chce pomáhat se všemi našimi problémy a pochybami. Přestože nemusíme vždy dostat odpověď hned nebo nemusí být taková, jakou očekáváme, věříme tomu, co se píše v písmech: „Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.“ (Matouš 7:7)

Je nám přikázáno, abychom se často modlili, protože takto více rozmlouváme s Bohem a budeme otevřenější Jeho vedení během zkoušek, jimž budeme čelit. Toto je příkladem toho, jak požehnání pramenící z dodržování přikázání zdaleka převyšují úsilí, které při tom musíme vynaložit.

Studujte písma

Většina písem byla sepsána před více než tisíci lety, takže může být těžké získat představu o tom, jak by nám jejich četba mohla pomoci teď a tady. Ale protože je Boží moudrost věčná, můžeme písma číst a uplatňovat jejich ponaučení ve svém životě. Možná jsme byli v práci povýšeni, což nás velmi těší, ale zároveň jsme nervózní z toho, že na to nebudeme stačit. Toto se může jevit jako čistě světská obava – taková, pro kterou pomoc v písmech nenajdeme – ale zpráva o tom, jak Bůh povolal Enocha jako proroka, nám může pomoci se se svými obavami vyrovnat. Poté, co Enocha Bůh vyzval, aby nařídil zlovolným lidem, jimiž byl obklopen, aby činili pokání, se Ho Enoch s pokorou ptá: „Proč jsem našel přízeň v očích tvých, a jsem mládencem pouhým [ … ]; neboť jsem pomalý v řeči; proč jsem služebníkem tvým?“ Pán dodává Enochovi jistoty, když odpovídá: Mojžíš 6:31–32

Enoch činí, co přikazuje Pán, a stává se výřečným prorokem, který pomáhá svému lidu dosáhnout změny srdce. Z jeho zkoušky se učíme tomu, že pokud budeme uplatňovat víru v Boha, Bůh nám pomůže získat schopnost činit to, o čem jsme ani netušili, že bychom to mohli zvládnout.

Přikázání často studovat písma je ve velké míře podobné přikázání, že se máme často modlit. Bůh chce, abychom četli Jeho slova, protože nám pomohou poznat Jeho vůli, a řídit se Boží vůlí bude vždy v našem nejlepším zájmu. Písma obsahují věci, které Bůh zjevil svým dětem prostřednictvím proroků.

Svěťte den sabatu

V této době a v tomto věku se neděle začala podobat kterémukoli jinému dni. Mnozí z nás musí pracovat a poté se snaží dohnat všechno to, co nestihli udělat v sobotu. Zdá se, že o víkendu jsme ještě více zaneprázdněni než během týdne. Ale neděle neboli den sabatu je časem určeným k uctívání Boha a odpočinku od našich každodenních povinností. Poté, co Bůh v šesti dnech stvořil zemi, vyčlenil sedmý den jako den odpočinku a vzpomínání. V neděli můžeme trávit čas s přáteli a rodinou, navštěvovat nemocné a osamělé, trávit více času studiem písem a chodit na shromáždění. Na shromáždění zpíváme, modlíme se a diskutujeme o evangeliu s ostatními členy sboru a také přijímáme svátost na památku Spasitele. Na shromáždění mormoni přijímají svátost tím, že jedí chléb a pijí vodu, které byly připraveny tak, aby symbolizovaly tělo a krev Ježíše Krista. Máme dostatek času na přemítání o tom, jak nám Ježíš Kristus může pomoci, a na přemýšlení nad tím, jak můžeme lépe dodržovat smlouvy, které jsme s Ním uzavřeli.

Pokud světíme den sabatu, nejenže si odpočineme od stresu všedních dnů, ale zároveň tím Bohu dáváme najevo svou úctu a připomínáme si, že máme ve svém hektickém životě zpomalit, abychom mohli poděkovat svému Stvořiteli. Neděle je den, na který se můžeme těšit, protože se můžeme radovat z věcí, na nichž opravdu záleží.

Křest a konfirmace

Jedním z účelů křtu je, abychom symbolicky smyli své hříchy, avšak i Ježíš Kristus, který žil dokonalým životem, byl pokřtěn. Ježíš se dal pokřtít, protože je to přikázání a on chtěl být dokonalým příkladem poslušnosti božského vedení Nebeského Otce.

Obřady křtu a konfirmace jsou způsobem, jímž můžeme dát najevo, že na sebe chceme vzít jméno Ježíše Krista, což znamená, že se stáváme křesťany a budeme se v maximální míře snažit o to, abychom podle toho žili. Nejprve jsme pokřtěni tak, že nás člověk, který je k tomu od Boha oprávněn, ponoří pod vodu a pak nás z ní znovu vyzdvihne. Tento skutek symbolizuje smrt Ježíše Krista a Jeho pohřeb a vzkříšení a rovněž představuje konec našeho starého života a začátek nového, kdy budeme žít jako Jeho učedníci. Poté, co jsme pokřtěni, nám osoba, která k tomu má pravomoc, vloží ruce na hlavu, dá nám právo přijmout dar Ducha Svatého a konfirmuje nás za člena Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Následujte proroka

Slyšeli jste někdy vyprávět jednoho člověka nějaký příběh ze svého úhlu pohledu a jiného pak z úhlu opačného, a přesto obě tyto verze zněly pravdivě? Když se tolik lidí a názorů snaží upoutat naši pozornost, jak se máme rozhodnout, čemu věřit? Aby nám Bůh pomohl poznat svou vůli – a aby nám pomohl poznat, co je pravda – povolává proroky a apoštoly, kteří slouží jako Jeho mluvčí. Prorok je věrný, spravedlivý muž, kterého Bůh vyvolil k tomu, aby zde na zemi hovořil Jeho jménem. Apoštolové jsou proroci vyvolení Bohem k tomu, aby byli zvláštními svědky Ježíše Krista a Jeho božskosti. Aby mohli proroci a apoštolové mluvit v zastoupení Boha, musí mít kněžství neboli božskou pravomoc, které je k takovéto posvátné zodpovědnosti zapotřebí.

Bůh během celé historie povolával a stále povolává proroky. V Bibli čteme o prorocích, jako jsou Adam, Abraham, Mojžíš, Pavel a mnozí jiní. Věříme, že Bůh povolává proroky i dnes, aby nás vedli v dnešní době. Joseph Smith byl prvním prorokem, který byl povolán v této dispenzaci neboli generaci Církve, a od toho okamžiku již byl prorok na zemi vždy. Muž, který je povolán, aby mluvil jménem Božím a vedl v dnešní době Jeho Církev, se jmenuje Russell M. Nelson.

Tím, že nás Bůh žádá, abychom následovali proroky, nás v podstatě žádá o to, abychom Mu byli nablízku, stejně jako v případech, kdy nás žádá, abychom se často modlili a četli písma. To, že nasloucháme prorokům, nám pomáhá si uvědomovat a připomínat, co máme udělat, abychom přijali Kristovo Usmíření a stali se způsobilými získat všechna požehnání, která nám Bůh chce udělit. Bůh nám slibuje, že ti, kteří následují proroky, „jsou dědici království Božího“. (Mosiáš 15:11.)

Dodržujte Desatero přikázání

Poté, co Mojžíš vyvedl děti Izraele ze zajetí, odebral se na vrchol hory Sinai a hovořil s Bohem. Když Mojžíš sestoupil z hory, měl s sebou Desatero přikázání, jež bylo vyryto na kamenných deskách. I dnes, o tisíce let později, se těmito přikázáními řídíme.

Žijte podle zákona cudnosti

Schopnost plození je posvátnou součástí Božího plánu. Je to vyjádření lásky a umožňuje manželovi a manželce vytvářet život. Bůh přikazuje, aby tato moc a výsada sexuálního vztahu existovala pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni. Tomuto přikázání se říká zákon cudnosti. Vyžaduje zdržení se sexu před sňatkem a naprostou věrnost a oddanost své manželce či manželovi po sňatku. Bůh očekává, že budeme mít čisté myšlenky a budeme projevovat umírněnost v oblékání, řeči i skutcích. (Matouš 5:27–28)  Rovněž se musíme vyhýbat pornografii a nesmíme se zapojovat do homosexuálních vztahů.

Je nám zřejmé, že zásadami zákona cudnosti se Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vymyká a že tyto zásady se zbytku světa mohou zdát přísné, ale z poslušnosti tohoto přikázání pramení veliká požehnání pokoje, sebeúcty a sebeovládání.

Dodržujte Slovo moudrosti

To, co jíme a pijeme, nebo naopak nejíme a nepijeme, je jedním z nejviditelnějších znamení naší víry a je tomu tak proto, že věříme, že naše tělo je drahocenným darem od Boha. Věříme, že Bůh nám poskytuje vedení ohledně toho, jak se máme o své tělo nejlépe starat. V roce 1833 zjevil Josephu Smithovi zdravotní zákon, který je nazýván Slovo moudrosti. Slovo moudrosti zakazuje pít alkohol, kávu a čaj a užívat tabák. Také nepřímo říká, že nemáme užívat nelegální drogy nebo zneužívat léky na předpis.

Slovo moudrosti nás rovněž vyzývá, abychom jedli hodně sezónního ovoce a zeleniny a obilovin a nevelké množství masa. Připomíná nám, že tyto věci máme požívat „s prozíravostí a díkůvzdáním“. (Nauka a smlouvy 89:11.) Kromě těchto výslovných pokynů nás Církev učí tomu, že máme vést celkově zdravý život tak, že si budeme dopřávat dostatek spánku, pravidelně cvičit a vyhýbat se extrémům ve stravování. Slovo moudrosti dokládá, že Bohu záleží jak na našem fyzickém zdraví, tak na zdraví duchovním. Tím, že nás zrazuje od požívání toho, co by mohlo vyvolat závislost, klade důraz na to, jak důležitá je naše svobodná vůle. Když jsme na něčem závislí, například na tabáku nebo na alkoholu – a platí to i o jakékoli jiné závislosti – získává nad námi ona věc nadvládu. Naše schopnost činit svá vlastní rozhodnutí a ovládat svůj život se snižuje.

Protože jsme přišli na zemi, abychom se učili a rostli tím, že budeme činit svá vlastní rozhodnutí, chápeme, proč nás Bůh žádá, abychom se vyhýbali všemu, co nám brání v uplatňování svobodné vůle. Pokud budeme dodržovat Slovo moudrosti, Bůh nám slibuje nejen to, že se nám bude lépe dařit po zdravotní stránce, ale i to, že nalezneme „moudrost a veliké poklady poznání“. (Nauka a smlouvy 89:19.) Život podle Slova moudrosti je klíčem k tomu, aby nás mohl vést Duch Boží.

Dodržujte zákon desátku

Když Pánu vracíme část toho, čím nám žehná, dává nám to možnost přispívat k Jeho dílu na zemi. Platit desátek znamená, že dáváme desetinu svého příjmu Církvi, aby tyto prostředky byly zde na zemi použity ve prospěch Božího díla. Někteří lidé to považují za obtíž, ale ve skutečnosti to tak není – je to požehnání. Již odedávna Bůh od svého lidu požaduje, aby dodržoval zákon desátku.

Deset procent našich příjmů se může zdát hodně, zvláště mnohým z nás, kteří již nyní pociťují, že je jejich rozpočet napjatý do krajnosti. Ale když budeme dodržovat zákon desátku, Bůh slibuje, že otevře okna nebes a vylije na nás požehnání, že nebudeme mít místo na to, abychom ho přijali. (Malachiáš 3:10)

Požehnání může mít mnoho podob. Někdy je nám prostě požehnáno tím, že dokážeme i s málem dosáhnout mnohého a najít způsoby, jak ušetřit, aniž by nám to ubralo na štěstí. Tento prostý skutek odečtení deseti procent ze mzdy nás často přiměje k tomu, abychom si s větší pečlivostí sestavili rozpočet na zbylých devadesát procent; a pokud se budeme v životě řídit podle rozpočtu, vždy budeme lépe vycházet s penězi. Ať již nabude ono požehnání jakékoli podoby, placení desátku nám připomíná, že věci Boží přetrvají déle než věci světa. Rovněž nám pomůže, když budeme pamatovat na to, že vše, co máme, pochází od Boha a že Mu můžeme dávat najevo svou vděčnost tím, že Mu malou část vrátíme.

Dodržujte zákon půstu

Bůh nás žádá, abychom se jednou za měsíc postili neboli abychom se zdrželi dvou jídel a pití. Pokud by zdravotní stav nebo věk představovaly problém (jako třeba u malých dětí), lze půst podle okolností individuálně upravit. Ale půst bez modlitby, jak někteří říkají, je pouhým hladověním. Vybereme si určitou potřebu nebo otázku, kterou máme, a zatímco se postíme, modlíme se, aby byla naplněna nebo zodpovězena. Mojžíš, David, Ester, Ježíš a mnozí další se modlili, aby se přiblížili k Bohu a byli vnímavější k Jeho vedení. Když se postíme a s vírou modlíme, zjišťujeme, že jsme pokornější a schopnější pociťovat Boží lásku a chápat Jeho vůli. Půstem rovněž dáváme najevo, že chceme a jsme schopni ovládat tužby svého těla, což nám může pomoci ve chvílích, kdy je tento druh síly zapotřebí k překonání jiné zkoušky.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyhradila první neděli v každém měsíci jako dobu, kdy se od členů žádá, aby se postili. Jsme vyzýváni, abychom v těchto dnech zaplatili postní oběť, což je finanční dar (rovný alespoň hodnotě oněch dvou jídel), který je používán na pomoc chudým, kteří potřebují jídlo nebo přístřeší. Takto nám zákon půstu připomíná nejen to, že Bůh je náš Otec v nebi, který odpoví, kdykoli zavoláme, ale také to, že lidé kolem nás jsou bratři a sestry a že

Dodržujte a ctěte zákony

Věříme, že máme zachovávat zákony země, v níž žijeme. (Články víry 1:12.)  Mormoni jsou vyzýváni k tomu, aby byli dobrými občany, zapojovali se do občanské správy a do politiky a aktivně sloužili společnosti jako občané, kterým na ní záleží.

Inteligentní poslušnost

Bůh nechce, abychom Jeho božské vedení následovali slepě nebo ze strachu z trestu. Chce, abychom uplatňovali inteligentní poslušnost ze své vlastní svobodné vůle. Potřebujeme získat své vlastní svědectví nebo víru ohledně toho, že ona přikázání skutečně pocházejí od Něho a že nám pomohou žít šťastnější život. Abychom toto svědectví získali, musíme použít víru. Musíme mít opravdovou touhu a musíme chtít vykonat práci nezbytnou pro to, abychom se tyto věci dozvěděli.
V Knize Mormonově nám Nebeský Otec slibuje toto:

Můžeme poznat sami pro sebe, že tyto věci jsou pravdivé. Když víme, že je něco pravdivé, budeme podle toho chtít žít po zbytek svého života. Nebudeme přikázání vnímat jako nahodilá pravidla vyslovená vzdáleným Bohem. Budeme je vnímat jako božské vedení, které nám pomáhá se orientovat ve zmatku života na zemi. Ve svém každodenním životě budeme mít z následování tohoto vedení užitek a budeme ve větší míře pociťovat pokoj a duchovnost.