ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Sdělení o ochraně osobních údajů (Updated 2018-09-01)

V tomto sdělení vám my, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a její církevní subjekty, poskytuje- me informace týkající se toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. O Církvi a církevních subjektech se níže v textu hovoří v první osobě množného čísla.

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů při zpracovávání vašich osobních údajů působí prostřednictvím svých zástupců a církevních subjektů. Osobní údaje, které nám poskytujete, Církvi sdělujete prostřednictvím církevních subjektů.

a. Církev: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů („Cír- kev“) je společenstvím osob, které věří ve stejnou nábožen- skou nauku, vykonávají stejné náboženské rity a obřady a řídí se křesťanskými zásadami. Místní jednotky Církve, jako jsou sbory, odbočky, kůly, okrsky, misie a území, jsou, až na omezené výjimky, pouhými pododdíly tohoto společenství věřících a nejsou samostatnými právnickými osobami.

b. Církevní subjekty: V uspokojování potřeb spojených s temporálními záležitostmi a naplňování dalších účelů Církve napomáhá Církvi po celém světě právní struktura, která sestáváz různých odlišných právnických osob. Tyto odlišné právnické osoby (zde „církevní subjekty“) jsou právně oddělené od Církve. Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints („CPB“) spolu s jedním nebo více dalšími církevními subjekty zpracovávají vaše osobní údaje jakožto zodpovědní společní správci údajů. Některé církevní subjekty mohou jakožto zpracovatelé údajů získávat osobní údaje za účelem poskytování služeb těm církevním subjektům, které jednají jako správci údajů. Na vaši žádost vám poskytneme informace o tom, které církevní subjekty zpracovávají vaše osobní údaje.

2.  Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Shromažďujeme osobní údaje, a) které nám aktivně poskytujete, b) které evidujeme a c) které obdržíme od třetích stran. Vaše osobní údaje zpracováváme pomocí či bez pomoci automatizo- vaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení vašich osobních údajů.

a.  Aktivně poskytnuté údaje. Osobní údaje nám poskytujete tehdy, když vstupujete do Církve, usilujete o získání církev- ních obřadů, žádáte o církevní materiály, žádáte o přístup k církevním nástrojům či službám nebo komunikujete s Církví jiným způsobem. V rámci vaší komunikace s Církví obvykle zpracováváme jméno, datum narození, místo narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fyzickou adresu, fotografii, údaj o pohlaví, údaje o darech/platbách atd. Další údaje nám můžete poskytnout tehdy, abyste se mohli z vlastní iniciativy zúčastnit anket, soutěží nebo dalších činností a akcí. Účast v anketách, soutěžích a na podobných akcích je dobrovolná. Pokud se podobných akcí nebudete chtít zúčastnit či pokud nebudete ve spojitosti s nimi chtít poskytnout osobní údaje, nebude to mít žádný vliv na váš členský status ani na možnost využívat dostupné nástroje a služby Církve. V každém takovém případě si budete vědomi toho, jaké osobní údaje nám dáváte k dispozici, protože nám tyto údaje aktivně a dobrovolně poskytujete.

b. Údaje, které obdržíme od třetích stran, a pasivně poskytova- né údaje. Pokud to umožňují místní právní předpisy, můžete poskytnout osobní údaje, včetně kontaktních údajů, jiného člověka (jinými slovy, údaje třetí strany), abyste nám umožnili tuto osobu kontaktovat, dodat jí objednané produkty či služby nebo jiným obdobným způsobem vyhovět vaší žádosti. Když poskytujete osobní údaje jiného člověka, musíte nejprve od dotyčné osoby získat informovaný souhlas, je-li to vyžadováno místními právními předpisy.

Pokud jste nám vy sami nebo někdo jiný poskytli osobní kontaktní údaje a přejete si, abychom vás již v budoucnu nekontaktovali, využijte prosím příslušné postupy k odhlášení se z odběru nebo k vyřazení ze seznamu adres, které jsou k dispozici na konkrét- ních stránkách, v informačním bulletinu či e-mailu, nebo nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Můžeme zpracovávat a veřejně zpřístupňovat osobní údaje získané z publikovaných zdrojů či materiálů. V souladu s přísluš- nými místními zákony můžeme zpracovávat a zveřejňovat živé informace.

Některé mobilní aplikace mohou shromažďovat vaše osobní údaje pro zjištění polohy za účelem toho, aby vám pomohly zjistit, kde se nachází nejbližší chrám či sborový dům, nebo z podobných důvodů. Přejete-li si služby spojené se zjišťováním polohy přestat používat, můžete tak učinit prostřednictvím změny nastavení na svém zařízení.

Když navštívíte kterékoli z našich internetových stránek, mohou naše servery (za použití protokolových souborů či filtračních systémů) shromažďovat údaje, které váš internetový prohlížeč odesílá pokaždé, když navštívíte nějaké stránky. K těmto údajům mohou patřit (mimo jiné) vaše adresa internetového protokolu (IP adresa), typ prohlížeče, operační systém, jazykové nastavení, stránka, z níž jste se prostřednictvím odkazu dostali na naše stránky, datum a čas jednotlivých požadavků návštěvníka stránek, informace, které na našich stránkách vyhledáváte, a další informace shromážděné pomocí cookies či podobných technologií. Přečtěte si prosím Zásady používání cookies, které naleznete v každé naší mobilní aplikaci a na všech internetových stránkách, abyste zjistili něco více o tom, co jsou to cookies a podobné technologie a jak je používáme.

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme z důvodů, které souvisejí s působe- ním Církve, genealogií, humanitární prací a sociální péčí, misio- nářskou prací, výukou a s dalšími provozními a administrativními záležitostmi.

Osobní údaje využíváme k zajištění služeb souvisejících s půso- bením Církve a s dalšími s tím spojenými službami tak, abychom naplňovali její poslání. Osobní údaje můžeme používat a) k tomu, abychom vás nebo druhé kontaktovali; b) k vytváření a správě záznamů o členství; c) ke splnění vašich žádostí; d) k žádosti o vaši dobrovolnou zpětnou vazbu; e) k tomu, abychom vám přizpůsobili na míru určité funkce či obsah našich nástrojů či služeb; f) ke zhodnocení vaší způsobilosti účastnit se chrámo- vých a jiných obřadů, vykonávat misionářskou službu nebo působit v určité dobrovolnické či vedoucí funkci; nebo g) k zajiš- tění fungování náboženského vzdělávání Církve, programu sociální péče či jiných církevních programů. V tomto ohledu je právním základem pro naše zpracovávání vašich osobních údajů buď nutnost dostát našim smluvním a jiným závazkům, které vůči vám máme, nebo vykonávání legitimních činností jakožto církve.

Vaše údaje můžeme rovněž použít tak, abychom vyhověli příslušným zákonům a uplatňovali zákonná práva, na jejichž základě údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje můžeme použít také k interním účelům, jako jsou audity, analýza údajů, řešení problémů se systémem nebo výzkum. V těchto případech se naše zpracovávání údajů zakládá na oprávněných zájmech spojených s vykonáváním církevních činností.

4. Komu vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme dalším stranám za těchto okolností:

a. Externí poskytovatelé služeb. Osobní údaje můžeme poskytnout ke zpracování třetí straně v případě, kdy je tato strana potřebuje k tomu, aby pro nás jakožto zpracovatel údajů mohla zajistit určité funkce (například zpracování plateb, údržbu stránek, bezpečnost, analýzu dat, webhos- ting, služby spojené s měřením dat, rozesílání zpráv na sociálních sítích na základě zpracování dat, ankety a tak dále). V takových případech budou tito externí poskytovatelé služeb v souladu s tímto Sdělením o ochraně osobních údajů a s příslušnými zákony vázáni smlouvou, že budou veškeré osobní údaje chránit před jakýmkoli dalším zpracováváním (včetně zpracování pro marketingové účely) nebo předáním.

b. Církevní subjekty. Osobní údaje můžeme předat kterémukoli církevnímu subjektu za účelem naplňování církevních záměrů.

Jste-li členem Církve, mohou být vaše všeobecné osobní údaje o členství a jakékoli nepovinné údaje, které se nám rozhodnete poskytnout (například e-mailová adresa a foto- grafie), poskytnuty dalším členům Církve ve vašem sboru či odbočce a kůlu či okrsku v rozsahu nezbytném k naplňování záměrů Církve, tak jak jsou popsány výše. Některé vaše údaje mohou být v omezené a vyhrazené podobě viditelné také na našich internetových stránkách, včetně stránek LDS. org. Nepřejete-li si zmíněné údaje poskytovat druhým nebo chcete-li omezit poskytování nepovinných údajů, můžete upravit nastavení svého profilu na jednotlivých internetových stránkách.

c. Zákonné požadavky. Můžeme získat přístup k vašim osob- ním údajům, příspěvkům, zápiskům do deníku, on-line chatu, osobním poznámkám, obsahu a dalším příspěvkům na kterékoli naší stránce a zpřístupnit je v případě, kdy v dobré víře dojdeme k závěru, že takovýto krok je vyžadován na základě soudního rozhodnutí, právního či správního nařízení nebo na základě jakýchkoli jiných požadavků zákona. Dále můžeme vaše osobní údaje i další údaje zpřístupnit v přípa- dech, kdy to vyžaduje zákon, nebo za účelem uplatňování či ochrany zákonných práv; kdy je zapotřebí přijmout předběž- ná opatření proti rizikům; ochránit práva, majetek či bezpeč- nost našich stránek, jednotlivců nebo veřejnosti; zachovat a ochránit bezpečnost a integritu našich služeb či infrastruk- tury; ochránit sebe a své služby před podvodnými, poškozu- jícími či protiprávními kroky; vyšetřit nároky či obvinění vznesené třetími stranami a bránit se proti nim; nebo pomoci orgánům činným v trestním řízení.

5. Kde vaše osobní údaje ukládáme?

Vaše osobní údaje můžeme ukládat v datových centrech ve Spojených státech, v cloudových úložištích nebo v prostorách církevních subjektů. Abychom zajistili odpovídající ochranu údajů, které přenášíme pod jiné jurisdikce, uzavřeli jsme smlouvy o předání a zpracování údajů mezi příslušnými církevními subjekty a jejich poskytovateli služeb, a to včetně standardních smluvních doložek, které schválila Evropská komise v souladu s právem EU (a které jste si oprávněni projít, pokud nás kontaktujete tak, jak je to popsáno na konci tohoto sdělení).

6. Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme?

K ochraně získaných osobních údajů před ztrátou, zneužitíma neoprávněnými změnami a k ochraně důvěrnosti těchto údajů používáme rozmanitá technická a organizační opatření. Bezpeč- nostní opatření pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme a zvažujeme možnosti použití nových vhodných bezpečnostních technologií a metod. K přenosu dat na našich přihlašovacích stránkách rovněž používáme nejnovější šifrovací technologie. Nicméně jelikož nemůžeme zaručit stoprocentní bezpečnost těchto šifrovacích technologií, buďte prosím při poskytování osobních údajů na internetu opatrní.

7. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 

Shromážděné osobní údaje, a to včetně údajů získaných pro- střednictvím mobilních aplikací a dalších poskytnutých informací, uchováváme po přiměřeně dlouhou dobu, aby bylo možné naplnit výše uvedené účely zpracovávání. Poté je archivujeme po dobu, která je potřebná či nutná z hlediska zákona či právních kritérií. Jakmile již není nutné osobní údaje nadále archivovat, mažeme je ze svých záznamů, s výjimkou omezených historických údajů z vašeho profilu, všeobecných genealogických záznamů a osobních údajů, které jsou uchovává- ny jako součást trvalých genealogických záznamů, záznamů o členství či církevních historických záznamů.

8.  Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a opravit je?

Naší snahou je zajistit aktuálnost a správnost vašich osobních údajů, přičemž se spoléháme na vás, že budete dbát na to, aby vaše osobní údaje byly úplné a správné. O přístup ke svým osobním údajům můžete požádat podle situace v rámci své registrace na konkrétních internetových stránkách, na svém profilu nebo prostřednictvím svého účtu LDS Account, kde tyto údaje můžete ověřit, opravit či uvést na pravou míru (včetně jejich aktualizace) nebo zamezit přístupu k nim.

Pokud jste člen, resp. členka Církve, některé vaše osobní údaje mohou být aktualizovány pouze tak, že se příslušné změny zaznamenají do církevních záznamů o členství. To lze udělat tak, že se obrátíte na referenta své církevní jednotky a požádáte ho o provedení změn.

Můžete nás kontaktovat za účelem uplatnění svých zákonem daných práv, pokud jde například o přenositelnost osobních údajů, vznesení námitky proti jejich zpracování v souladus příslušnými zákony, omezení jejich zpracování a jejich výmaz. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud při změně či aktualizaci svých osobních údajů narazíte na jakékoli problémy, můžete nás kontaktovat tak, jak je to popsáno na konci tohoto sdělení.

9. Datum vstupu v platnost a změny. 

Toto sdělení vstupuje v platnost 1. září 2018 a může být čas od času upraveno.

10. Kontaktujte nás. 

Vaše otázky ohledně ochrany či zabezpečení osobních údajů může zodpovědět hlavní pověřenec pro ochranu osobních údajů s celosvětovou působností. Dotazy týkající se těchto zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů, které zpracováváme, můžete zaslat e-mailem, faxem nebo poštou na následující adresy a čísla:

Email:             DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Adresa:           Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA