ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvem vælger mormonernes profet?

Officielt svar

Jesus Kristus er denne kirkes overhoved. Kaldelsen og udvælgelsen af den levende profet ledes af ham, hvis kirke det er.

Efter profeten Joseph Smiths død i Carthage i Illinois ledte Brigham Young Kirken til Saltsødalen og forvaltede dens vækst og udvidelse i vesten. Efter hans død blev seniorapostlen John Taylor Kirkens tredje præsident. Hver gang Kirkens profet dør, bliver seniorapostlen den næste præsident. Siden Brigham Young er Kirken blevet ledt af:

 • John Taylor – 1877-1887
 • Wilford Woodruff – 1887-1898
 • Lorenzo Snow – 1898-1901
 • Joseph F. Smith – 1901-1918
 • Heber J. Grant – 1918-1945
 • George Albert Smith – 1945-1951
 • David O. McKay – 1951-1970
 • Joseph Fielding Smith – 1970-1972
 • Harold B. Lee – 1972-1973
 • Spencer W. Kimball – 1973-1985
 • Ezra Taft Benson – 1985-1994
 • Howard W. Hunter – 1994-1995
 • Gordon B. Hinckley – 1995-2008
 • Thomas S. Monson – 2008-2018
 • Russell M. Nelson - 2018 til i dag

Alle Kirkens præsidenter har valgt rådgivere ud fra en række værdige og egnede mænd. Sammen udgør de Det Første Præsidentskab i Kirken. Sammen med De Tolv Apostle vejleder de Kirken.